Zasady etyki

 

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma Neerlandica Wratislaviensia

 

 

Obowiązki autorów

Zgłoszone przez autorów artykuły powinny odpowiadać tematyce pisma.

Autorzy artykułów zobowiązani są do przedstawienia w nadsyłanych artykułach rzetelnej, oryginalnej oraz obiektywnej interpretacji wyników badań, która będzie możliwa do zweryfikowania przez innych (recenzentów artykułu/czytelników).

Czasopismo Neerlandica Wratislaviensia publikuje tylko i wyłącznie teksty, które w całości bądź części nie zostały opublikowane lub złożone do druku w innym czasopiśmie, monografii lub pracy zbiorowej.

Przy wykorzystaniu wyników badań, twierdzeń bądź danych z innych źródeł konieczne jest opatrzenie takich fragmentów przypisem lub umieszczenie w tekście w formie cytatu.

Autor ma obowiązek ujawnienia informacji o źródłach finansowania publikacji, szczególnie w przypadku, gdy taki tekst jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego.

Za wszelkie odstępstwa od powyższych zasad etyki odpowiada autor.

 

 

Obowiązki redakcji


Komitet redakcyjny podejmuje ostateczną decyzję w sprawie publikacji tekstów uwzględniając opinie recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych. Elementami kryterium oceny są: zgodność tekstu z profilem pisma, merytoryczny poziom artykułu oraz jego oryginalność. Inne kryteria, takie jak: płeć, rasa, poglądy polityczne, przekonania religijne autorów nie mają wpływu na ocenę tekstu.

Komitet redakcyjny wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie tekstu (z podaniem ich afiliacji oraz stopnia udziału, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu pracy), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Komitet redakcyjny dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Ghostwriting (sytuacja, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (sytuacja, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest autorem/współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte wypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, uczelniom itp.).

Wszelkie formy plagiatu są nieakceptowalne, takie teksty nie będą przez redakcję przyjmowane. Informacja o plagiacie przekazywane będzie odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, stowarzyszeniom edytorów naukowych, uczelniom itp.).

 

 

Obowiązki recenzentów

 

Zgłoszone do publikacji teksty podlegają zarówno recenzji wewnętrznej (dokonanej przez członków komitetu redakcyjnego), jak i (po akceptacji wewnętrznej) dwóch recenzentów zewnętrznych na zasadzie double blind peer review (autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości).

Wybrani recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

Wszystkie informacje dotyczące autora, które są w posiadaniu redakcji traktowane są jako informacje poufne.

Tekst powinien być oceniony obiektywnie, a komentarze bądź sugestie wsparte czytelnymi argumentami. Wyklucza się jakąkolwiek krytykę czynioną ze względów osobistych lub innych niemających jakiegokolwiek związku z merytoryczną oceną tekstu.

Recenzent zewnętrzny zobowiązany jest zaopiniować tekst w wyznaczonym przez redakcję terminie 6 tygodni. Recenzent wewnętrzny (wybrany przez redaktora naczelnego bądź redaktora tomu) ma obowiązek zaopiniować tekst w terminie 2 tygodni.

Recenzent przy ocenie tekstu powinien uwzględniać następujące kryteria: zgodność artykułu z profilem pisma, oryginalność przedstawionych w tekście badań, czytelną argumentację, możliwość zweryfikowania wyników badań, poprawność językową (szczególnie w przypadku tekstów napisanych w innym języku niż polski).