Spis wszystkich numerów

Tom 32 (2021)

Tom XXXII „Neerlandica Wratislaviensia” pod redakcją dr Jana Urbaniaka jest realizacją pomysłu pod hasłem „Niderlandy w świecie”, który stał się przyczynkiem do dyskusji na temat recepcji szeroko pojętych Niderlandów (języka, literatury, kultury) w różnych dziedzinach nauki. Publikacje z tego tomu pochodzą zarówno ze środowiska polskich niderlandystów, jak i od specjalistów z innych dyscyplin obecnych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia polska, niemiecka, klasyczna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna). Publikacje te uzupełnione o artykuły autorów holenderskich i flamandzkich stanowią ważny wkład w rozwój studiów niderlandystycznych. Przybliżają one Niderlandy widziane z różnych perspektyw, prezentują różnorodne dziedziny naukowe i metody badawcze. Tom XXXII udowadnia nie tylko szerokie zainteresowanie Niskimi Krajami wśród polskich naukowców, ale także witalność wrocławskich niderlandystów, którzy potrafili zgromadzić wokół idei „Niderlandów w świecie” tak szerokie grono uznanych autorów. Zawarte w tomie XXXII prace literaturoznawcze dają obraz literatury niderlandzkiej od okresu Średniowiecza aż po czasy współczesne; teksty językoznawcze prezentują język niderlandzki w kontekście języka polskiego oraz innych języków germańskich. Równie szeroka perspektywa widoczna jest w artykułach recenzyjnych: dotyczą one zarówno zawiłości języka jako podstawowego narzędzia komunikacji, średniowiecznego wizerunku diabła, jak i roli pisarstwa we współczesnych massmediach.

Tom 31 (2021)

Najnowszy numer czasopisma „Neerlandica Wratislaviensia” pod redakcją dr hab. Agaty Kowalskiej-Szubert i dr hab. Bożeny Czarneckiej zawiera 12 prac autorstwa niderlandystów polskich i zagranicznych. Tematyka artykułów problemowych koncentruje się wokół zagadnień językoznawczych (Frieda Steurs, Beata Popławska, Wilken Engelbrecht i Kateřina Křížová, Zuzanna Czerwonka-Wajda, Jan Fabry, Pavlína Knap-Dlouhá), dydaktyki języków obcych z wyróżnieniem nauczania języka niderlandzkiego (Mikołaj Buczak) oraz szeroko rozumianej kultury niderlandzkiej (Marlou de Bont, Bas Hamers). Ponadto w numerze zamieszczono artykuły recenzyjne (Bożena Czarnecka, Judyta Kuznik) prezentujące publikacje związane z przeszłością kolonialną Holandii i Belgii. Tom udowadnia, iż język niderlandzki pozostaje aktualnym narzędziem badawczym, pomimo ofensywy języka angielskiego w badaniach humanistycznych w Niderlandach.

Tom 30 (2020)

Jubileuszowy, XXX tom najstarszego w Polsce niderlandystycznego czasopisma naukowego „Neerlandica Wratislaviensia” to wynik współpracy Katedry Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. W zbiorze pod redakcją Jan Urbaniaka (KFN) oraz Markety Štefkovej i Benjamina Bossaerta (Bratysława) znalazło się 12 oryginalnych prac naukowych niderlandystów z Polski i z zagranicy. Część publikacji została przedstawiona podczas konferencji „Colloquium Neerlandicum”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Niderlandystów Europy Środkowej „Comenius” na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie w 2019 roku.

 

Tom jubileuszowy miał w zamyśle jego autorów pokazać różnorodność niderlandystyki jako dziedziny. Dlatego też zgromadzone w nim teksty poświęcone są wielu tematom. Czytelnik znajdzie tu zarówno wykreowany przez Holendrów literacki obraz naszej części Europy, fascynujące i wielowątkowe badania dotyczące dawnych epok, których autorzy ukazują Niderlandy przez pryzmat poezji, pieśni czy emblematyki, jak i rozważania językoznawcze nad teorią przekładu oraz praktyką językową w codziennej komunikacji. W „Neerlandica Wratislaviensia” XXX zamieszczono także prace dotyczące współczesnej estetyki oraz historii II wojny światowej obserwowanej z punktu widzenia relacji węgiersko-holenderskich. Tradycyjnie już tom zamykają artykuły recenzyjne pozwalające czytelnikowi zorientować się w aktualnej ofercie rynku publikacji naukowych o tematyce związanej z szeroko pojętą kulturą niderlandzką.

