Przesyłanie tekstów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany jest w formacie Open Office lub Microsoft Word.
 • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt, czcionka Times New Roman; wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi wymagania formalne tekstu (patrz WYTYCZNE DLA AUTORÓW, pkt 15).

Wytyczne dla autorów

 1. Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej teksty naukowe z zakresu literaturoznawstwo, językoznawstwo i dziedziny interdyscyplinarne. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.
 2. Przesłanie przez Autora tekstu do redakcji czasopisma jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego pisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Neerlandica Wratislaviensia” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz nieodpłatne udostępniane jego egzemplarzy w Internecie.
 3. Objętość: 5000 słów (30 000 znaków) dla artykułu/1000 słów (5000 znaków) dla recenzji.
 4. Teksty należy zgłaszać do publikacji drogą elektroniczną przez system Open Journal Systems dostępny na stronie czasopisma po utworzeniu konta użytkownika. Teksty odbiegające od podanych standardów mogą nie być uwzględniane w procesie kwalifikacyjnym.
 5. O przyjęciu tekstu do wydania w czasopiśmie „Neerlandica Wratislaviensia” Autor zostanie poinformowany za pośrednictwem systemu Open Journal Systems w ciągu 2 miesięcy.
 6. Artykuły są recenzowane poufnie i anonimowo (tzw. double-blind review). Lista recenzentów jest publikowana w każdym numerze czasopisma. Uwagi recenzyjne są przesyłane Autorowi, który zobowiązuje się do uwzględnienia zasugerowanych poprawek lub nadesłania uzasadnienia w wypadku ich nieuwzględnienia. Przy dwóch recenzjach negatywnych redakcja odmawia przyjęcia tekstu do druku.
 7. Redakcja czasopisma przeciwdziała wypadkom ghostwriting, guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej. Zjawisko ghostwriting oznacza sytuację, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału, jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle go nie było, a pomimo to osoba taka jest autorem/współautorem publikacji. Przeszkodą dla stosowania wymienionych praktyk jest jawność informacji dotyczących wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (podanie informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp., wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).
 8. Wszystkie artykuły prezentujące wyniki badań statystycznych są kierowane do redaktora statystycznego.
 9. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo dokonywania w tekstach poprawek redakcyjnych.
 10. Autor jest zobowiązany do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.
 11. Przesyłając tekst, Autor wyraża zgodę na umieszczenie w internetowej bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) i innych bazach, z którymi współpracuje Wydawnictwo, oprócz samego tekstu także podstawowych danych o artykule, m.in. jego streszczenia w języku angielskim wraz z danymi personalnymi autora (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres e-mail) i słowami kluczowymi.
 12. Autor nie otrzymuje honorarium autorskiego za artykuły.
 13. Redakcja nie pobiera od Autora żadnych opłat za publikację tekstu.
 14. Po opublikowaniu artykułu autor otrzymuje nieodpłatnie 1 egzemplarz drukowany czasopisma „Neerlandica Wratislaviensia”. Wszystkie udostępniane przez Wydawnictwo artykuły, w formacie PDF, znajdują się na stronie www.wuwr.pl/nwr.
 15. Wymagania formalne tekstu: pobierz plik.

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.