Przesyłanie tekstów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Zapoznałem/zapoznałam się z zasadami etyki obowiązującymi w czasopiśmie oraz procedurą zapewnienia oryginalności tekstów, dostępnych na stronie WWW czasopisma.
  • Ponoszę pełną odpowiedzialność za rzetelność naukową nadesłanego artykułu i jestem świadomy konsekwencji w przypadku jej braku.
  • W artykule nie pominięto informacji o finansowaniu badań przez osoby, instytucje lub organizacje krajowe i zagraniczne.
  • Artykuł został przygotowany zgodnie z zaleceniami Redakcji, która ma prawo do dokonywania w artykule poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów bez porozumienia z Autorem.

Wytyczne dla autorów

Od numeru 174 w czasopiśmie obowiązuje styl APA.

I. Informacje ogólne

1. Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej teksty naukowe z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa słowiańskiego. Publikacja jest nieodpłatna. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

2. Przesłanie przez Autora tekstu do redakcji czasopisma jest równoznaczne z:
a) jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych, nie był wcześniej publikowany w całości lub części oraz nie został złożony w redakcji innego pisma;
b) udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Slavica Wratislaviensia” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępniane jego egzemplarzy w Internecie;
c) udzieleniem nieodpłatnej zgody na umieszczenie w internetowej bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) i innych bazach, z którymi współpracuje Wydawnictwo oprócz samego tekstu także podstawowych danych o artykule, m.in. jego streszczenia, słów kluczowych oraz danych personalnych Autora (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres e-mail).

3. Teksty artykułów oraz recenzji przyjmowane są w językach słowiańskich oraz w języku angielskim.

4. Objętość artykułów wraz z przypisami, bibliografią i streszczeniami nie powinna przekraczać 32 000 znaków ze spacjami, a objętość recenzji 10 000 znaków ze spacjami.

5. Wskazówki szczegółowe, dotyczące przygotowania tekstu do publikacji znajdują się w punkcie II.

6. O przyjęciu tekstu do wydania w czasopiśmie „Slavica Wratislaviensia” Autor zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 3 miesięcy.

7. Artykuły są recenzowane poufnie i anonimowo (tzw. double-blind review). Lista recenzentów jest publikowana co roku na stronie internetowej czasopisma (http://swr.wuwr.pl) w zakładce „RECENZOWANIE”.

8. Uwagi recenzyjne są przesyłane Autorowi, który zobowiązuje się do uwzględnienia zasugerowanych poprawek lub nadesłania uzasadnienia w wypadku ich nieuwzględnienia. Przy dwóch recenzjach negatywnych Redakcja odmawia przyjęcia tekstu do druku.

9. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo dokonywania w tekstach poprawek redakcyjnych.

10. Autor jest zobowiązany do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty otrzymania tekstu do korekty. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.

11. Autor nie otrzymuje honorarium autorskiego za artykuły.

12. Redakcja nie pobiera od autora żadnych opłat za publikację tekstu.

13. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie 1 egzemplarz drukowany czasopisma „Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia”. Wszystkie udostępniane przez Wydawnictwo artykuły, w formacie PDF, znajdują się na stronie https://wuwr.pl/swr.

II. Wskazówki szczegółowe

  • Wytyczne redakcyjne

1. Edytor tekstu: Microsoft Word;

2. Ustawienia strony:  wszystkie marginesy 2,5 cm dla strony A4;

3. Tekst zasadniczy oraz tekst w przypisach wyjustowany;

4. Tytuł artykułu (zapisany dużymi i małymi literami): 14 pt Times New Roman, interlinia 1,5;

5. Czcionka w tekście zasadniczym: 12 pt Times New Roman, interlinia 1,5;

6. Czcionka w streszczeniach i w tekście przypisów: 10 pt Times New Roman, interlinia 1,0;

7. Numery stron: w prawym dolnym rogu (cyfry arabskie);

8. Przypisy dolne, numeracja ciągła (cyfry arabskie);

9. Stosowanie kursywy: w przytaczaniu tytułów książek, rozdziałów książek, czasopism, artykułów, tekstów ze stron internetowych, filmów, nagrań wideo, programów TV oraz słów obcojęzycznych. np.: Казус КукоцкогоTwórczość pisarek serbskich na początku XX wieku; femme fatale;

