Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Zasady etyki

 

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma „Rocznik Europeistyczny”

 

Autorzy

Zgłoszone do czasopisma artykuły powinny odpowiadać tematyce pisma, być rzetelne, oryginalne oraz obiektywne. Redakcja nie przyjmuje tekstów opublikowanych w całości lub częściowo w innych czasopismach.

Przesłanie przez Autora tekstu do redakcji czasopisma jest równoznaczne z a) jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego pisma, a także b) z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Rocznik Europeistyczny” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępniane jego egzemplarzy w Internecie.

Autorzy są jednocześnie zobowiązani do przestrzegania a) zasady rzetelności naukowej (Autorzy są zobowiązani są do rzetelności oraz obiektywnej interpretacji wyników badań), b) zasady oryginalności pracy (Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty; wykorzystanie w artykule badań i/lub słów innych powinno zostać oznaczone w przypisie), c) zasady rzetelności źródeł (Autorzy są zobowiązani wskazywać wszystkie publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu, a cytowane opracowania powinny istotnie łączyć się z analizowanym zagadnieniem). Autorzy mają ponadto obowiązek ujawnienia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure), szczególnie w wypadku gdy tekst jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego.

Recenzenci

Redakcja wybiera recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny, z uwzględnieniem propozycji redaktora tematycznego. Recenzentem może być osoba znajdująca się na prowadzonej przez redakcję liście stałych recenzentów lub spoza niej. Wybrani recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

Recenzje są sporządzane na zasadzie podwójnej anonimowości: recenzenci i autorzy nie znają wzajemnie swojej tożsamości (procedura double-blind review).

Recenzent powinien wziąć pod uwagę wartość merytoryczną recenzowanych tekstów, w szczególności ich oryginalność i wartości poznawcze oraz stawianie nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu. Recenzje powinny mieć charakter obiektywny i merytoryczny, a uwagi krytyczne powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Uwagi recenzyjne są przesyłane Autorowi, który zobowiązuje się do uwzględnienia zasugerowanych poprawek lub nadesłania uzasadnienia w wypadku ich nieuwzględnienia. Przy dwóch recenzjach negatywnych redakcja odmawia przyjęcia tekstu do druku.

Redakcja

Komitet redakcyjny wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie tekstu (z podaniem ich afiliacji oraz stopnia udziału, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu pracy), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie determinują sposobu postępowania z tekstami.

Nadesłane artykuły podlegają wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej Redakcji. Jeżeli tekst jest zgodny z profilem czasopisma „Rocznik Europeistyczny” i spełnia wymogi formalne określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury. Decyzja jest podejmowana na podstawie treści pracy, analizy prawdziwości przedstawionych wyników i po rozwianiu wszelkich wątpliwości odnośnie do naruszenia praw autorskich, zniesławienia lub plagiatu. Redakcja i Wydawnictwo zastrzegają sobie prawo do dokonywania w tekstach poprawek redakcyjnych; dokładają jednocześnie wszelkich starań, aby zachować rzetelność naukową oraz wysoki poziom publikowanych prac. Redakcja zachowa poufność wszelkich udzielonych przez Autorów informacji o pracy. Informacje dotyczące manuskryptu nie będą omawiane ani ujawniane osobom postronnym.

Komitet Redakcyjny na każdym etapie publikacji tekstu wymaga postępowania zgodnie z zasadami etycznymi od Autorów, Redaktorów i Recenzentów. Redakcja wyraża gotowość do opublikowania korekt, wyjaśnień, przeprosin, a także wycofania publikacji (retrakcje) w przypadkach stwierdzenia naruszenia praw autorskich, zniesławienia bądź plagiatu.

Plagiat

Komitet redakcyjny dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Wdrożone zostały również zapory przeciwko przypadkom ghostwriting i guest authorship. Ghostwriting (sytuacja, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (sytuacja, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest autorem/współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte wypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Wszelkie formy plagiatu są nieakceptowalne, takie teksty nie będą przyjmowane. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności i nieuczciwości naukowej Komitet Redakcyjny ogłasza na łamach czasopisma oraz poprzez powiadamianie odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autora, towarzystw naukowych, redakcji innych czasopism).