O czasopiśmie

„Prace Kulturoznawcze” to najstarsze polskie czasopismo kulturoznawcze, które ukazuje się od 1987 roku. Jego powołanie wiąże się z rozwojem pierwszego w Polsce ośrodka studiów kulturoznawczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2016 roku „Prace Kulturoznawcze” ukazują się jako kwartalnik. Tym, co od początku je wyróżnia jest prezentacja polskiej – współczesnej i dawnej – myśli kulturoznawczej, inspirowanie jej rozwoju oraz inicjowanie twórczej dyskusji z najnowszymi koncepcjami. Łączy się z tym przyjęcie wyróżniającej ośrodek wrocławski koncepcji kultury zorientowanej na problematykę wartości. Buduje to trwałość merytoryczną pisma i nadaje spójność poszczególnym tomom. Dobór tematów kolejnych tomów wynika z diagnozy i prognozy aktualnej sytuacji kulturalnej. Najnowsze numery „Prac Kulturoznawczych” poświęcone są takim problemom jak kultura nie-ludzka, uczestnictwo i wspólnota, jedzenie, postsekularyzm, zmiany klimatu, krytyka kultury, studia nad roślinami czy nowymi formami telewizji. Zapraszając do współpracy autorów, reprezentujących różnorodne stanowiska teoretyczne, a także międzynarodowe środowiska naukowe, redakcja dba o to, by teksty eksponowały aksjologiczne aspekty rozważanych zagadnień. Takie ukierunkowanie odróżnia „Prace Kulturoznawcze” spośród wielu nie tylko polskich czasopism, które poświęcone są zagadnieniu kultury i jej teorii.

Trzon „Prac Kulturoznawczych” stanowią oryginalne, recenzowane artykuły naukowe. Ponadto, na strukturę czasopisma składają się działy – „Na warsztacie”, gdzie przedstawiamy recenzowane teksty młodych badaczy; oraz „Kontynuacje” prezentujące recenzowane teksty nawiązujące do tematyki poprzednich numerów. W dziale „Przekłady” uprzystępniamy polskiemu czytelnikowi rozprawy wiodących badaczy współczesnych, a w dziale „Szkice krytyczne” przedstawiamy recenzje polskich i zagranicznych publikacji. Podobną funkcję pełni  „Archiwum”, w którym do ponownego obiegu czytelniczego wprowadzane są ważne, ale trudno dostępne, często zapomniane teksty rodzime i zagraniczne, które czekają na odczytanie we współczesnych kontekstach. Szczególnym tego przypadkiem jest publikowanie fiszek założyciela „Prac Kulturoznawczych”, profesora Stanisława Pietraszki. W ostatnich latach na naszych łamach coraz więcej jest publikacji w języku angielskim. Niektóre tomy w całości zostały opublikowane po angielsku (np. Post-Secular Culture?, 21, 2017, nr 1;  The New Frontiers of Televison, 24, 2020, nr 4).

Kilkanaście lat istnienia pozwoliło „Pracom Kulturoznawczym” uzyskać stałą i mocną pozycję wśród publikacji naukowych poświęconych poznawaniu kultury, o czym świadczą nazwiska najbardziej cenionych i znanych przedstawicieli polskiej myśli kulturoznawczej, którzy publikują tu swe teksty. Łamy „Prac Kulturoznawczych”, których zadaniem głównym w dalszym ciągu pozostaje prezentowanie osiągnięć poznawczych ośrodka wrocławskiego, stały się dzięki temu miejscem wielogłosowych dyskusji o zasadniczych problemach kultury.

Abstrakty artykułów publikowanych w „Pracach Kulturoznawczych" znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), jak również w DOAJ; EBSCO, Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. za publikację w czasopiśmie autorzy otrzymują 40 punktów.

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/pkult/

Kwartalnik. Format B5

Nakład: 100 egzemplarzy

 

 

KONTAKT

Adres Kolegium Redakcyjnego:

Instytut Kulturoznawstwa

Uniwersytet Wrocławski

ul. Szewska 50/51

50-139 Wrocław

prace.kulturoznawcze@uwr.edu.pl

Adres Wydawnictwa:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z.o.o.

pl. Uniwersytecki 15

50-137 Wrocław

sekretariat@wuwr.com.pl

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0860-6668
10.19195/0860-6668
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Kulturoznawstwa
Uniwersytet Wrocławski
ul. Szewska 50/51
50-139 Wrocław
prace.kulturoznawcze@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • DOAJ
  • EBSCO
  • Erih Plus
  • CEEOL
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)