Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 33 (2020): Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Czy druga izba parlamentu jest potrzebna? Rozważania na temat bikameralizmu w ujęciu historyczno-komparatystycznym

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.33.14
Przesłane
8 września 2020
Opublikowane
08-09-2020

Abstrakt

Współczesne systemy parlamentarne, oparte na osiemnastowiecznych ideach suwerenności ludu, w znaczącej części składają się z unikameralnych organów legislacyjnych. Trend ten, zaznaczający się w ostatnim półwieczu, wypiera powoli tradycyjne dwuizbowe ciała, na co wskazują statystyki Unii Międzyparlamentarnej.
Wywodzące się z instytucji rad królewskich organy mają bardzo bogatą historię. Ich genezy można doszukiwać się w islandzkim Althingu oraz średniowiecznych zjazdach germańskich. Tradycyjny parlament, ukształtowany w Anglii, stał się instytucją modelową, torując drogę ciałom złożonym z więcej niż dwóch izb. Współcześnie jednak badacze próbują odnaleźć fenomen w czterech modelach dwuizbowości: nordyckiej, izby samorządowej, federalnej oraz refleksji i rozwagi. Autor artykułu próbuje znaleźć rozwiązanie tego problemu w Polsce, podejmując się historycznego i komparatystycznego porównania, kładąc nacisk na współczesne działania ustawodawcze.