10. Tytuły utworów nieprzełożonych na język danego artykułu podajemy w języku oryginału;

11. Po tytule utworu przełożonego na język danego artykułu w nawiasie wskazujemy tytuł oryginalny i rok publikacji, np. Przypadek doktora Kukockiego (Казус Кукоцкого, 2001);

12. Imiona autorów występujące w tekście zasadniczym po raz pierwszy podajemy w pełnej wersji (inicjały imion należy stosować tylko w bibliografii załącznikowej);

13.  Cytowanie:
a) w przypadku każdego cytatu należy podać jego źródło;
b) cytaty z utworów literackich przytaczamy w języku oryginału (wymóg ten dotyczy literatur słowiańskich), pozostałe cytaty w języku artykułu;
c) cytaty muszą być przytaczane dokładnie. Przytaczany tekst powinien zawierać oryginalną pisownię, nawet jeśli jest ona niepoprawna. Za błędnie zapisanym słowem należy umieścić w nawiasach kwadratowych wyraz sic: [sic!].
d) cytaty dłuższe (powyżej trzech wersów) wyodrębniamy graficznie: 10 pt Times New Roman, interlinia 1, bez oznaczania cudzysłowem;
e) cytaty krótsze włączamy do tekstu zasadniczego i oznaczamy cudzysłowem apostrofowym („”);
f) do oznaczania cytatów tzw. drugiego stopnia (cytat w cytacie) używamy cudzysłowu ostrokątnego, tzw. niemieckiego (» «);
g) wszystkie opuszczenia w cytacie zaznaczmy wielokropkiem ujętym w nawiasy kwadratowe: […]; zastosowanie (...) oznacza pominięcie przez cytowanego autora określonego fragmentu;
h) wszelkie wtrącenia własne ujmujemy w nawiasy kwadratowe i oznaczamy swoimi inicjałami, np.: [tłumaczenie własne – A. B.].

  •  Struktura artykułu

1. Strona tytułowa;
2. Streszczenie w języku angielskim;
3. Część główna;
4. Bibliografia załącznikowa.

Strona tytułowa

Strona ta zawiera tytuł artykułu, imię i nazwisko autora, afiliację, notę o autorze.

Tytuł artykułu musi być jasny i zwięzły (do 12 słów). Powinien odnosić się bezpośrednio do głównego tematu pracy.

Imię i nazwisko autora (bez stopni i tytułów naukowych) zapisać należy dużymi literami.

Afiliacja (nazwa jednostki naukowej autora) powinna być podana w języku polskim i angielskim.

Nota o autorze zawierać powinna imię i nazwisko autora; numer ORCID; afiliację (pełną nazwę zakładu, katedry, instytutu oraz uniwersytetu, miasto, kraj); wskazanie obszarów zainteresowań badawczych autora; tytuły dwóch jego najważniejszych (najnowszych) publikacji; informację o źródle finansowania badań; dane kontaktowe (adres e-mail).

Streszczenia

Streszczenie w języku angielskim zawierać powinno tytuł artykułu w języku angielskim (zapisany dużymi i małymi literami), umieszczone pod nim słowo Abstract, zwięzłą informację o zawartości tekstu (800-1000 znaków), słowa kluczowe (5). Streszczenie powinno być syntetyczne, spójne i przedstawiać w skrócie treść pracy. Należy umieścić w nim informację o celu badań, zastosowanych metodach oraz rezultatach przeprowadzonych procedur badawczych. Streszczenie powinno stanowić pojedynczy akapit (nie może zawierać wcięcia akapitowego).

Od akapitu należy wpisać oddzielone przecinkami słowa kluczowe (5), poprzedzając je adnotacją: Keywords.

Powyższe wskazówki odnoszą się także do streszczeń w języku słowiańskim.

Część główna

Wywód powinien być prowadzony w sposób jasny, precyzyjny i logiczny. Wskazany jest podział tekstu na części opatrzone śródtytułami.

We Wprowadzeniu uwzględnić należy kwestie aktualności i stanu badań.

Rozwinięcie zawierać powinno przedstawienie zasadniczej tezy artykułu, omówienie sposobu badań i rezultatów przeprowadzonych analiz.

W Podsumowaniu umieścić należy główne wnioski.

Przypisy w stylu APA

Użycie przypisów dolnych dopuszczalne jest, gdy:

  • zawierają informacje dodatkowe (muszą być one ograniczone do minimum);
  • zawierają informacje o prawach autorskich.

