Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 33 (2020): Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Prawa refleksowe jako źródło interesu prawnego

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.33.9
Przesłane
8 września 2020
Opublikowane
08-09-2020

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest problematyka praw refleksowych jako źródła interesu prawnego. Koncepcja ta jest stosunkowo nowa w nauce i praktyce prawa administracyjnego, a mimo szerokiego orzecznictwa do niej się odwołującego budzi wiele sporów. Dotyczą one poszczególnych jej elementów, jak również samej jej przydatności i zasadności jej wyodrębniania. Wobec ważkości zagadnienia, przejawiającej się między innymi w uzależnieniu uzyskania przymiotu strony postępowania administracyjnego od posiadania interesu prawnego, sytuacja ta jest niepożądana. Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji praw refleksowych jako źródła interesu prawnego, czemu służy przegląd stanowisk prezentowanych w doktrynie oraz najnowszego orzecznictwa. Analiza prowadzi do wniosku, że pomimo nieścisłości w pojmowaniu koncepcji praw refleksowych ich wyróżnienie jest zasadne i pozwala zabezpieczyć interes prawny osób, o których uprawnieniach lub obowiązkach decyzja kończąca postępowanie nie rozstrzygnie wprost, lecz będzie oddziaływać na ich sferę prawną.