Komitet Redakcyjny

Redaktor Naczelny

 • Ewa Komisaruk, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Redaktor Tematyczny działu Literaturoznawstwo

 • Tadeusz Klimowicz, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Redaktor Tematyczny działu Językoznawstwo

 • Włodzimierz Wysoczański, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Redaktor Statystyczny

 • Przemysław Jóźwikiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Sekretarz Redakcji

 • Marcin Maksymilian Borowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Członkowie:

 • Irina Belyaeva, Moskiewski Miejski Uniwersytet Pedagogiczny, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa, Moskwa, Federacja Rosyjska

 • Oleh Beley, Uniwersytet Wrocławski, Polska

 • Henryk Jaroszewicz, Uniwersytet Wrocławski, Polska

 • Izabella Malej, Uniwersytet Wrocławski, Polska

 • Marjan Markovikj, Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopju, Macedońska Akademia Nauk i Sztuk, Macedonia Północna

 • Anna Paszkiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Polska

 • Michał Sarnowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska

 • Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Uniwersytet Wrocławski, Polska

 • Tatjana Vendina, Instytut Slawistyki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Federacja Rosyjska

Redaktorzy Językowi:

 • Andrey Babanov (j. rosyjski), Petersburski Uniwersytet Państwowy, Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska

 • Gordana Đurđev-Małkiewicz (j. serbski, j. chorwacki, j. bośniacki), Uniwersytet Wrocławski, Polska

 • Lenka Ptak (j. słowacki), Uniwersytet Wrocławski, Polska

 • Yuliya Rysich (j. ukraiński), Uniwersytet Wrocławski, Polska

 • Jolanta Sokolova (j. czeski), Czeska Akademia Nauk, Praga, Republika Czeska

 

Funkcje i kompetencje

Redaktor Naczelny

 1. Współpracuje z Wydawcą i członkami Rady Redakcyjnej.

 2. Koordynuje prace Komitetu Redakcyjnego.

 3. Wyznacza Redaktora Naukowego kolejnego numeru i nadzoruje jego pracę.

 4. Dba o przestrzeganie standardów etycznych i rangę naukową czasopisma.

 5. Współpracuje z Sekretarzem Redakcji oraz Redaktorem Statystycznym w sprawach ewaluacji czasopisma w krajowych i międzynarodowych bazach danych oraz w kwestiach związanych z PBN.

 

Redaktor Naukowy numeru

1. We współpracy z członkami Komitetu Redakcyjnego oraz innymi zaproszonymi do współpracy naukowcami przygotowuje numer czasopisma do publikacji:

a) Analizuje otrzymane teksty pod względem wstępnych wymogów.

b) W porozumieniu z Redaktorami Tematycznymi nawiązuje kontakt z potencjalnymi Recenzentami;

c) Przeprowadza procedurę recenzowania zgodnie z obowiązującymi w piśmie zasadami.

d) Prowadzi bieżącą korespondencję z Recenzentami i Autorami.

e) W razie potrzeby konsultuje się z Redaktorami Językowymi i Tematycznymi w sprawach merytorycznych i językowych.

f) Przekazuje komplet przygotowanych do publikacji tekstów do Wydawnictwa.

g) Odbiera teksty po ich opracowaniu wydawniczym i wysyła Autorom do korekty.

h) Sprawdza ostateczną wersję tekstów i przekazuje je do Wydawcy.

i) Kwalifikuje do druku recenzje i sprawozdania.

2. Przekazuje Redaktorowi Naczelnemu komplet danych do celów ewaluacyjnych (dane autorów, statystyki, abstrakty, bibliografie).

3. Wysyła egzemplarze czasopisma Autorom.

Redaktor Tematyczny

 1. Konsultuje z Redaktorem Naukowym numeru wybór recenzentów.
 2. Współpracuje z Redaktorem Naukowym w sprawach merytorycznych.


Sekretarz Redakcji

 1. Archiwizuje materiały oraz zapasowe kopie elektroniczne tekstów.
 2. Udziela bieżących informacji o czasopiśmie potencjalnym Autorom.
 3. Prowadzi korespondencję w sprawach bieżących czasopisma.
 4. We współpracy z Redaktorem Naczelnym zgłasza numery czasopisma do ewaluacji w krajowych i międzynarodowych bazach danych.

Redaktor Językowy

Współpracuje z Redaktorem Naukowym zeszytu w zakresie konsultacji językowych, adiustuje teksty pod względem poprawności językowej.

 

Redaktor Statystyczny

 1. Wprowadza dane do baz naukowych, z którymi współpracują „Slavica”.
 2. Monitoruje informacje dotyczące „Slaviców” w narzędziach obliczania wpływu i cytowań oraz przekazuje dane na ten temat redaktorowi naczelnemu i kolegium redakcyjnemu.

 

Wydawnictwo UWr

 1. Prowadzi działalność wydawniczą związaną z drukiem czasopisma „Slavica Wratislaviensia”.
 2. Zajmuje się składem i edycją.
 3. Dostarcza teksty do korekty autorskiej, wprowadza zgłoszone poprawki.
 4. Publikuje czasopismo w jego wersji referencyjnej (papierowej).
 5. Udostępnia na stronie WWW wersje elektroniczne artykułów (Open Access).
 6. Zarządza stroną WWW czasopisma, aktualizuje jej treść we współpracy z Redaktorem Naczelnym.
 7. Rozpowszechnia czasopismo, rozsyła egzemplarz obowiązkowy.
 8. Zgłasza czasopismo do indeksacji w bazach naukowych.