Użycie przypisów w tekście:

Przypisy bibliograficzne umieścić należy wewnątrz tekstu artykułu. Wykorzystywane publikacje zapisujemy w nawiasie, wymieniając nazwisko autora, rok wydania pozycji oraz numer stron:

(Nowak, 2012, s. 33–34)

W przypadku publikacji kilku autorów w przypisie należy podać wszystkie nazwiska:

(Kowalski, Nowak, 2005, s. 99)

W przypadku odwoływania się do dwóch lub więcej prac w tym samym nawiasie należy uporządkować je rosnąco według roku publikacji:

(Kowalski, 2005, s. 33; Nowak, 2019, s. 55)

Jeśli kilka prac tego samego autora (autorów) zostało opublikowanych w tym samym roku, należy wstawić litery a, b, c itd. po roku publikacji (bez spacji między rokiem a literą):

(Nowak, Kowalski, 2005a, s. 7)

(Nowak, Kowalski, 2005b, s. 11)

Cytowanie pośrednie

Cytowanie pośrednie polega na przywoływaniu tekstu, do którego autor nie miał bezpośredniego dostępu, a który zna jedynie z innej publikacji. Cytowanie pośrednie powinno być stosowane wyłącznie wtedy, gdy oryginalna praca jest niedostępna w znanym autorowi języku. W Bibliografii powinno się znaleźć źródło wtórne (to, z którego autor korzystał), natomiast w tekście artykułu należy podać nazwisko autora oryginalnej pracy, jej tytuł i datę publikacji oraz wpisać odsyłacz do wtórnego źródła poprzedzony przyimkiem „za” z dwukropkiem:

White twierdził w Tytuł (1986, za: Nowak, 2000, s. 80-85), że…

Bibliografia

Adresy bibliograficzne powinny być zapisane w porządku alfabetycznym, według nazwiska pierwszego autora. W przypadku prac zbiorowych o miejscu publikacji w bibliografii decyduje (zgodnie z porządkiem alfabetycznym) pierwsze słowo tytułu.

Nie numerujemy poszczególnych pozycji bibliografii.

W przypadku bibliografii w dwóch alfabetach (łacińskim i cyrylickim), poszczególne pozycje zamieszczamy oddzielnie dla każdego alfabetu (o kolejności decyduje język tekstu).

Dla publikacji w alfabecie cyrylickim należy dodatkowo przygotować transliterację (zob. tu: http://www.ushuaia.pl/transliterate/ wybierz: transkrypcja angielska BGN/PCGN).

Przykłady:

Publikacja jednego autora:

Eco, U. (2007). Podziemni bogowie. Wybór szkiców. Warszawa: Czytelnik.

Publikacja kilku autorów:

Febbraro, F., Schwetje B. (2012). Historia świata w sztuce. Kraków: UNIVERSITAS.

Praca zbiorowa napisana pod redakcją:

Konończuk, E., Sidoruk, E. (red.). (2012). Od poetyki przestrzeni do geopoetyki. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Rozdział w pracy zbiorowej:

Rybicka, E. (2012). Literatura, geografia: wspólne terytoria. W: E. Konończuk, E. Sidoruk (red.), Od poetyki przestrzeni do geopoetyki (s. 11-25). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Artykuł w czasopiśmie:

Zemszał, P. (2020). Wizerunek Władimira Majakowskiego w sowieckiej propagandzie kulturalnej w latach 1953–1957. Przegląd Rusycystyczny, 3 (171), s. 142-156. DOI: 110.31261/pr.8296.

Jeśli artykuł nie posiada numeru DOI (Digital Object Identifier), element ten pomijamy.

Publikacja elektroniczna:

Bolecki, W. (2002). Modernizm w literaturze polskiej XX w. (Rekonesans). Pobrane z: https://rcin.org.pl/ibl/Content/56011/WA248_70633_P-I-2524_bolecki-modernizm.pdf (dostęp: 21.10.2020).

Film:

Wajda, A. (1974). Ziemia obiecana [film]. Polska: Zespół Filmowy „X”.

Publikacja w alfabecie cyrylickim:

Эткинд, А. (1998). Хлыст. Секты, литература и революция. Москва: Новое литературное обозрение [Etkind, A. (1998). Khlyst. Sekty, literatura i revolyutsiya. Moskva: Novoye literaturnoye obozreniye].

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.