Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Recenzenci

Wykaz Recenzentów za 2015 r. („Rocznik Europeistyczny” nr 1)

 • Dr hab. Renata Duda
 • Dr hab. Wojciech Horyń
 • Prof. Andrzej Jabłoński
 • Dr hab. Krzysztof Kociubiński
 • Prof. Teresa Łoś-Nowak
 • Dr hab. Magdalena Musiał-Karg
 • Prof. Zdzisław Puślecki
 • Prof. Janusz Ruszkowski
 • Prof. UWr, dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź

 

Wykaz Recenzentów za 2016 r. („Rocznik Europeistyczny” nr 2)

 • Dr hab. Renata Duda
 • Dr hab. Wojciech Horyń
 • Prof. UWr, dr hab. Krzysztof Kociubiński
 • Dr hab. Radosław Kupczyk
 • Prof. UAM, dr hab. Magdalena Musiał-Karg
 • Prof. Janusz Ruszkowski
 • Prof. UWr, dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka
 • Prof. UWr., dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź

 

Wykaz Recenzentów za 2017 r. („Rocznik Europeistyczny” nr 3)

 • Prof. Wiesław Bokajło
 • Dr hab. Renata Duda
 • Prof. Andrzej Jabłoński
 • Prof. UWr, dr hab. Krzysztof Kociubiński
 • Prof. UJK, dr hab. Ireneusz Kraś
 • Dr hab. Krystyna Rogaczewska
 • Prof. UWr., dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź
 • Dr hab. Jerzy Żurko

 

Wykaz Recenzentów za 2018 r. („Rocznik Europeistyczny” nr 4)

 • Prof. Zbigniew Czachór
 • Dr hab. Renata Duda
 • Dr hab. Wojciech Horyń
 • Prof. Andrzej Jabłoński
 • Prof. Marek Pietraś
 • Dr hab. Beata Piskorska (UMCS)
 • Prof. Janusz Ruszkowski (US)
 • Dr hab., Prof. Elżbieta Szczot (KUL)
 • Dr hab., Prof. Andrzej Wojtaszak (US)
 • Dr hab. Jerzy Żurko

Wykaz Recenzentów za 2019 r. („Rocznik Europeistyczny” nr 5)

 • Prof. nadzw. Adam Ambroziak (SGH)
 • Dr hab. Maciej Cesarz (UWr)
 • Dr hab. Renata Duda (UWr)
 • Prof. nadzw. Ewa Pancer-Cybulska (UE Wrocław)
 • Dr hab. Beata Piskorska (KUL)
 • Prof. nadzw. Beata Przybylska-Maszner (UAM)
 • Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj (UŁ)
 • Prof. nadzw. Barbara Wiśniewska-Paź (UWr)
 • Dr hab. Marta Witkowska (UW)
 • Dr hab. Jerzy Żurko (UWr)

 

 

Procedura recenzowania

1.Nadesłane teksty podlegają wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej Redakcji. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma „Rocznik Europeistyczny” i spełnia wymogi formalne określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury.

2. Sekretarz redakcji przesyła teksty do oceny dwóm recenzentom.

3. Redakcja wybiera recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny, z uwzględnieniem propozycji redaktora tematycznego. Recenzentem może być osoba znajdująca się na prowadzonej przez redakcję liście stałych recenzentów lub spoza niej. Wybrani recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

4. W wypadku tekstów w języku obcym jednym z recenzentów jest w miarę możliwości osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż kraj zamieszkania/zatrudnienia autora pracy.

5. Recenzje są sporządzane na zasadzie podwójnej anonimowości: recenzenci i autorzy nie znają wzajemnie swojej tożsamości (procedura double-blind review). Informacje o recenzencie mogą zostać odtajnione wyłącznie w wypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne, na prośbę Autora, w sytuacji gdy na odtajnienie zgodzi się zainteresowany Recenzent.

6. Recenzent powinien wziąć pod uwagę wartość merytoryczną recenzowanych tekstów, w szczególności ich oryginalność i wartości poznawcze oraz stawianie nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu.

7. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej. Recenzja powinna zawierać jednoznaczną konkluzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do druku. Recenzja może zawierać wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku po spełnieniu przez autora określonych warunków (po dokonaniu poprawy lub uzupełnieniu). Odpowiedź autora na recenzję artykułu ma formę pisemną.

8. Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzenie przez obydwu recenzentów wysokiego poziomu merytorycznego tekstu, a w szczególności jego oryginalności.

9. W wypadku gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. We wskazanym przypadku można także powołać się na opinię superrecenzenta.

10. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.

11. Listę stałych recenzentów Redakcja publikuje raz w roku w „Roczniku Europeistycznym” oraz na stronie internetowej. Lista układana jest alfabetycznie.

12. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zawarte w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

 

 

Formularz recenzji: (link do pobrania)