Etyka

Czasopismo „Prace Kulturoznawcze” stawia sobie za cel działanie w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (COPE).

„Prace Kulturoznawcze” i jego wydawca są zobowiązani do uczciwego i profesjonalnego postępowania we wszystkich aspektach działalności wydawniczej. Naszym celem jest publikowanie oryginalnych, wartościowych dzieł dla polskiej i międzynarodowej społeczności akademickiej. Dlatego wszystkie teksty publikowane w naszym czasopiśmie dostępne są do pobrania bezpłatnie (open-access).

Jako Kolegium Redakcyjne dążymy do tego współpracując z naszą Radą Redakcyjną oraz recenzentami i autorami. Od naszej Rady Redakcyjnej oczekujemy zaangażowania, od naszych autorów oryginalności i uczciwości, a od naszych redaktorów i recenzentów obiektywności, uczciwości i zachowania poufności.

W przypadku ujawnienia, że autor(ka) publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego – jak plagiat, fałszowanie danych czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części (autoplagiat) – Kolegium Redakcyjne zwróci się z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki przewidziane w wytycznych COPE.

Obowiązki autora:

 1. Autorstwo

Autorem artykułu jest osoba, która znacznie przyczyniła się bądź do powstania koncepcji pracy, bądź do analizy i interpretacji danych: sporządziła pierwotną wersję tekstu lub dokonała jego krytycznej oceny, wnosząc znaczący wkład intelektualny; podjęła decyzję o ostatecznym kształcie tekstu w wersji, w jakiej ma zostać wydany.

Przed zgłoszeniem artykułu należy wyeliminować zagrożenie dwoma rodzajami naruszenia etyki publikowania związanymi z autorstwem, określanymi jako ghostwriting i guest authorship.

Zgodnie z wytycznymi COPE wszelkie zmiany informacji o autorstwie wymagają pisemnej zgody wszystkich autorów.  Zgodę taką każdy z nich powinien wyrazić oddzielnie, w liście elektronicznym skierowanym do redaktora naczelnego czasopisma.

 1. Uczciwość

Autor(ka) ma obowiązek podać informacje o źródłach finansowania publikacji (granty), wkładzie osób trzecich, instytucji lub innych podmiotów szczególnie w przypadku, gdy tekst stanowi efekt współpracy w ramach projektu badawczego.

Jeśli w powstawaniu tekstu oraz poprzedzających je badaniach brała udział więcej niż jedna osoba, w artykule należy umieścić informację o charakterze wkładu każdego z autorów. Informacje te zostaną zamieszczone w opublikowanym tekście.

 1. Oryginalność

Autorzy artykułów mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie teksty własne, które nie zostały opublikowane lub złożone do druku w innym czasopiśmie, monografii lub pracy zbiorowej.

Obowiązki Kolegium Redakcyjnego:

 1. Poufność

Redaktor i członkowie komitetu redakcyjnego zapewniają, że wszystkie materiały przesłane do czasopisma pozostaną poufne podczas procedury recenzowania. Nie wolno im ujawniać żadnych informacji o przesłanym artykule nikomu poza autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami i wydawcą.

 1. Legalność

Członkowie Kolegium Redakcyjnego mają obowiązek przestrzegania aktualnego stanu prawnego dotyczącego praw autorskich, ochrony danych osobowych, zniesławienia i plagiatu.

 1. Uczciwość

Obowiązkiem Kolegium Redakcyjnego jest dążenie do wyeliminowania przypadków plagiatu oraz praktyk guest authorship i ghostwriting. Od 2024 r. wszystkie zgłoszenia przesyłane do czasopisma są weryfikowane pod kątem oryginalności za pomocą oprogramowania antyplagiatowego iThenticate.

Redaktorzy dbają o integralność opublikowanego artykułu naukowego, wprowadzając w razie potrzeby poprawki i odwołania oraz śledząc podejrzane lub domniemane niewłaściwe prowadzenie badań i publikacji. Plagiat i podawanie fałszywych danych są niedopuszczalne. Redakcja w razie potrzeby publikuje poprawki, wyjaśnienia, odwołania i przeprosiny.

Przy publikacji poprawek i zastrzeżeń oraz wycofywaniu opublikowanych treści czasopismo z zasady kieruje się wytycznymi COPE.

 1. Decyzja o publikacji

Kolegium Redakcyjne podejmuje ostateczną decyzję w sprawie publikacji tekstów zgłoszonych do czasopisma uwzględniając opinie recenzentów. Kryteria oceny stanowią: zgodność tekstu z profilem pisma, merytoryczny poziom artykułu oraz jego oryginalność.

 1. Dobór recenzentów

Komitet Redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby recenzenci posiadali odpowiednią wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie i nie pozostawali w konflikcie interesów z autorem artykułu.

Redaktorzy nie mogą podejmować decyzji dotyczących artykułów, których sami są autorami. Artykuły te podlegają standardowym procedurom obowiązującym w czasopiśmie. Jeśli redaktor numeru zgłasza własny artykuł, za procedurę recenzyjną odpowiedzialny jest inny redaktor wskazany przez Kolegium Redakcyjne.

 1. Tolerancja

Przesłane do publikacji teksty są oceniane pod kątem wartości intelektualnej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, obywatelstwo czy ideologię polityczną.

 1. Rozwiązywanie konfliktów interesu

Do konfliktu interesów dochodzi wtedy, kiedy autor (lub jednostka, którą reprezentuje), recenzent albo redaktor zaangażowany jest w osobiste, ekonomiczne, zawodowe lub inne relacje, które wpływają na jego działania.

Obowiązki Recenzentów

 1. Sumienność

Recenzenci czasopisma są zobowiązani do poinformowania redaktora o niepodjęciu się opiniowania tekstu z uwagi na brak kwalifikacji lub czasu. Recenzenci zobowiązują się przesłać recenzje w ustalonym z redaktorem terminie tak, aby nie zakłócać procesu wydawniczego.

 1. Rzetelność

Recenzje stanowią ważny element komunikacji naukowej i wpływają na ostateczny kształt artykułów, wspomagając autorów w udoskonalaniu tekstów. Opinie w nich wyrażone wpływają na decyzje Kolegium Redakcyjnego. Dlatego od naszych recenzentów oczekujemy rzetelności.

 1. Obiektywność

Tekst powinien być oceniony obiektywnie, a komentarze bądź sugestie poparte czytelnymi argumentami. Niedopuszczalna jest krytyka wynikająca ze względów osobistych lub innych (np. ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną) nie mających związku z merytoryczną oceną tekstu. W przypadku jakiegokolwiek rodzaju konfliktu interesów, recenzent jest zobowiązany zgłosić ten fakt redaktorowi.

 

Opracowując Zasady etyki korzystaliśmy z następujących źródeł:

COPE (Committee on Publication Ethics), https://publicationethics.org/

PERK (Publishing Ethics Resource Kit for editors), https://www.elsevier.com/editors/perk

Responsible Journals, https://www.responsiblejournals.org/

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0860-6668
10.19195/0860-6668
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Kulturoznawstwa
Uniwersytet Wrocławski
ul. Szewska 50/51
50-139 Wrocław
prace.kulturoznawcze@uwr.edu.pl

Indeksacja

 • DOAJ
 • EBSCO
 • Erih Plus
 • CEEOL
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)