Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zdaniem naszych mistrzów

Tom 33 (2020): Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Lekcje płynące z historii gospodarczej — kryzys azjatycki z 1997 roku a aktualna potrzeba rozwoju źródeł finansowania w walucie krajowej od rezydentów

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.33.19
Przesłane
8 września 2020
Opublikowane
08-09-2020

Abstrakt

Kryzys azjatycki z 1997 roku stanowi cenne źródło doświadczeń dla gospodarek wschodzących jeśli chodzi o rolę systemu finansowego w fazie szybkiego rozwoju gospodarczego. W niniejszym opracowaniu analizie poddano wydarzenia kryzysowe z 1997 roku w kontekście pożądanego kierunku rozwoju systemu finansowego. Podjęte badania wskazują, że cechą charakterystyczną finansowania dłużnego w gospodarkach azjatyckich przed 1997 rokiem było rosnące podwójne niedopasowanie bilansowe (double mismatch dillema), to jest dotyczące terminów wymagalności oraz waluty pozyskiwanego finansowania. Błędem było oparcie wzrostu gospodarczego na zagranicznym krótkoterminowym finansowaniu nominowanym w walutach obcych. Studia nad kryzysem azjatyckim wskazują, że odpowiednio rozwinięte krajowe rynki finansowe powinny stanowić konkurencję wobec zagranicznych, zwłaszcza w gospodarkach wschodzących, a dywersyfikacja finansowania gospodarki, jeśli chodzi o pochodzenie środków (krajowe lub zagraniczne), może stanowić narzędzie wydłużenia terminów wymagalności pożyczek oraz redukcji niedopasowania walutowego oraz w konsekwencji zwiększać odporność gospodarki na szoki zewnętrzne.