Spis wszystkich numerów

Tom 26 Nr 1 (2022): Sensitive Sound Recordings

„Wrażliwe nagrania dźwiękowe” to zapisy powiązane z doświadczeniami traumy, wykluczenia i  niesprawiedliwości tych, których głosy zostały zarejestrowane, a także wspólnot, do których należeli. Są korelatami „wrażliwego dziedzictwa”, a niekiedy także „dziedzictwa trudnego”. W ich obręb możemy włączyć także zapisy naruszające tabu, na przykład w niektórych kontekstach kulturowych rejestracje ceremonii religijnych, sytuacji intymnych. Tego rodzaju nagrania, niekiedy z powodu sposobu i kontekstu powstania, stawiają słuchacza i użytkownika przed całym spektrum złożonych problemów dotyczących prawa do ich gromadzenia, odsłuchiwania i dysponowania nimi, konsekwencji społecznych, politycznych i etycznych ich ponownego użycia w praktykach badawczych, edukacyjnych i artystycznych. Wrażliwe nagrania dźwiękowe to nagrania „trudne” i zarazem „poruszające”, budzące emocje. Nie pozwalają odbiorcy być obojętnym, od swych użytkowników, wśród których są między innymi badacze, domagają się odpowiedzialnej, troskliwej postawy.

Tom 25 Nr 4 (2021): Archeologie kulturoznawstwa

Określenie „archeologia” zawarte tytule najnowszego tomu „Prac Kulturoznawczych” stanowi namowę do spojrzenia wstecz i w głąb. Chodzi tak o wskazanie źródeł, które kształtowały myślenie o kulturze, jak i odsłonięcie trudniej dostrzegalnych tego warstw i aktywizujących czynników. Rozwój kultury wymagał usamodzielnienia refleksji o niej, programy kulturowe prowadziły ku koncepcjom kulturoznawczym. Należy zapytać, jaka myśl o kulturze kryje się w Nowych Atenach; jak idee S. Brzozowskiego i ich interpretacje przyczyniały się do powstania kulturoznawstwa. Historyczna semantyka tego ostatniego wyrażenia ukazuje, w jakich kontekstach pedagogicznych się ono pojawiało i jak je zmieniało. Takie badania odsłaniają różnorakie związki między np. wczesnymi pracami J. Kmity a socjopragmatyczną koncepcją kultury czy umożliwiają odniesienie Korczakowskiej myśli do współczesnego statusu humanistyki. Dlatego też za wartą umieszczenia w tym tomie uznano korespondencję między trzema Prezesami PTK, związaną z przygotowywanym właśnie zjazdem Towarzystwa.

Tom 25 Nr 3 (2021): Pomiędzy wzrostem a katastrofą. Operacjonalizacje i projektowanie

Chyba nigdy wcześniej konieczność kulturowo-gospodarczej transformacji nie była tak aktualna jak obecnie, w czasach katastrofy klimatycznej, globalnej koncentracji kapitału, deprecjacji sfery publicznej czy prywatyzacji publicznych zasobów, a dodatkowo brutalnej wojny rozpętanej przez Rosję — wojny, która odsłania kolejne wymiary uzależnienia od paliw kopalnych oraz wpływu wszystkich tych czynników na produkcję żywności. Dzisiaj widzimy coraz wyraźniej, że krytykowanie i korygowanie indywidualnej konsumpcji zdecydowanie nie wystarczy. Także rozwijanie wizji alternatywnych sposobów i stylów życia to za mało. Konieczne są systemowe operacjonalizacje uzasadnionych koncepcji i szczegółowe projekty rozwiązań, prowadzące do istotnego ograniczenia presji na otaczający nas świat ożywiony i nieożywiony. Nasza rzeczywistość to system naczyń połączonych, a wojna czy pandemia obnażają, w jakich zależnościach żyliśmy i co musimy zrobić, aby wzmocnić jego odporność. Autorzy publikacji podjęli ten temat zdecydowanie wcześniej, niejako przewidując, do czego doprowadzić może dalsze trzymanie się wzrostowego kursu i poleganie na dobrych sercach jednostek. Analizy prowadzone są w odwołaniu do konkretów — poruszone zostały kwestie konsumpcji, odchodzenia od paliw kopalnych, renaturyzacji poprzemysłowej, znaczenia artystycznych narracji czy wreszcie unijnych programów, które mają nas doprowadzić do neutralności klimatycznej.

