Tom 316 Nr 1 (2014)

Artykuły

Poświadczenie podpisu w postępowaniu administracyjnym
316/1, 2014, Strony 7 - 15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kapitalizacja odsetek a zakaz anatocyzmu
316/1, 2014, Strony 17 - 30
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakres przedmiotowy ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
316/1, 2014, Strony 31 - 45
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Postępowanie w sprawie skargi na czynności egzekucyjne
316/1, 2014, Strony 47 - 59
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dopuszczalność pozyskiwania danych osobowych pracowników przez pracodawców na przykładzie zaświadczeń o niekaralności
316/1, 2014, Strony 61 - 68
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wybrane problemy gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy
316/1, 2014, Strony 69 - 77
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Doręczenia pism jednostkom organizacyjnym w postępowaniu administracyjnym
316/1, 2014, Strony 79 - 93
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odwołalność czynności cofnięcia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
316/1, 2014, Strony 95 - 114
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dostosowanie prawa polskiego w zakresie niedozwolonych klauzul w umowach konsumenckich do regulacji unijnej
316/1, 2014, Strony 115 - 132
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dokumenty, jakich zamawiający mogą żądać od wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji z 2013 r. — komentarz do wybranych regulacji
316/1, 2014, Strony 133 - 149
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Praktyczne problemy stosowania art. 40 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
316/1, 2014, Strony 163 - 175
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zasada równego dostępu do środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego dla wykonawców zadań publicznych
316/1, 2014, Strony 177 - 190
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zmiana treści stosunku pracy mianowanego urzędnika służby cywilnej
316/1, 2014, Strony 191 - 203
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Granice dopuszczalności przeprowadzania testów genetycznych w celach medycznych u osób małoletnich. Rozważania na tle Europejskiej Konwencji Bioetycznej
316/1, 2014, Strony 205 - 219
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r., II GSK 1525/121
316/1, 2014, Strony 223 - 229
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strony redakcyjne i spis treści
316/1, 2014, Strony 1 - 5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF