O czasopiśmie

„Prace Kulturoznawcze” to najstarsze polskie czasopismo kulturoznawcze, które ukazuje się od 1987 roku. Od 2016 roku pismo ukazuje się jako kwartalnik. Tym, co od początku je wyróżnia jest prezentacja polskiej – współczesnej i dawnej – myśli kulturoznawczej, inspirowanie jej rozwoju oraz inicjowanie twórczej dyskusji z najnowszymi koncepcjami.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0860-6668
10.19195/0860-6668
Licencja

Indeksacja

  • DOAJ
  • EBSCO
  • Erih Plus
  • CEEOL
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)

Kontakt do redakcji

Instytut Kulturoznawstwa
Uniwersytet Wrocławski
ul. Szewska 50/51
50-139 Wrocław
prace.kulturoznawcze@uwr.edu.pl

Aktualny numer

Tom 28 Nr 1 (2024) Mnemotoposy i sny. Archiwum wspólnej pamięci

Najnowszy  numer „Prac Kulturoznawczych” dedykowany jest pamięci Profesora Stefana Bednarka. Autorzy publikowanych w nim prac podejmują problematykę związaną z mechanizmami zapamiętywania oraz formami zbiorowej pamięci doświadczeń historycznych w perspektywie pytania o dziejowość kultury. Problematyka ta, wśród wielu zainteresowań, była nicią przewodnią naukowych poszukiwań Stefana Bednarka. Rozwijał on własną koncepcję mnemotoposów, w której podkreślony został kulturowy wymiar i kształt stosunku do przeszłości, będący zarazem stosunkiem do wartości. O oryginalności jego podejścia świadczy, że refleksja nad mnemotoposami jest w jego myśli ściśle powiązana z badaniami nad kulturowym wymiarem snów. Prowadzone z takiej perspektywy rozważania wpisują się w podejmowane przez współczesną humanistykę wyzwania, związane między innymi ze zwrotem memoratywnym.

Czytaj więcej