Tom 25 Nr 2 (2021): Obrazy z nut

Warstwa graficzno-plastyczna druków muzycznych prowokuje do stawiania pytań o funkcje perswazyjne, reklamowe, estetyczne okładek. Analizy wymaga ikoniczny przekaz nie tylko pod względem jego treści i sposobu jej wyrażenia, lecz także trwałości pewnych schematów ikonograficznych oraz, co nie mniej ważne, eliminowania pewnych motywów, na przykład z powodów ideologicznych. Ważne jest pytanie o to, w jaki sposób próbowano na kartach tytułowych muzykę zilustrować i czy rzeczywiście właśnie ona była przedmiotem wizualizacji. Obrazki z nut nie były neutralne, ikonografię dokumentów muzycznych angażowano w służbę propagandy, polityki historycznej i tożsamościowej. Ilustracje przypominają i nawiązują do konfliktów politycznych XIX i XX wieku, rejestrują wydarzenia, wybitne osiągnięcia, prezentują gwiazdy sceny muzycznej, filmu, a także regionalne krajobrazy i miejsca. Znajdują się na nich odwołania do popularnych rozrywek, stylów życia, fascynacja orientem, egzotyzmem w wersji europejskiej. Karty tytułowe druków muzycznych warto więc poddać analizie pod kątem stereotypów płci i obcych, idei i wartości, które przekazywały. Prowokują do postawienia pytania o to, „czego chcą od nas obrazy” — jakie pragnienia, emocje wywołują, w jaki sposób działają.

Warstwa graficzno-plastyczna druków muzycznych prowokuje do stawiania pytań o funkcje perswazyjne, reklamowe, estetyczne okładek. Analizy wymaga ikoniczny przekaz nie tylko pod względem jego treści i sposobu jej wyrażenia, lecz także trwałości pewnych schematów ikonograficznych oraz, co nie mniej ważne, eliminowania pewnych motywów, na przykład z powodów ideologicznych. Ważne jest pytanie o to, w jaki sposób próbowano na kartach tytułowych muzykę zilustrować i czy rzeczywiście właśnie ona była przedmiotem wizualizacji. Obrazki z nut nie były neutralne, ikonografię dokumentów muzycznych angażowano w służbę propagandy, polityki historycznej i tożsamościowej. Ilustracje przypominają i nawiązują do konfliktów politycznych XIX i XX wieku, rejestrują wydarzenia, wybitne osiągnięcia, prezentują gwiazdy sceny muzycznej, filmu, a także regionalne krajobrazy i miejsca. Znajdują się na nich odwołania do popularnych rozrywek, stylów życia, fascynacja orientem, egzotyzmem w wersji europejskiej. Karty tytułowe druków muzycznych warto więc poddać analizie pod kątem stereotypów płci i obcych, idei i wartości, które przekazywały. Prowokują do postawienia pytania o to, „czego chcą od nas obrazy” — jakie pragnienia, emocje wywołują, w jaki sposób działają.

Tom 25 Nr 1 (2021): J.G. Herder o kulturze, Herderowska myśl o kulturze

Ralf Konersmann nazwał kiedyś Johanna Gottfrieda Herdera „najmniej znanym niemieckim klasykiem” i od razu zasugerował, że rozmach, dynamika i charakter jego myśli nie pozwalały na zamknięcie go w jakimkolwiek wąsko rozumianym klasycyzmie. O historycznych zasługach Herdera i jego oddziaływaniu wspomina się wszędzie tam, gdzie podejmuje się problem terminu, pojęcia i koncepcji kultury. Z rzadka jednak stawało się to przedmiotem osobnych rozważań. W sporej zatem mierze trzeci już poświęcony „klasykom” myśli o kulturze numer „Prac Kulturoznawczych” przyczynia się do nadrobienia owego braku. Dlatego wśród zamieszczonych w nim rozpraw znalazły się takie, które traktują porównawczo o terminologii i kształtowaniu się Herderowskiego pojmowania kultury na przecięciu się pola historiozofii, antropologii i filozofii natury; takie, które analizują jego ujęcie relacji kultury i szczęścia, tolerancji i polityki, muzyki i języka; oraz takie, które skupiają się na recepcji dzieł kulturoznawczych filozofa z Morąga.

Tom 24 Nr 4 (2020): The New Frontiers of Television

Seriale telewizyjne są niezwykle istotnym elementem współczesnej kultury popularnej — poziomem realizacji nierzadko dorównują wysokobudżetowym produkcjom kinowym i przyciągają przed szklane ekrany miliony oddanych widzów. W najnowszym numerze „Prac Kulturoznawczych” badaczki i badacze z Polski oraz innych krajów Europy przedstawiają najbardziej interesujące zagadnienia związane zarówno z treścią seriali, jak i ich produkcją, recepcją oraz dystrybucją. Michał Witek i Antonio Gallardo Gracia opisują, jak zmieniła się ekranowa reprezentacja mniejszości rasowych, a Alexandra Madarászová i Michaela Zemanová pokazują polityczne konteksty produkcji dystrybuowanych w Internecie. Paweł Kaczmarski zaś pisze o interesującej nowej formie krytyki faszyzmu we współczesnych produkcjach telewizyjnych, Joanna Szydełko skupia się na adaptacjach prozy Margaret Atwood, Dawid Junke natomiast odpowiada na pytanie, czy producent serialu może zostać uznany za jego autora na wzór reżysera filmu pełnometrażowego. Zapraszamy do lektury!

Tom 24 Nr 3 (2020): Kulturowe herbarium

Herbarium to zarówno ogromne zbiory spreparowanych roślin przechowywanych w szczelnie zamykanych metalowych szafach, jak i cienkie notesy, do których dzieci wklejają „suszki”. To pożółkłe księgi wypełnione fantazyjnymi rycinami oraz wirtualne zbiory, udostępniające nie tylko zcyfryzowane historyczne materiały, ale również fascynujące i zaskakujące obrazy roślin wytwarzane z pomocą zaawansowanych technologii. Postrzeganie roślin jest zależne nie tylko od dostępnych narzędzi i technologii, lecz także ideologii i paradygmatów poznawczych. Dedykujemy ten tom „Prac Kulturoznawczych” istotom wegetalnym w Międzynarodowym Roku Zdrowia Roślin 2020 (ONZ). Zdrowie roślin, jak stwierdzono w rezolucji, jest zagrożone między innymi przez wprowadzanie szkodliwych organizmów do środowiska, intensywny rozwój międzynarodowego obrotu towarami roślinnymi i postępujące zmiany klimatyczne. Ponieważ w interesie ponadnarodowych korporacji i globalnych inwestorów często leży odwracanie uwagi społeczeństwa zarówno od prekarności samego życia roślinnego, jak i oczywistych ekosystemowych i wielogatunkowych zależności, ważne jest podejmowanie tematu relacji ludzi i roślin z perspektywy humanistycznej. Autorki i Autorzy tomu Kulturowe herbarium podejmują rozważania na temat biopolityki, etyki i estetyki roślin, postrzegając te ostatnie jako wyjątkowe, sprawcze podmioty, uwikłane na wiele sposobów we współoddziaływania społeczno-polityczne. Mamy nadzieję, że stworzone przez nas kulturowe herbarium będzie kolejnym ważnym ziarnem kiełkującym na polu krytycznych studiów nad roślinami.

Tom 24 Nr 2 (2020): Romowie a współczesna humanistyka

Najświeższy numer „Prac Kulturoznawczych” jest poświęcony problematyce romskiej. Stanowi próbę konfrontacji tożsamości romskiej, przekształcającej się dynamicznie we współczesnej rzeczywistości, ze zmianami humanistyki, a więc tej dziedziny wiedzy, która ma swój udział we współkreowaniu i artykulacji wszelkich tożsamości ludzkiego i nie-ludzkiego świata. Dokonujące się w naukach humanistycznych zwroty oraz nowe nurty badań składające się na tak zwaną humanistykę innowacyjną stwarzają szansę odsłonięcia obszarów dotąd epistemicznie „niewidocznych”. Zamiar „odsłonięcia”, „uwidzialnienia”, przywrócenia pamięci towarzyszy wielu autorom artykułów zamieszczonych w tym zbiorze.

