Dla Autorów

Informacje dla Autorów:

1. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są recenzowane.

2. O przyjęciu tekstu do recenzji Autorzy zostaną poinformowani w ciągu 14 dni

za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres.

3. O pozytywnej recenzji i przyjęciu tekstu do wydania Autorzy zostaną poinformowani

w ciągu 60 dni.

4. Recenzje zostaną przesłane Autorom, którzy zobowiązują się do dokonania

zasugerowanych w nich poprawek i korekt.

5. Przyjęty do druku tekst ukaże się nie później niż w ciągu 180 dni od momentu

zakwalifikowania go do druku.

6. Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word lub tekstu

sformatowanego RTF. Maksymalna objętość tekstu:

a) artykuł — 40 tys. znaków ze spacjami,

b) recenzja — 20 tys. znaków ze spacjami.

7. Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstów oraz sporządzania

przypisów znajdują się na stronie www.wuwr.com.pl w zakładce „Dla Autorów”.

8. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do Autorów z prośbą

o dostosowanie ich do wymogów pisma.

9. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (do 1500 znaków

ze spacjami), słowa-klucze w języku polskim i angielskim, bibliografię (na końcu artykułu)

oraz biogram (do 600 znaków ze spacjami).

10. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych

tekstów.

11. Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji czasopisma jest jednoznaczne z jego

oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu,

że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany

w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także

z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Prace Kulturoznawcze”

oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie,

w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne

udostępnianie jego egzemplarzy archiwalnych w internecie.

12. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty

jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę autora

na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.

13. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden drukowany egzemplarz

czasopisma „Prace Kulturoznawcze”. Wszystkie udostępniane przez Wydawnictwo

artykuły, w formacie PDF, znajdują się na stronie www.cns.wuwr.pl.

14. Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły.

Teksty w wersji elektronicznej (drogą mailową lub tradycyjną na nośnikach cyfrowych)

prosimy nadsyłać na adres:

krzysztof.lukasiewicz@uwr.edu.pl