Artykuły

Tom 42 Nr 1 (2020)

Definiowanie mowy nienawiści w orzecznictwie sądów polskich w sprawach karnych

Strony: 79-100

PDF

Abstrakt

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób mowa nienawiści jest defi-niowana w języku prawniczym. Realizacji tego zadania służy analiza wybranych orzeczeń Sądu Naj-wyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów powszechnych, wydanych w sprawach karnych. W kontekście karnoprawnym do zdefiniowania omawianego zjawiska istotne jest zrozumienie takich zwrotów, jak „publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa”, „publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wy-znaniowych albo ze względu na ateizm” oraz „publiczne znieważenie grupy ludności albo poszcze-gólnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powo-du jej bezwyznaniowości”. Na podstawie zawartych w artykule rozważań wskazany zostanie sposób pojmowania i definiowania mowy nienawiści mający zastosowanie w języku prawniczym.