Za sprawą tego numeru „Prac Kulturoznawczych” chcielibyśmy otworzyć ich łamy dla kontynuacji wątków romskich w kontekście nowej humanistyki, stwarzanych przez nią możliwości, lecz także dla wskazywania ograniczeń odsłaniających się w konfrontacji z romską problematyką.

Tom 24 Nr 1 (2020): Czytanie Margalita

Niniejszy tom „Prac Kulturoznawczych” poświęcony jest w całości dziełu wybitnego izraelskiego filozofa Avishaia Margalita. Margalit w unikatowy sposób łączy w swoim dziele perspektywy filozofii języka, filozofii społeczno-politycznej, etyki z namysłem nad bieżącymi wydarzeniami i tendencjami zachodzącymi w kulturze, społeczeństwie i polityce. „Bohaterami” Margalitowych opowieści o pojęciach — jak sam nazywa własną działalność filozoficzno-krytyczną — są między innymi: upokorzenie, przyzwoite społeczeństwo, etyka pamięci, świadek moralny, zgniły kompromis czy zdrada. Zamieszczone w tomie przekłady, pochodzące z prac The Decent Society i The Ethics of Memory, dotyczą niezwykle ważnych w dorobku tego myśliciela, a także intelektualnie nośnych, koncepcji upokorzenia i świadka moralnego. Zgromadzone tu teksty prezentują, niemal nieznaną polskiej humanistyce, myśl Margalita, korzystając z niej w różnych obszarach: od analizy świadectw ocalałych, po rozważania o demokracjach w Europie Środkowo-Wschodniej jako przyzwoitych społeczeństwach. To, wydawałoby się, szerokie spektrum tematyczne pokazuje jedynie wycinek możliwości, jakie daje lektura Margalita. Dzieło izraelskiego filozofa może stanowić podstawę czy inspirację do rozmaitych twórczych adaptacji oraz polemik w polu refleksji o kulturze, polityce czy prawie. Zachęcamy zatem do czytania Margalita.

Tom 23 Nr 4 (2019): Kontynuacje

Czwarty numer „Prac Kulturoznawczych” za rok 2019 jest zapowiedzią wprowadzenia nowego działu w ramach czasopisma — „Kontynuacje” — i zaproszeniem do nadsyłania do niego tekstów. Redakcji zależy, aby tematy, które były centralne dla wcześniejszych tomów, doczekały się ciągu dalszego. W grę wchodzą zarówno nawiązania bezpośrednie, jak i poszerzenie czy uzupełnienie podnoszonych już problemów. Dlatego w inaugurującym wspomniany dział numerze znalazły się między innymi rozważania o Mickiewiczowskim pojmowaniu literatury, omówienie relacji między gospodarką a kulturą czy przemyślenia dotyczące Rema Koolhasa, analizowanego na podstawie koncepcji Brunona Latoura. Nawet opublikowany w dziale „Archiwum” tekst źródłowy i artykuł o jego autorze są kontynuacją, jako że dorobek Ignacego Lubicz Czerwińskiego prezentowaliśmy w tomie za rok 2015. W planie ogólniejszym nowy dział „Prac Kulturoznawczych” jest także wyrazem zrozumienia ciągłości kultury.

Tom 23 Nr 2-3 (2019): Kultura misji

Nadając numerowi tytuł Kultura misji, chcemy przyjrzeć się rozmaitym projektom kulturowym, które były i są podejmowane pod hasłem misji. Eksplorując różne typy misji (cywilizacyjne, religijne, naukowe, polityczne, kosmiczne czy ekologiczne), pytamy o to, co jest im wspólne. W naszym przekonaniu tym, co łączy te projekty, jest ich związek z wartościami, który czyni z nich interesujący przedmiot badań kulturoznawczych. Misje są bowiem świadectwem kulturowej różnorodności, przez co mogą prowadzić do aksjotycznych konfliktów, zderzenia niewspółmiernych skal i układów wartości. Jakkolwiek towarzyszą im szczytne cele, mają one też ciemną stronę związaną z podbojem, wyzyskiem czy eksploatacją środowiska.

