Dla Autorów

 1. Redakcja „Prac Kulturoznawczych” stale przyjmuje teksty do publikacji oraz kompletuje teksty do numerów tematycznych w odpowiedzi na call for papers. Redakcja przyjmuje również recenzje polskich i zagranicznych publikacji naukowych.
 2. Teksty zgłaszane w ramach naboru ciągłego należy przesyłać na adres Kolegium Redakcyjnego: prace.kulturoznawcze@uwr.edu.pl
 3. Teksty powinny być przygotowane zgodnie z zasadami formatowania tekstów oraz sporządzania przypisów dostępnymi na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego: https://wuwr.eu/wskazowki-dla-autorow/
 4. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane z prośbą o dostosowanie ich do wymogów pisma.
 5. Teksty należy nadsyłać w formacie edytowalnym (doc./docx./rtf). Zalecana objętość tekstów:
  • artykuł naukowy – do 40 000 znaków ze spacjami
  • recenzja – do 20 000 znaków ze spacjami
 6. Przesyłając tekst do Redakcji czasopisma, autor oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tekstu; że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części, ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma.
 7. Autorzy zachowują prawa majątkowe do swoich artykułów i udzielają Wydawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na publikację artykułu. Zob. zakładkę Polityka wydawnicza.

 8. Redakcja nie pobiera od autora żadnych opłat za publikację tekstu. Autor nie otrzymuje honorarium autorskiego za przekazane artykuły.
 9. Jeśli autor chce dołączyć do tekstu ilustracje, zobowiązany jest dostarczyć skany w rozdzielczości 300 dpi. Autor zobowiązany jest przedstawić zgodę na publikację ilustracji w „Pracach Kulturoznawczych”.
 10. Do tekstu należy dołączyć:
  • abstrakt oraz słowa-klucze w języku polskim (do 1600 znaków ze spacjami);
  • abstrakt oraz słowa-klucze w języku angielskim (do 1600 znaków ze spacjami);
  • notkę biograficzną (do 600 znaków ze spacjami);
  • bibliografię prac przywołanych w tekście (na końcu artykułu);
  • numer ORCID oraz afiliację;
  • jeśli tekst powstał w ramach grantu, informację o źródłach finansowania.
 11. W ciągu 30 dni od zgłoszenia tekstu autorzy zostaną poinformowani o jego zaakceptowaniu i skierowaniu do recenzji lub odrzuceniu. Redakcja może zwrócić się do autorów z prośbą o wprowadzenie zmian w tekście.
 12. Procedura recenzowania tekstów zgłoszonych do „Prac Kulturoznawczych”: https://wuwr.pl/pkult/recenzja
 13. Po otrzymaniu recenzji Redaktor przekazuje jej wyniki autorom. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w tekście, Redaktor ustala z autorami termin przesłania poprawionej wersji tekstu.
 14. Po zaakceptowaniu ostatecznej wersji tekstu autor zostaje poinformowany o terminie jego publikacji.
 15. Teksty publikowane w „Pracach Kulturoznawczych” podlegają redakcji językowej w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych. Autorzy zobowiązani są do wykonania korekty autorskiej ostatecznej wersji tekstu w ustalonym z Redaktorem terminie. W przypadku niewykonania korekty Redaktor uznaje, że wprowadzone zmiany zostały przez autorów zaakceptowane.
 16. Po opublikowaniu artykułu autorzy otrzymują nieodpłatnie jeden drukowany egzemplarz czasopisma „Prace Kulturoznawcze”. Wszystkie artykuły udostępniane są nieodpłatnie w formacie PDF na stronie czasopisma.
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 0860-6668
10.19195/0860-6668
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Kulturoznawstwa
Uniwersytet Wrocławski
ul. Szewska 50/51
50-139 Wrocław
prace.kulturoznawcze@uwr.edu.pl

Indeksacja

 • EBSCO
 • Erih Plus
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)