Recenzenci

Wykaz Recenzentów za 2016 r.

SPPAiE Nr 20

Radosław Antonów

Mariusz Dybał

Ewa Galewska

Rafał Juchnowski

Tomasz Jurczyk

Jakub Kociubiński

Dagmara Kornobis-Romanowska

Barbara Kowalczyk

Rafał Lipniewicz

Justyna Michalska

Arleta Nerka

Piotr Ochman

Monika Paradowska

Karol Rusin

Grzegorz Sikorski

Mirosław Struś

Magdalena Tabernacka

 

 

Wykaz Recenzentów za 2017 r.

SPPAiE Nr 21 i 22

Daniel Bloemers

Diana Cibulskiene

Paweł Czarnecki

Piotr Dobosz

Tomasz Dolata

Andrzej Dziadzio

Beata Giesen

Marcin Glicz

Joanna Helios

Wioletta Jedlecka

Tomasz Jurczyk

Agata Kozłowska

Rafał Lipniewicz

Katarzyna Marak

Piotr Michalik

Adrian Niewęgłowski

Monika Paradowska

Damian Radwański

Krzysztof Rostański

Piotr Sitarek

Piotr Soroka

Emilia Struś

Jerzy Szczotka

Andrzej Szumański

Małgorzata Wachowska

Andrzej W. Wiśniewski

Mariusz Zelek

 

Wykaz Recenzentów za 2018 r.

Nr 23-26

Jerzy Akińcza

Katarzyna Ciuśkowska

Tomasz Dolata

Hanna Frąckowiak

Rafał Juchnowski

Tomasz Jurczyk

Urszula Kalina-Prasznic

Jakub Kociubiński

Agnieszka Kotlarz-Mangold

Adam Kwieciński

Paweł Lenio

Rafał Lipniewicz

Małgorzata Niklewicz

Olga M. Płaskowska

Magdalena Rzewuska

Dorota Sokołowska

Marek Salomonewicz

Bronisław Sitek

Magdalena Skolimowska-Kulig

Piotr Soroka

Mirosław Struś

Małgorzata Wachowska

 

 

 

 

1. Nadesłane teksty podlegają wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej Redakcji. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne i spełnia wymogi formalne określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury.

2. Sekretarz redakcji przesyła teksty do oceny dwóm recenzentom.

3. Redakcja wybiera recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny, z uwzględnieniem propozycji redaktora tematycznego. Recenzentem może być osoba znajdująca się na prowadzonej przez redakcję liście stałych recenzentów lub spoza niej. Wybrani recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

4. W wypadku tekstów w języku obcym jednym z recenzentów jest w miarę możliwości osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż kraj zamieszkania/zatrudnienia autora pracy.

5. Recenzje są sporządzane na zasadzie podwójnej anonimowości: recenzenci i autorzy nie znają wzajemnie swojej tożsamości (procedura double-blind review). Informacje o recenzencie mogą zostać odtajnione wyłącznie w wypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne, na prośbę Autora, w sytuacji gdy na odtajnienie zgodzi się zainteresowany Recenzent.

6. Recenzent powinien wziąć pod uwagę wartość merytoryczną recenzowanych tekstów, w szczególności ich oryginalność i wartości poznawcze oraz stawianie nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu.

7. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej. Recenzja powinna zawierać jednoznaczną konkluzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do druku. Recenzja może zawierać wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku po spełnieniu przez autora określonych warunków (po dokonaniu poprawy lub uzupełnieniu). Odpowiedź autora na recenzję artykułu ma formę pisemną.

8. Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzenie przez obydwu recenzentów wysokiego poziomu merytorycznego tekstu, a w szczególności jego oryginalności.

9. W wypadku gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. We wskazanym przypadku można także powołać się na opinię superrecenzenta.

10. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.

11. Listę stałych recenzentów Redakcja publikuje raz w roku w Studenckich Pracach Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych oraz na stronie internetowej. Lista układana jest alfabetycznie.

12. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zawarte w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.