Tom 23 Nr 1 (2019): Kultura jako przedmiot i podmiot krytyki

Temat przewodni — „Kultura jako przedmiot i podmiot krytyki” — kolejnego numeru naszego pisma ujmuje jeden z podstawowych pod względem genezy, struktury i funkcji problemów refleksji o kulturze. Na wewnętrzny związek między krytyką i kulturą, szczególne usytuowanie myślenia krytycznego w polach filozofii kultury i kulturoznawstwa zwracano już uwagę wielokrotnie. Ale przewartościowania, które przeobraziły współczesną kulturę, i przekształcenia — głównie za sprawą rozmaitych cultural turns — którym podległo dzisiejsze o nim myślenie, zachowując impuls i intencje krytyki, wymagają odmiennego sposobu jej uprawomocniania i uprawiania. Zebrane w tym tomie prace są tego przykładami, które nie ukrywając żadnych dwuznaczności i aporii, jasno przekonują o poznawczej doniosłości i społecznej ważności krytycznego stosunku do kultury i zarazem krytycznego potencjału jej samej.

Tom 22 Nr 4 (2018): Mobilność rzeczy

Mobilność rzeczy wpisują się we współczesną dyskusję nad statusem materialności i sprawczością rzeczy. Tym, co na jej tle wyróżnia zawarte w nich teksty jest połączenie zainteresowania rzeczami i ludźmi w ruchu. Pytanie o status przedmiotów materialnych i zmianę ich funkcji pojawia się w związku z powojennymi, przymusowymi przesiedleniami, ale też z migracjami ekonomicznymi czy współczesnymi społecznymi protestami oraz procesami globalizacji. Rola, jaką rzeczy odgrywają w indywidualnej oraz zbiorowej pamięci, muzealizacja rzeczy i ich ożywianie w ponownym użyciu, zmysłowe doświadczenie i wędrówki samych rzeczy pokazane są na intrygujących i prowokujących do kolejnych pytań przykładach: bagażu przesiedleńca, sztambucha, pamiątki po zmarłych, stołu z recyklingu wykonanego przez ludzi bez domu, ubrań z second handu, maski Guya Fawkesa, podręcznika DSM oraz figury Trzech małp z Nikko.

Tom 22 Nr 3 (2018): (Nie)dokończone projekty filmowe

Koncepcja tomu wynika z przekonania o niedocenionym udziale nieukończonych filmów w obrębie działań podejmowanych w kinematografii i poznawczym potencjale ukrytym w dokumentacji i przebiegu inicjatyw filmowych, nawet jeśli zakończyły się — z perspektywy twórców — niepowodzeniem albo ich realizacja została dokończona po wielu latach przez inną ekipę filmową. Autorzy artykułów wychodzą poza ciasny tekst samych filmów i wnikliwie przyglądają się procesowi twórczemu, który nie zawsze przechodzi w skończone dzieła o istotnym znaczeniu kulturowym, ale — o czym nie można zapominać — również tę kulturę tworzy. W sytuacji kiedy dzieło filmowe nie jest gotowe, kompletne lub przekazane zostało na pewnym etapie produkcji innemu twórcy, tym bardziej warto prześledzić proces jego realizacji, stąd też w prezentowanych tekstach o (nie)dokończonych filmach Orsona Wellesa, Terry’ego Gilliama, Wernera Herzoga, Siergieja Eisensteina, Alfreda Hitchcocka, Yael Heronski, Andrzeja Wajdy i Sylwestra Chęcińskiego humanistyczne badania nad kontekstem literackim i estetycznym filmu ustępują miejsca metodom kulturoznawczym i socjologicznym.

Tom 22 Nr 1-2 (2018): Klimat kultury

Zasięg debat poświęconych antropocenowi — postulowanej nowej epoce w dziejach Ziemi — świadczy o tym, że nie jest on wyłącznie „faktem” naukowym przyciągającym uwagę przyrodoznawców, lecz także fenomenem kulturowym budzącym rozmaite kontrowersje, wywołującym zbiorowe emocje i afekty, poruszającym wyobraźnię humanistów i artystów. Nadając prezentowanemu tomowi „Prac Kulturoznawczych” tytuł Klimat kultury, pragniemy zwrócić uwagę na wzajemne i rzadko dostrzegane relacje zachodzące między klimatem a kulturą. Mając na uwadze dokonujące się współcześnie pod hasłem posthumanistyki rekonfiguracje pojęć natury i kultury, jak również popularność, jaką cieszą się ujęcia sieciowe i relacyjne, chodzi nam nie tyle o proste „warunkowanie” kultury przez klimat, ile o obustronne wpływy oraz wzajemne przeplatanie się tego, co naturalne i kulturowe.

Tom 21 Nr 4 (2017): Sztuka jako medium refleksji o kulturze

Autorzy prac zebranych w niniejszym numerze „Prac Kulturoznawczych” pragną uniknąć redukcyjnego dla sztuki traktowania jej jako jeden z fenomenów czy dziedzin kultury. Skupiają się na tym, jakie, w jaki sposób i z jakim natężeniem w medium sztuki dają o sobie znać problemy, które mieszczą się w polu przedmiotowym refleksji o kulturze. Wykracza to poza przyznanie prymatu funkcji poznawczej sztuki, intelektualizowanie jej treści i wykorzystywanie jej jedynie jako ilustracji, względnie przykładu. Dlatego w rozważaniach o Mickiewiczowskiej Grażynie, o Simmlowskiej interpretacji twórczości Michała Anioła, o Kryształowym Pałacu i współczesnych transformacjach jego idei czy o afektywnych motywach doświadczenia estetycznego chodzi o uchwycenie zagadnień i rozwiązań kulturoznawczych. Podobnie zamieszczone w tym numerze opisy wybranych zjawisk z pogranicza kultury i sztuki (architektura, kinematografia, okładki płytowe, ekspozycje muzealne) wskazują na tkwiące w nich analityczne, diagnostyczne, prognostyczne i praktyczne potencje dla współczesnej kultury i partycypacji w niej.

Tom 21 Nr 3 (2017): Człowiek i inne istoty

Zamieszczone w „Pracach Kulturoznawczych” XXI, nr 3 artykuły są rezultatem inspiracji nowymi poszukiwaniami, ideami, perspektywami pojawiającymi się we współczesnej humanistyce, które odrzucają, renegocjują oraz poddają refleksji tradycyjny i dominujący w niej antropocentryzm. Ich autorzy poszukują innego sposobu konceptualizacji, opisu i wyjaśniania relacji zachodzących między nami — ludźmi a innymi istotami i zjawiskami świata, w którym żyjemy. Takiego, w którym człowiek nie jest miarą wszechrzeczy, lecz próbuje zrozumieć otaczającą go Inność czy Inności, a także swoją względem nich odmienność.

Tom 21 Nr 2 (2017): Jedzenie i granice sztuki

Czy jedzenie jest sztuką? Od ponad dwudziestu lat toczy się burzliwa dyskusja wokół, zaniedbywanego dotychczas teoretycznie, zmysłu smaku. Estetycy, kulturoznawcy, antropolodzy i znawcy sztuki zadają pytania o status smaku wśród pozostałych zmysłów i o możliwość estetycznej waloryzacji praktyk kulinarnych. Powinowactwa jedzenia i sztuki można szukać, analizując pracę kucharki/kucharza pod kątem wartości estetycznych, wyznaczając warunki przejścia od zwykłego „aktu jedzenia” do wyrafinowanej „sztuki jedzenia” albo przyglądając się działaniu współczesnych artystów, którzy dostrzegają potencjał sztuki w technikach kulinarnych i produktach spożywczych. Czytelnik nowego numeru „Prac Kulturoznawczych” otrzymuje artykuły rozważające wszystkie z tych trzech możliwości.

Tom 21 Nr 1 (2017): Post-Secular Culture?