Tom 29 (2019)

W 29 tomie najstarszego w Polsce niderlandystycznego czasopisma naukowego „Neerlandica Wratislaviensia” pod redakcją Jana Urbaniaka znalazło się w sumie 15 oryginalnych prac naukowych niderlandystów z Polski i zagranicy. Tom został poświęcony imagologii — dziedzinie naukowej badającej i opisującej tworzenie wizerunków dotyczących krajów, społeczeństw i kultur. Teksty o tematyce imagologicznej uzupełniają wybrane artykuły przedstawione podczas konferencji niderlandystycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2018), której tematem było pojęcie wolności, oraz teksty poruszające inne zagadnienia literaturo- i językoznawcze. Jak zwykle tom zamyka recenzja książkowa, pozwalająca czytelnikowi zorientować się w aktualnej ofercie rynku publikacji naukowych o tematyce związanej z szeroko pojętą kulturą niderlandzką. Zamieszczenie w obecnym tomie „Neerlandica Wratislaviensia” prac naukowych o różnorodnej tematyce sprawia, iż czasopismo stanowi wielowątkowy wkład w rozwój niderlandystyki na świecie oraz przekonuje o niesłabnącym rozwoju środowiska akademickiego niderlandystów nie tylko w krajach niderlandzkiego obszaru językowego, lecz także poza nim.

Tom 28 (2018)

W tomie XXVIII najstarszego w Polsce niderlandystycznego czasopisma naukowego „Neerlandica Wratislaviensia” pod redakcją Małgorzaty Dowlaszewicz i Jacka Karpińskiego znalazło się 16 oryginalnych prac naukowych niderlandystów polskich i zagranicznych. Tom zawiera wybrane teksty przedstawione podczas Regionaal Colloquium Neerlandicum „Op reis” [W podróży] zorganizowanego przez Katedrę Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego w 2017 roku. Autorzy tekstów zabierają czytelnika w wyjątkową podróż do kolorowego świata języka (Konvička, Pekelder, Křiž, Rombouts, Štefková, Waterlot, Steurs) oraz literatury i kultury niderlandzkiej (Engelbrecht, Nijenhuis-Bescher, Kuznik, Đokanović, Sedláčková, Srebnik, Stoicescu, Dimitrova). Warto więc obrać swój kierunek i wyruszyć w tę fascynującą intelektualną podróż odkrywającą język, literaturę i kulturę Niskich Krajów.

Tom 27 (2017)

Kolejny, 27. tom najstarszego w Polsce niderlandystycznego czasopisma naukowego „Neerlandica Wratislaviensia” (lista ERIH Plus) zawiera dwanaście artykułów, które zostały przedstawione podczas kolokwium doktorantów i habilitantów reprezentujących niderlandystyczne środowisko akademickie w Europie Środkowej. Kolokwium to odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w maju 2016 roku. Tematyka tomu jest bardzo obszerna, co sprawia, że nie jest on przeznaczony dla wąskiego grona odbiorców. Wręcz przeciwnie — czytelnik znajdzie tu zarówno teksty językoznawcze (Křížová, Loosen, Pekelder), publikacje skupiające się na metodyce nauki języka niderlandzkiego (Czerwonka-Wajda, Kucfir, Manolova Maciel), jak i prace literaturoznawcze (Engelbrechtová, Paluszek), odsłaniające przed czytelnikiem niderlandzką spuściznę kulturową, której ślady obecne są w całej Europie. W tomie odnajdziemy także teksty przybliżające recepcję ważnych dla historii literatury europejskiej utworów niderlandzkich autorów (Engelbrecht, Lipnicki, Tóth) oraz recenzje najnowszych pozycji bibliograficznych autorstwa polskich znawców kultury i literatury niderlandzkiej (Dynarowicz, Kozak). Lektura 27. tomu „Neerlandica Wratislaviensia” jest fascynującą intelektualną podróżą odkrywającą język, literaturę i kulturę Niskich Krajów.

