O czasopiśmie

Informacje podstawowe

Pełna nazwa czasopisma: „Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia”

Wydawca, rozpowszechnianie: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Siedziba redakcji: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 53-313 Wrocław, ul. Pocztowa 9, Polska

e-mail: slavica.wr@uwr.edu.pl

Oficjalna strona WWW: wuwr.pl/swr

 

Profil i zakres tematyczny

„Slavica Wratislaviensia” publikuje:

  1. Artykuły naukowe prezentujące wyniki badań z zakresu literatur, kultur, języków, historii i sztuki, myśli filozoficznej narodów słowiańskich oraz teksty o charakterze interdyscyplinarnym, interkulturowym, wpisujące się w kontekst słowiański.

  2. Recenzje książek slawistycznych, a także sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych.

 

Historia czasopisma

Pismo ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku. Jego twórcą i założycielem był Profesor Marian Jakóbiec. Funkcje redaktorów naczelnych pełnili następnie Profesorowie: Franciszek Sielicki, Telesfor Poźniak, Milica Jakóbiec-Semkowowa. W trakcie 50 lat swojego istnienia „Slavica Wratislaviensia” z czasopisma lokalnego, prezentującego dorobek naukowy wrocławskiej rusycystki przekształciło się w pismo otwarte dla wszystkich slawistów, reprezentujących zarówno krajowe, jak i zagraniczne ośrodki akademickie.

Z bibliografią zawartości archiwalnych numerów pisma można zapoznać się na stronie internetowej Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://ifs.uni.wroc.pl/czasopismo-slavica-wratislaviensia.

Obecnie co roku publikowane są co najmniej dwa numery o zmiennej objętości. Objętość większą od średniej objętości numeru mają zeszyty tematyczne, konferencyjne: „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich” oraz „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich”.

 

Strategia i cele czasopisma

1. Upowszechnianie wyników badań, inspirowanie do dyskusji naukowych, poszerzanie przestrzeni dialogu między kulturami.

2. Podwyższanie poziomu merytorycznego publikacji. Obecnie w czasopiśmie ukazują się teksty wybitnych slawistów z czołowych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, m.in. z Austrii, Białorusi, Chorwacji, Czech, Estonii, Hiszpanii, Japonii, Litwy, Macedonii, Niemiec, Rosji, Serbii, Słowenii, Turcji, Ukrainy i Włoch. Teksty o niskiej randze naukowej nie są kwalifikowane do druku (rocznie ok. 15%).

3. Zwiększanie zasięgu i liczby odbiorców treści czasopisma oraz upowszechnianie wyników badań w obiegu międzynarodowym. Czasopismo działa zgodnie z polityką OPEN ACCESS. Redakcja zachęca Autorów do zamieszczania informacji o opublikowanych w czasopiśmie artykułach w bazach, serwisach naukowych (ORCID, GOOGLE SCHOLAR) i portalach społecznościowych, podawania linku do strony WWW czasopisma oraz numeru DOI tekstu.

4. Przygotowywanie numerów specjalnych, we współpracy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi (od roku 2018/2019).

 

Dostęp do treści czasopisma

Zgodnie z polityką OPEN ACCESS Wydawca począwszy od numeru 150 czasopisma (2009 rok) zapewnia otwarty dostęp do artykułów publikowanych na łamach „Slaviców”.

Wersję PDF można pobrać na stronie: swr.wuwr.pl.

Wszystkie artykuły udostępniane są bezpłatnie.

 

Ewaluacja MEiN, Index Copernicus i indeksacja w bazach danych

Punktacja czasopisma „Slavica Wratislaviensia” na wykazie MNiSW: 40 pkt (2024), na wykazie MEiN: 70 pkt (2023), na liście ICI Word of Journals Index Copernicus ICV: 76,32 (2021).

Abstrakty artykułów opublikowanych w „Slavica Wratislaviensia” znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) oraz w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH). Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest). Czasopismo indeksowane jest także na listach Index Copernicus, jak również w EBSCO, Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie.

Od lutego 2019 roku czasopismo "Slavica Wratislaviensia" jest indeksowane w bazie ERIH PLUS.

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: wuwr.pl/swr

Półrocznik. Format B5

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 0137-1150
10.19195/0137-1150
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
53-313 Wrocław
ul. Pocztowa 9
Polska
slavica.wr@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)