Pytanie o kulturę postsekularną, zawarte w tytule niniejszego tomu „Prac Kulturoznawczych”, stanowi zachętę do namysłu zarówno nad kwestiami współczesnej kulturowej kondycji religii, jak i religijnej kondycji kultury. Jesteśmy świadkami powrotu problematyki związanej z religią do współczesnej humanistyki i nauk społecznych. Dyskusje wykroczyły poza kwestie konfliktu Kościoła i państwa, a tym samym problem władzy, ku zagadnieniom teologicznym, filozoficznym i kulturoznawczym. Autorzy tomu z różnych perspektyw (politologicznej, filozoficznej, historycznej, filologicznej, kulturoznawczej) podejmują zagadnienia związane z kulturowym istnieniem wiary i niewiary.

Tom 20 (2016): O uczestnictwie raz jeszcze

Skąd bierze się chęć mówienia o uczestnictwie i dlaczego raz jeszcze? Warto podjąć temat ponownie nie dlatego, że rozważania zawarte w numerze XIX „Prac Kulturoznawczych” były niewystarczające, niepełne. Przeciwnie: owe refleksje ujawniły niezwykle istotny teoretyczny, a często metateoretyczny obszar domagający się badań nad samą teoretyczną kategorią „uczestnictwa”. Odpowiedzieć chcemy na pytania, jak różne zwroty obecne we współczesnej humanistyce (językowy, tekstualny, kulturowy, performatywny) otwierają przestrzeń kolejnych problemów badawczych, bardziej szczegółowych pytań i wątpliwości wiązanych z „uczestnictwem”. Obecną sytuację Markus Miessen diagnozuje jako „koszmar partycypacji”, machinę wciągającą demokratycznie i równościowo wszystkich, domagając się uwagi, zaangażowania, działania. Doskonale pokazał tę wszechogarniająca siłę kultury Peter Beilharz w artykule stanowiącym jednocześnie pretekst do szerokiej dyskusji zamieszczonej w XX numerze „Prac Kulturoznawczych”.

Tom 19 (2016): Uczestnictwo, ruch, wspólnota

Uczestnictwo w kulturze to nie monolog. W akcie uczestnictwa dochodzić musi do dialogu, do potencjalnej współpracy powstałej z wzajemnego porozumienia lub krytycznego oglądu. Zakładając różny stopień autorefleksji i krytyczności, partycypacja zmierza do rozpoznania pewnego oporu, przeszkody, jaką stawia rzeczywistość. To nie gładkie, rozproszone percypowanie świata, lecz napotykanie na niezgodę, poważne, odpowiedzialne traktowanie tego, kto (co) stoi po drugiej stronie dialogicznej wymiany. A to rodzi potrzebę bezpośredniego działania, czynnego zaangażowania, aktywizmu. Autorzy zaprezentowanych w 19 numerze „Prac Kulturoznawczych” artykułów pokazują Czytelnikowi różne rodzaje praktyk: artystyczne, polityczne, naukowe, podróżnicze. Łączy je, w różnym stopniu eksponowana, perspektywa performatywna. Dla każdego z Autorów bowiem istotny jest podmiot sprawczy oraz jego skłonności do myślenia krytycznego i choćby drobnego kwestionowania rzeczywistości, stawiając jej opór.

Tom 18 (2015): Kultura nie-ludzka

„Kultura nie-ludzka” może wydawać się określeniem oksymoronicznym, zwłaszcza w świetle tych koncepcji kultury, które zwykły ją utożsamiać ze światem człowieka. W kontekście toczonych we współczesnej humanistyce debat o relacjach między tym, co ludzkie i nie-ludzkie przestaje kojarzyć się z ludzkim barbarzyństwem i odnosi się do nie-ludzkich form istnienia (zwierząt, roślin, rzeczy itp.). Teksty zebrane w najnowszym numerze „Prac Kulturoznawczych” poświęcone są głównie teorii aktora-sieci Brunona Latoura, który jest jednym z inspiratorów wspomnianych dyskusji. Autorzy poruszają wątki dotychczas w polskiej recepcji myśli francuskiego filozofa mało rozpoznane. Chodzi przede wszystkim o komentarze do ostatniej pracy Latoura o badaniach sposobów istnienia, w której sięga on po bliskie wrocławskiemu kulturoznawstwu — choć jak sam zauważa, uznawane za przestarzałe — pojęcie wartości.

