Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Dla Autorów

Informacja dla Autorów

1. Teksty w wersji elektronicznej na nośnikach cyfrowych prosimy nadsyłać pod adresem Redakcji Czasopisma: Katedra Studiów Europejskich, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, bud. 21 lub pocztą pocztą elektroniczną na adresy:

wns.kse@uwr.edu.pl (adres Katedry Studiów Europejskich)
pawel.turczynski@uwr.edu.pl (adres Redaktora Naczelnego)
rafal.juchnowski@uwr.edu.pl (adres Sekretarza Redakcji)

2. Teksty do wydania w numerze na dany rok należy przesłać najpóźniej do 31 marca lub w terminie wskazanym przez Redakcję.

3. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie „Rocznik Europeistyczny” są podwójnie recenzowane.

4. O przyjęciu tekstu do wydania w Czasopiśmie Autorzy zostaną poinformowani w ciągu 7 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres.

5. Recenzje zostaną przesłane Autorom, którzy zobowiązują się do dokonania zasugerowanych w nich poprawek i korekt.

6. Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word lub tekstu sformatowanego RTF. Maksymalna objętość tekstu:

a) artykuł — 60 000 znaków ze spacjami,

b) recenzja — 25 000 znaków ze spacjami.

7. Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstów oraz sporządzania przypisów znajdują się na stronie https://wuwr.eu/wskazowki-dla-autorow/.

8. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do Autorów z prośbą o dostosowanie ich do wymogów pisma.

9. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (do 600 znaków ze spacjami) i angielskim, a także 4-6 "słów kluczowych" w języku polskim (i ich tłumaczenie na język angielski).

10. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów.

11. Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji Czasopisma jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Rocznik Europeistyczny” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu oraz odpłatne i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy w internecie.

12. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.

13. Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły.