Zasady etyki

W tej zakładce znajdują się:

a) informacje o polityce czasopisma w zakresie etyki publikacyjnej (p. I);

b) formularz oświadczenia (p. I/1/e)

 

I. Polityka czasopisma w zakresie etyki publikacyjnej

Komitet Redakcyjny prowadzi selekcję nadsyłanych tekstów naukowych zgodnie z zasadami zapory ghostwriting i guest authorship oraz standardami etycznymi rekomendowanymi przez MNiSW (Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania) oraz COPE (COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors). Autorzy, Redaktorzy i Recenzenci zobowiązani są do przestrzegania zasad etycznych na każdym etapie publikacji tekstu.

1. Zasady obowiązujące Autorów i tekst składanego przez Autorów oświadczenia

a) Zasada rzetelności naukowej: Autorzy artykułów zobowiązani są do rzetelności oraz obiektywnej interpretacji wyników badań.

b) Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wykorzystanie w artykule badań i/lub słów innych powinno zostać oznaczone w przypisie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.

c) Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zobowiązani są wskazywać wszystkie publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu. Cytowane opracowania powinny istotnie łączyć się z analizowanym zagadnieniem.

d) Zapory ghostwriting i guest authorship

- Autor ma obowiązek ujawnienia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure), szczególnie w przypadku, gdy tekst jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego.

- Autor ma obowiązek ujawnienia informacji o wszystkich podmiotach przyczyniających się do powstania publikowanego tekstu naukowego (wkład merytoryczny) z podaniem ich afiliacji i kontrybucji W podziękowaniach zamieszczonych w przypisie należy wymienić wszystkie osoby, które przyczyniły się do powstania ostatecznej wersji artykułu (konsultacja językowa, wskazanie literatury itp.).

- Autor nie może wskazywać udziału autora, którego wkład w powstanie artykułu jest znikomy bądź nie miał miejsca (guest authorship).

- konsekwencje prawne nieuczciwości i nierzetelności naukowej (plagiaty, ghostwriting, guest authorship, fałszowanie danych, wielokrotna publikacja, nieuprawnione cytowania) ponosi Autor zgłaszający tekst do publikacji.

- wraz z artykułem Autor nadsyła podpisaną własnoręcznie deklarację o tym, że zapoznał się z zasadami obowiązującymi Autorów, tekst nie został złożony w innym czasopiśmie i nie był wcześniej opublikowany; nie pominięto w nadesłanym tekście informacji o finansowaniu badań przez osoby, instytucje lub organizacje krajowe i zagraniczne, ponosi odpowiedzialność za rzetelność naukową nadesłanego artykułu.

e) Formularz deklaracji [do pobrania] oraz poniżej

2. Zasady obowiązujące Redakcję

a) Komitet Redakcyjny na każdym etapie publikacji tekstu wymaga postępowania zgodnie z zasadami etycznymi od Autorów, Redaktorów i Recenzentów.

b) Rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie determinują sposobu postępowania z tekstami.

c) W pracach Komitetu Redakcyjnego obowiązuje zasada poufności. Nie ujawnia się osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji artykułów. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami Autorzy, wybrani Recenzenci, uprawnieni Redaktorzy oraz Wydawca.

d) Członkowie Komitetu Redakcyjnego dokładają wszelkich starań dla zachowania rzetelności naukowej oraz wysokiego poziomu publikowanych prac.

e) Od 2024 r. wszystkie zgłoszenia przesyłane do czasopisma są weryfikowane pod kątem oryginalności za pomocą oprogramowania antyplagiatowego iThenticate.

f) W przypadku podejrzenia o nierzetelność i nieuczciwość naukową Komitet Redakcyjny wdraża procedury zgodne z diagramami Comittee on Publication Ethics (COPE),  które określają algorytm postępowania w takich przypadkach. Diagramy znajdują się na stronie internetowej COPE: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

g) Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności i nieuczciwości naukowej Komitet Redakcyjny ogłasza na łamach czasopisma oraz poprzez powiadamianie odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autora, towarzystw naukowych, redakcji innych czasopism).

h) W razie potrzeby Komitet Redakcyjny jest gotowy do opublikowania stosownych sprostowań, wyjaśnień lub przeprosin.

3. Zasady obowiązujące Recenzentów

Recenzenci poprzez wyrażenie opinii o ocenianych tekstach mają wpływ na decyzje podejmowane przez Redaktorów oraz na ostateczny kształt publikowanych artykułów.

a) Zasada terminowości

Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym z Redakcją terminie.

Jeżeli z jakichś względów Recenzenci nie są w stanie dotrzymać terminu, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie Komitet Redakcyjny.

b) Zasada poufności

Wszystkie recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie ich treści osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

c) Zasada zachowania standardów obiektywności

Recenzje powinny mieć charakter obiektywny i merytoryczny. Uwagi krytyczne powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

 

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie opracowano na podstawie:

  1. Broszury "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce" Warszawa 2011 wydanej przez MNiSW

http://www.e-finanse.com/pliki/Dobre_praktyki_recenzyjne.pdf

  1. Dokumentu COPE BEST PRACTICE Guidelines for Journal Editors http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf

  2. Standardów opracowanych przez wydawnictwo Elsevier http://www.elsevier.com/about/publishing-guidelines/publishing-ethics

 

OŚWIADCZENIE AUTORA (WSPÓŁAUTORA) ARTYKUŁU

 

Imię i nazwisko, stopień / tytuł naukowy ……………………………………………………………

Afiliacja ……………………………………………………………………………………….........

Adres do korespondencji, telefon i e-mail ……………………………………….............................

………………………………………………………………………………………………………

Tytuł artykułu ………………………………………………………………………………………

Tytuł artykułu w j. angielskim ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….......

Jeśli autorem jest więcej niż jedna osoba, proszę określić specyfikę kontrybucji (odpowiedzialność za specyfikację ponosi Autor zgłaszający artykuł do opublikowania):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:

- jestem autorem / współautorem* przekazanego do publikacji artykułu i ponoszę całkowitą odpowiedzialność za jego treść;

- artykuł nie był wcześniej publikowany i nie został przedłożony redakcji innego czasopisma;

- zapoznałem się z zasadami etyki obowiązującymi w czasopiśmie oraz procedurą zapewnienia oryginalności tekstów, dostępnych na stronie WWW czasopisma (zakładka „DLA AUTORÓW”);

- ponoszę pełną odpowiedzialność za rzetelność naukową nadesłanego artykułu i jestem świadomy konsekwencji w przypadku jej braku;

- w artykule nie pominięto informacji o finansowaniu badań przez osoby, instytucje lub organizacje krajowe i zagraniczne;

- artykuł został przygotowany zgodnie z zaleceniami Redakcji, która ma prawo do dokonywania w artykule poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów bez porozumienia z Autorem.

 

…………………………. ……………………………….

Miejscowość i data Czytelny podpis Autora / Współautora

 

* Proszę zaznaczyć właściwe

 

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0137-1150
10.19195/0137-1150
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
53-313 Wrocław
ul. Pocztowa 9
Polska
slavica.wr@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • DOAJ
  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • CEEOL
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)