Artykuły

Nr 3(45) (2022)

Prywatyzacja stresu

Mark Fisher

Strony: 251-263

PDF

Abstrakt

W artykule Mark Fisher rozwija przedstawioną w Realizmie kapitalistycznym z 2008 roku intuicję dotyczącą związku, jaki zachodzi między neoliberalizmem (niszczeniem związków zawodowych, prywatyzacją usług publicznych, „uelastycznieniem” rynku pracy), jego ideologicznym usprawiedliwieniem (Thatcherowskie „nie ma alternatywy”) a zdrowiem psychicznym, zwłaszcza jego medykalizacją i prywatyzacją. Zdaniem Fishera lewicowym remedium na opisywane w zasadniczej części artykułu problemy nie jest kopiowanie przeszłych form organizacji politycznej, lecz powrót do projektu „lewicowego modernizmu”, który tak naprawdę nigdy nie został zrealizowany.