Tom 26 (2016)

Najnowszy tom czasopisma Neerlandica Wratislaviensia prezentuje teksty poświęcone literaturze, kulturze i językowi niderlandzkiemu w epokach dawnych i współcześnie. Krąg autorów tego tomu sięga od Belgii i Holandii poprzez Polskę i Czechy aż po Koreę i Japonię. Wśród omawianych tematów są XVII-wieczny dramat nowołaciński z Południowych Niderlandów (Michał Czerenkiewicz), poezja niderlandzkiego Złotego Wieku (Joanna Kozikowska), historia ‘obecności Niderlandczyków’ w Japonii w XVII-XIX ww. (Chris Joby), a także rozwój i przyszłość współczesnego języka niderlandzkiego (Katarzyna Wiercińska, Wilken Engelbrecht oraz Milana Baslerová i Denisa Földešiová), translatologia (w tym ‘niderlandzka obecność’ Krzysztofa Kieślowskiego – Joke Bossens), oraz socjolingwistyka (Robertus de Louw, Muriel Waterlot). Tom XXVI czasopisma Neerlandica Wratislaviensia dopełniają recenzje książek poświęconych tłumaczeniom dzieł Hugona Grocjusza w kręgu śląskim oraz językoznawstwu niderlandzkiemu (historia języka niderlandzkiego, również w świetle opowieści o Wieży Babel).

Tom 25 (2015)

Tom XXV czasopisma „Neerlandica Wratislaviensia” jest tomem wyjątkowym, gdyż zawiera w większości teksty w języku polskim, co podyktowane było chęcią dotarcia do czytelników zainteresowanych problematyką Belgii i Holandii, a niewładających językiem niderlandzkim. Publikacja została podzielona na dwie części. W pierwszej znajdują się teksty traktujące o fenomenie polskiej emigracji do Niderlandów, analizujące różne doświadczenia migracyjne Polaków i zwracające uwagę między innymi na zjawisko bezdomności czy też specyfikę migracji kobiet. Artykuły z części drugiej podejmują zagadnienia o charakterze ściśle historycznym, odnoszące się do przebiegu działań wojennych na obszarze Belgii, a także te związane z obrazem lat 1914–1918 w utworach fikcjonalnych, we wspomnieniach, artykułach prasowych oraz w materiałach graficznych. Do grona autorów, oprócz niderlandystów o uznanym dorobku, dołączyli tym razem także studenci studiów magisterskich i doktoranckich czy też świeżo upieczeni absolwenci studiów filologii niderlandzkiej oraz osoby spoza środowiska ściśle niderlandystycznego.

Tom 24 (2014)

W tomie XXIV niderlandystycznego pisma „Neerlandica Wratislaviensia” pod redakcją prof. Stanisława Prędoty i dr. Jacka Karpińskiego (Uniwersytet Wrocławski) znalazło się 10 oryginalnych prac językoznawczych niderlandystów polskich i zagranicznych oraz jedna recenzja. Cor van Bree zajmuje się adpozycjami w języku niderlandzkim. Siegfried Theissen bada częstotliwość występowania niderlandzkich przyimków. Roland Willemyns i Wim Vandenbussche zajmują się tematem dyglosji, diaglosji i języka ‘tussentaal’ we Flandrii Zachodniej. Jan Noordegraaf porusza w swoim artykule kwestie zmian w kolonialnych odmianach języka niderlandzkiego. Katarzyna Tryczyńska analizuje kolokacje w języku prawniczym. Stanisław Prędota zajmuje się niderlandzkimi odpowiednikami polskich przysłów w „Chłopach” W. S. Reymonta. Jacek Karpiński poddaje analizie nazwy niderlandzkich i polskich linii lotniczych. Dieter Stellmacher porusza problem ‘Steenkolenduits’ i trudności w rozróżnieniu języka oraz jego konkretnego użycia. C. Jac Conradie zastanawia się nad tym, co stało się z czasownikami mutatywnymi w języku afrikaans. Tom zawiera również recenzję Stanisława Prędoty z książki autorstwa Ute K. Boonen i Ingeborg Hermes „Niederländische Sprachwissenschaft”, stanowiącej wprowadzenie do językoznawstwa niderlandzkiego.

