Komitet Redakcyjny

Redaktor Naczelny

Redaktor Tematyczny działu Literaturoznawstwo

Redaktor Tematyczny działu Językoznawstwo

Redaktor Statystyczny

Sekretarz Redakcji

Członkowie:

Redaktorzy Językowi:

* Współpraca zawieszona (UCHWAŁA NR 9/2022 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą i potępienia agresji Rosji oraz Komunikat Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2022 r.)

Funkcje i kompetencje

Redaktor Naczelny

 1. Współpracuje z Wydawcą i członkami Rady Redakcyjnej.
 2. Koordynuje prace Komitetu Redakcyjnego.
 3. Wyznacza Redaktora Naukowego kolejnego numeru i nadzoruje jego pracę.
 4. Dba o przestrzeganie standardów etycznych i rangę naukową czasopisma.
 5. Współpracuje z Sekretarzem Redakcji oraz Redaktorem Statystycznym w sprawach ewaluacji czasopisma w krajowych i międzynarodowych bazach danych oraz w kwestiach związanych z PBN.

 

Redaktor Naukowy numeru

1. We współpracy z członkami Komitetu Redakcyjnego oraz innymi zaproszonymi do współpracy naukowcami przygotowuje numer czasopisma do publikacji:

a) Analizuje otrzymane teksty pod względem wstępnych wymogów.
b) W porozumieniu z Redaktorami Tematycznymi nawiązuje kontakt z potencjalnymi Recenzentami;
c) Przeprowadza procedurę recenzowania zgodnie z obowiązującymi w piśmie zasadami.
d) Prowadzi bieżącą korespondencję z Recenzentami i Autorami.
e) W razie potrzeby konsultuje się z Redaktorami Językowymi i Tematycznymi w sprawach merytorycznych i językowych.
f) Przekazuje komplet przygotowanych do publikacji tekstów do Wydawnictwa.
g) Odbiera teksty po ich opracowaniu wydawniczym i wysyła Autorom do korekty.
h) Sprawdza ostateczną wersję tekstów i przekazuje je do Wydawcy.
i) Kwalifikuje do druku recenzje i sprawozdania.

2. Przekazuje Redaktorowi Naczelnemu komplet danych do celów ewaluacyjnych (dane autorów, statystyki, abstrakty, bibliografie).

3. Wysyła egzemplarze czasopisma Autorom.

Redaktor Tematyczny

 1. Konsultuje z Redaktorem Naukowym numeru wybór recenzentów.
 2. Współpracuje z Redaktorem Naukowym w sprawach merytorycznych.


Sekretarz Redakcji

 1. Archiwizuje materiały oraz zapasowe kopie elektroniczne tekstów.
 2. Udziela bieżących informacji o czasopiśmie potencjalnym Autorom.
 3. Prowadzi korespondencję w sprawach bieżących czasopisma.
 4. We współpracy z Redaktorem Naczelnym zgłasza numery czasopisma do ewaluacji w krajowych i międzynarodowych bazach danych.

Redaktor Językowy

Współpracuje z Redaktorem Naukowym zeszytu w zakresie konsultacji językowych, adiustuje teksty pod względem poprawności językowej.

 

Redaktor Statystyczny

 1. Wprowadza dane do baz naukowych, z którymi współpracują „Slavica”.
 2. Monitoruje informacje dotyczące „Slaviców” w narzędziach obliczania wpływu i cytowań oraz przekazuje dane na ten temat redaktorowi naczelnemu i kolegium redakcyjnemu.

 

Wydawnictwo UWr

 1. Prowadzi działalność wydawniczą związaną z drukiem czasopisma „Slavica Wratislaviensia”.
 2. Zajmuje się składem i edycją.
 3. Dostarcza teksty do korekty autorskiej, wprowadza zgłoszone poprawki.
 4. Publikuje czasopismo w jego wersji referencyjnej (papierowej).
 5. Udostępnia na stronie WWW wersje elektroniczne artykułów (Open Access).
 6. Zarządza stroną WWW czasopisma, aktualizuje jej treść we współpracy z Redaktorem Naczelnym.
 7. Rozpowszechnia czasopismo, rozsyła egzemplarz obowiązkowy.
 8. Zgłasza czasopismo do indeksacji w bazach naukowych.
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0137-1150
e-ISSN: 2957-2312
10.19195/0137-1150
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
53-313 Wrocław
ul. Pocztowa 9
Polska
slavica.wr@uwr.edu.pl

Indeksacja

 • DOAJ
 • EBSCO
 • Erih Plus
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
 • CEEOL
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)