O czasopiśmie

Czasopismo „Neerlandica Wratislaviensia” jest najstarszym niderlandystycznym czasopismem naukowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Zostało ono powołane do życia przez prof. dr hab. Norberta Morcińca 40 lat temu: w 1981 roku. Pierwszy numer pisma ukazał się, po perturbacjach stanu wojennego,  w 1983 roku, z Norbertem Morcińcem jako redaktorem naczelnym. Później funkcję redaktora naczelnego pełnili: prof. dr hab. Stanisław Prędota, prof. dr hab. Stefan Kiedroń, dr hab. Siegfried Huigen, prof. UWr, a obecnie dr Jan Urbaniak.

W czasopiśmie publikowane są teksty naukowe w języku niderlandzkim, angielskim, afrikaans i niemieckim.

Do obszarów badawczych czasopisma należą szeroko rozumiane językoznawstwo, literaturoznawstwo oraz kulturoznawstwo niderlandzkie. Autorzy publikowanych tu artykułów prowadzą badania konfrontatywne porównujące struktury języka niderlandzkiego z innymi językami oraz badania z dziedziny językoznawstwa stosowanego (w szczególności dydaktyki języka niderlandzkiego jako obcego, translatoryki i niderlandzkich języków specjalistycznych). Na łamach czasopisma publikowane są też artykuły poświęcone literaturze i kulturze wieków dawnych (od Średniowiecza poprzez Renesans do Oświecenia) oraz literaturze czasów nowszych, aż po XXI wiek, powstałej na obszarach dzisiejszej Holandii i Flandrii oraz w dawnych koloniach niderlandzkich: Indonezji, Afryce Południowej, Kongu czy Surinamie. Dużo uwagi na łamach czasopisma „Neerlandica Wratislaviensia” poświęca się także recepcji literatury i kultury niderlandzkiej w Polsce i Europie Środkowej oraz badaniom porównawczym.

Poza artykułami problemowymi w czasopiśmie ukazują się także artykuły recenzyjne,  przybliżające najnowsze publikacje z dziedziny niderlandystyki.

W planie wydawniczym numery o zróżnicowanej problematyce uzupełniane są przez tomy jednotematyczne, jak np. tom „Minione, teraźniejsze. Niderlandystyczne refleksje kulturowo-historyczne” / “Past, Present. Cultural-Historical Reflections on the Low Countries” (2015) czy „Imagologie” (2019). Na łamach naszego pisma publikujemy także monografie, czego przykładem mogą być tomy autorskie Stefana Kiedronia (1993) i Jerzego Kocha (2000).

Wśród autorów publikujących w czasopiśmie „Neerlandica Wratislaviensia” są wybitni niderlandyści: językoznawcy i literaturoznawcy z ośrodków akademickich w Holandii (Amsterdam, Lejda, Nijmegen, Utrecht), Belgii (Antwerpia, Bruksela, Gandawa, Hasselt) oraz z krajów Europy Zachodniej (Berlin, Hull, Lipsk, Münster czy Oslo), Europy Środkowej (Belgrad, Bratysława, Budapeszt, Moskwa, Wiedeń) i Polski (Kraków, Lublin, Poznań, Warszawa). „Neerlandica Wratislaviensia” przyciągają również badaczy spoza Europy, czego świadectwem mogą być nadsyłane do naszej redakcji propozycje artykułów z Afryki Południowej, Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej, Indonezji czy Aruby.

Czasopismo “Neerlandica Wratislaviensia” jest notowane na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH+).

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2024 r. za publikację w czasopiśmie autorzy otrzymują 70 punktów.

Artykuły publikowane w naszym czasopiśmie znajdują się w bazach:

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/nwr

Rocznik. Format B5

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0860-0716
10.19195/0860-0716
Licencja

Kontakt do redakcji

Katedra Filologii Niderlandzkiej
Uniwersytet Wrocławski
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław

Sekretarz redakcji: Joanna Skubisz
joanna.skubisz@uwr.edu.pl

Sekretarz redakcji: Zuzanna Czerwonka-Wajda
zuzanna.czerwonka@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)