Tom 23 (2013)

W tomie XXIII niderlandystycznego pisma "Neerlandica Wratislaviensia" pod redakcją prof. Stefana Kiedronia (Uniwersytet Wrocławski) znalazło się 6 artykułów oraz 2 recenzje. Językiem tomu jest język niderlandzki oraz angielski (recenzja książki opublikowanej w języku angielskim). Neerlandica Wratislaviensia, pismo o szerokim zasięgu, oferuje możliwość publikowania badaczom reprezentującym różne środowiska naukowe. Artykuły analizują literaturę i kulturę niderlandzką w szerokim kontekście europejskim – od średniowiecza do współczesności. Znajdziemy tu zarówno odniesienia do polskiej literatury, kultury i historii (Agnieszka Patała, Jan Urbaniak), jak i badania komparatystyczne nad literaturą niderlandzką i czeską pod koniec XIX w. (Zuzana Vaidová). Młodzi badacze (Alexa Stoicescu, Przemysław Paluszek) przedstawiają świeże spojrzenie na znane tematy (proza niderlandzkiego pisarza Hafida Bouazzy, ‘mit batawski’). Neerlandica Wratislaviensia publikują także artykuły uznanych w niderlandystycznym środowisku specjalistów, których wiedza uzupełniona o nowatorskie i śmiałe badania nowej generacji naukowców stanowią cenny wkład w rozwój niderlandystyki na świecie – tom XXIII przedstawia tekst Agnes Steller o twórczości wybitnego poety siedemnastowiecznego Joosta van den Vondel. Tom zawiera również recenzje: Patrycji Matusz-Protasiewicza i Daniela Šitery z książki Duco Hellemy, Ryszarda Żelichowskiego i Berta van der Zwana poświęconej stosunkom polsko-holenderskim oraz Huberta Meeusa z książki Marcina Polkowskiego poświęconej literaturze katolickiej w holenderskim Delft w latach 1450-1650.

Tom 22 (2013)

Kolejny, XXII tom serii „Neerlandica Wratislaviensia” (czasopismo notowane na liście ERIH), pod redakcją Stefana Kiedronia zawiera artykuły w języku niderlandzkim i angielskim, skupione wokół tematu obecności literatury i kultury niderlandzkiej poza granicami regionu. Tematyka prac polskich i zagranicznych autorów obejmuje między innymi: motyw kreolizacji w twórczości pisarzy antylskich (Kim Andringa), politykę językową Surinamu po uzyskaniu przez ten kraj niepodległości w 1975 roku (Lila Gobardhan-Rambocus), różne aspekty tożsamości antylskiej obecnej w języku, kulturze i literaturze (Eric Mijts), a także rozwój niderlandystyki na przełomie XX i XXI wieku (Stefan Kiedroń).

Tom 21 (2012)

Niniejszy tom zawiera 11 oryginalnych prac językoznawczych niderlandystów polskich i zagranicznych. Dieter Stellmacher (Getynga) przedstawia, w jaki sposób Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych została przyjęta w Niemczech i w Holandii. Siegfried Theissen (Leodium) analizuje — w oparciu o badania komputerowe — liczbę mnogą rzeczowników niderlandzkich pochodzenia łacińskiego, greckiego i włoskiego. Jacek Karpiński (Wrocław) bada atrybuty dopełniaczowe rzeczowników niderlandzkich. Zuzanna Czerwonka (Wrocław) prezentuje trudności, na jakie napotykają Polacy oraz Niemcy, którzy uczą się języka niderlandzkiego. Muriel Waterlot (Lublin) zajmuje się wpływem, jaki różnice kulturowe wywierają na wyrażanie uprzejmości we flamandzkiej, holenderskiej i polskiej korespondencji e-mailowej. Ewa Majewska (Warszawa) poddaje analizie imiona, które w XIX wieku nadawano przy chrzcie dzieciom w Amsterdamie oraz w Lowanium. Jan Noordegraaf (Amsterdam) ocenia koncepcje i dzieła gramatyka holenderskiego Meinarda Tydemana (1741–1825). Małgorzata Szczypińska (Wrocław) zajmuje się formami adresatywnymi stosowanymi w języku niderlandzkim XVIII wieku. Stanisław Prędota (Wrocław) rozpatruje język niderlandzki w rozmówkach dziesięciojęzycznych Antoniego Mrakitscha wydanych w 1837 roku na Węgrzech. C. Jac Conradie (Johannesburg) charakteryzuje oryginalny rękopiśmienny słownik afrikaans-niderlandzki sporządzony przez A.A.F. Teurlinckxa. Bas Lohmann (Moskwa) porównuje znaczenie, jakie folklor ma dla kultury rosyjskiej oraz niderlandzkiej.