Tom 17 (2015): Przewodniki w kulturze

Najnowszy numer „Prac Kulturoznawczych” poświęcony jest problematyce przewodników i ich funkcjonowaniu w kulturze. Z jednej strony przewodniki prezentowane są w nim jako kulturowe fenomeny o różnej genezie i postaci. Wskazuje się na ich historyczną zmienność, której przyczyn poszukiwać można w przemianach, jakim podlegają nasze obrazy świata, modele wykształcenia i techniki komunikacji. Także kultura rozumiana bywa jako przewodnik i stanowi to jeden z interesujących sposobów jej opisu. Zróżnicowana perspektywa widzenia i kultury, i przewodników otwiera się na nowe pytania. Czy rola, jaką dziś odgrywają przewodniki w naszym życiu, jest przejawem instytucjonalizacji i kontynuacją modernistycznego modelu poznania? Stoi za nimi nowa wizja świata poddanego naszej kontroli czy poczucie niepewności? Czy rozwijający się nurt przewodników alternatywnych wskazuje na tendencję do zastąpienia skonwencjonalizowanych i skomercjalizowanych poradników bądź informatorów, czy może wpisuje się we współczesne poszukiwania takich form doświadczania rzeczywistości, które mieszczą się między poznawaniem a praktykowaniem?

Tom 16 (2014): Na nowo o „Nauce nowej”

Nauka nowa Giambattisty Vica stosunkowo późno została uznana za klasyczną pozycję refleksji o kulturze, co było spowodowane wieloma przyczynami. Uzyskawszy jednak już tę rangę, należy do tych, których lektura jest wciąż ponawiana czy to w celu lepszego jej zrozumienia, czy to w poszukiwaniu źródeł współczesnego myślenia i inspiracji dla niego. Autorzy, których prace złożyły się na 16. tom „Prac Kulturoznawczych”, zmierzyli się z koncepcją neapolitańskiego myśliciela nie tyle, by oddać jej historyczne zasługi, ile by odpowiedzieć na pytania o jej żywotne problemy i sensy. Przy takim podejściu takie zagadnienia, jak: dyskusja Vica z kartezjanizmem i filozofią oświeceniową, jego ujęcie roli Opatrzności i religii, sposób traktowania mitu czy nawet opis olbrzymów, ujawniają wymiar przekraczający czas, z którego się wywodzą. W grę wchodzi także etos obywatelski, za którym Vico się opowiadał i który perswadował, znaczenie jego filozofii dla myśli i działalności politycznej oraz jego analiza relacji języka i poezji, słowa i obrazu. Kwestie te były już przedmiotem namysłu dawniejszych badaczy jego twórczości, dlatego też ich ujęcia stały się ważnym tematem w aktualnym, rozumiejącym i analitycznym odbiorze Nauki nowej.

Tom 15 (2013): Przyszłość w kulturze

Czterdziestolecie powołania pierwszych w Polsce uniwersyteckich studiów kulturoznawczych na Uniwersytecie Wrocławskim zachęcało, aby piętnasty tom „Prac Kulturoznawczych” poświęcić zagadnieniu przyszłości. Zaproszeni do współpracy autorzy podejmują w nim wiele istotnych pytań — od perspektyw rysujących się przed humanistyką przez wizje i miejsce przyszłości zarówno w kulturze współczesnej, jak i w przeszłości, po szanse i ograniczenia naukowych prognoz dotyczących kultury oraz możliwości przewidywania realizujące się w innej niż naukowa formie (np. w sztuce). Wagę tych pytań poświadcza także dawniejsza refleksja o kulturze, w której pytanie o przyszłość pojawiało się, zarówno gdy przedstawiano obraz nowej kultury, jak i gdy niepokojono się jej aktualnym stanem. Publikacja dyskusji panelowej z udziałem animatorów życia kulturalnego oraz reprezentantów instytucji zarządzania kulturą dopełnia współczesny obraz tego, w jakim stopniu kultura staje się czynnikiem kształtującym przyszłość jako taką oraz jakie jej wizje proponuje.