• Such Is Western: An Overview of the Australian Western via Ned Kelly Films

Such Is Western: An Overview of the Australian Western via Ned Kelly Films

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-116X.38.3
Emma Hamilton
Google Scholar Emma Hamilton
Publikacja:

Abstrakt

The very existence of such athing as the “Australian Western” has been the subject of scholarly debate. This article utilizes the lens of Ned Kelly filmic representations to explore the development of the Western genre in Australia, and especially the ways in which historical consonances and dissonances, and processes of transatlantic cultural exchange have led to the development of films that can be reasonably recognized as both distinctly Western and distinctly Australian. Thus, this article gives consideration to the history, production and themes of Ned Kelly filmic representation in order to illu­minate the development of the Western in Australia. Such consideration highlights the ways in which the Western genre functions as alanguage through which to explore the meaning of settlement in occupied spaces, but whose dialectic differences reflect particular national contexts and relationships to Hollywood soft power.


„TAKI JEST WESTERN” — PRZEGLĄD AUSTRALIJSKIEGO WESTERNU NA PODSTAWIE FILMÓW O NEDZIE KELLYM

Samo istnienie czegoś takiego jak „australijski western” jest tematem akademickiej dyskusji. Niniej­szy artykuł wykorzystuje pryzmat filmowych reprezentacji słynnego australijskiego bandyty Neda Kelly w celu zbadania rozwoju gatunku westernu w Australii, a w szczególności sposobów, w jakich historyczne harmonie i dysharmonie oraz procesy transatlantyckiej wymiany kulturowej doprowadziły do rozwoju filmy mogące być słusznie postrzegane zarówno jako wyraźnie westernowe, jak i wyraź­nie australijskie. Tak więc esej ten poddaje pod rozwagę historię, produkcję i tematykę filmowych interpretacji postaci Neda Kelly'ego, żeby rzucić światło na rozwój gatunku westernu w Australii. Taki wzgląd uwydatnia sposoby, w jakich gatunek westernu funkcjonuje jako język, przez który można badać znaczenie osadnictwa na kolonizowanych terenach, ale którego dialektalne różnice odzwiercie­dlają konkretne narodowe konteksty i powiązania z „miękką siłą” soft power Hollywoodu.
                                                                                             Przeł. Kordian Bobowski

]]>
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.