Tom 20 (2011)

W serii Neerlandica Wratislaviensia (czasopismo notowane na liście ERIH) ukazał się XX tom pod redakcją Stefana Kiedronia, poświęcony literaturze i kulturze niderlandzkiej od czasów średniowiecznych do XXI w. Artykuły (w języku niderlandzkim i angielskim) autorów polskich i zagranicznych przedstawiają aspekty poezji średniowiecznej (Anikó Daróczi) i renesansowej (Marcin Polkowski i Joanna Kozikowska), polsko-niderlandzkie stosunki w XVIII w. (Jan Urbaniak), kulturę XIX-wiecznej Holandii (Rick Honings i Laurens Ham), polski obraz kolonializmu belgijskiego (Bożena Czarnecka), literaturę flamandzką drugiej połowy XX w. (Matthieu Sergier i Hans Demeyer), a także rewolucyjne zjawiska społeczno-kulturowe w Holandii pierwszej połowy XX w. oraz przełomu XX i XXI w. (Anna Wiśnicka, Roel van Duijn i Stefan Kiedroń). Wydanie książki dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tom 19 (2010)

W serii Neerlandica Wratislaviensia ukazał się XIX tom pod redakcją Stanisława Prędoty, zawierający artykuły dziesięciu autorów polskich i zagranicznych. Ich tematyka koncentruje się wokół zagadnień językoznawstwa, m.in.: leksykologii i leksykografii (M. Mooijart, A. Kowalska-Szubert), gramatyki i składni (S. Prędota, J. Karpiński), stylistyki (M. Krajcarz), historii języków (K. Wiercińska) i funkcji tekstu (M. Waterlot, K. Tryczyńska, Z. Czerwonka, M. Szczypińska. Przedstawione analizy są w przeważającej mierze studiami porównawczymi, przede wszystkim na materiale j. niderlandzkiego, polskiego i niemieckiego.

Tom 18 (2009)

Najnowszy (XVIII) tom serii Neerlandica Wratislaviensia „Historische letterkunde uit de lage landen teksten en contexten” zawiera artykuły napisane w językach: niderlandzkim, angielskim i niemieckim. Tematami prac są m.in. emblematyka w dziele żyjącego w XVII w. Bartholomeusa Hulsiusa Emblemata Sacra, wydawane w XVIII w. pismo o charakterze satyryczno-informacyjnym – „Amsterdamsche Argus” czy też ostatni, nieznany portret Joosta van den Vondela, znajdujący się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na wyjątkową uwagę zasługuje wzbogacenie tomu licznymi ilustracjami zwłaszcza tam, gdzie tekst łączy literaturę z innymi dziedzinami sztuki.

Tom 17 (2008)

17. tom niderlandystycznego czasopisma naukowego „Neerlandica Wratislaviensia” jest publikacją szczególną, wieńczącą ćwierćwiecze działalności redakcji tegoż tytułu. Od 25 lat kolejni niderlandyści publikowali swoje prace w najstarszym polskim czasopiśmie o tej tematyce.

Zawartość jubileuszowego tomu to aż 17 artykułów naukowych i 2 recenzje. Same artykuły mają szeroki zakres tematyczny, zostały więc pogrupowane w 2 bloki: Letterkunde (Filologia) i Taalkunde (Językoznawstwo).