Recenzenci

ZASADY RECENZOWANIA

1. Nadesłane teksty podlegają wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej Redakcji. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne i spełnia wymogi formalne określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury.

2. Sekretarz redakcji przesyła teksty do oceny dwóm recenzentom.

3. Redakcja wybiera recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny, z uwzględnieniem propozycji redaktora tematycznego. Recenzentem może być osoba znajdująca się na prowadzonej przez redakcję liście stałych recenzentów lub spoza niej. Wybrani recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

4. W wypadku tekstów w języku obcym jednym z recenzentów jest w miarę możliwości osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż kraj zamieszkania/zatrudnienia autora pracy.

5. Recenzje są sporządzane na zasadzie podwójnej anonimowości: recenzenci i autorzy nie znają wzajemnie swojej tożsamości (procedura double-blind review). Informacje o recenzencie mogą zostać odtajnione wyłącznie w wypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne, na prośbę Autora, w sytuacji gdy na odtajnienie zgodzi się zainteresowany Recenzent.

6. Recenzent powinien wziąć pod uwagę wartość merytoryczną recenzowanych tekstów, w szczególności ich oryginalność i wartości poznawcze oraz stawianie nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu.

7. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej. Recenzja powinna zawierać jednoznaczną konkluzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do druku. Recenzja może zawierać wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku po spełnieniu przez autora określonych warunków (po dokonaniu poprawy lub uzupełnieniu). Odpowiedź autora na recenzję artykułu ma formę pisemną.

8. Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzenie przez obydwu recenzentów wysokiego poziomu merytorycznego tekstu, a w szczególności jego oryginalności.

9. W wypadku gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. We wskazanym przypadku można także powołać się na opinię superrecenzenta.

10. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.

11. Listę stałych recenzentów Redakcja publikuje raz w roku w Studenckich Pracach Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych oraz na stronie internetowej. Lista układana jest alfabetycznie.

12. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zawarte w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

 

 

Wykaz Recenzentów za 2018 r. [SPPAiE nr 23-26]:

Jerzy Akińcza, Katarzyna Ciuśkowska, Tomasz Dolata, Hanna Frąckowiak, Rafał Juchnowski, Tomasz Jurczyk, Urszula Kalina-Prasznic, Jakub Kociubiński, Agnieszka Kotlarz-Mangold, Adam Kwieciński, Paweł Lenio, Rafał Lipniewicz, Małgorzata Niklewicz, Olga M. Płaskowska, Magdalena Rzewuska, Dorota Sokołowska, Marek Salomonewicz, Bronisław Sitek, Magdalena Skolimowska-Kulig, Piotr Soroka, Mirosław Struś, Małgorzata Wachowska

 

Wykaz Recenzentów za 2017 r. [SPPAiE nr 21-22]:

Daniel Bloemers, Diana Cibulskiene, Paweł Czarnecki, Piotr Dobosz, Tomasz Dolata, Andrzej Dziadzio, Beata Giesen, Marcin Glicz, Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Tomasz Jurczyk, Agata Kozłowska, Rafał Lipniewicz, Katarzyna Marak, Piotr Michalik, Adrian Niewęgłowski, Monika Paradowska, Damian Radwański, Krzysztof Rostański, Piotr Sitarek, Piotr Soroka, Emilia Struś, Jerzy Szczotka, Andrzej Szumański, Małgorzata Wachowska, Andrzej W. Wiśniewski, Mariusz Zelek

 

Wykaz Recenzentów za 2016 r. [SPPAiE nr 20]:

Radosław Antonów, Mariusz Dybał, Ewa Galewska, Rafał Juchnowski, Tomasz Jurczyk, Jakub Kociubiński, Dagmara Kornobis-Romanowska, Barbara Kowalczyk, Rafał Lipniewicz, Justyna Michalska, Arleta Nerka, Piotr Ochman, Monika Paradowska, Karol Rusin, Grzegorz Sikorski, Mirosław Struś, Magdalena Tabernacka