Scientific Articles

Tom 34 (2020)

Regulating the unregulatable: EU law an d Artificial Intelligence

Marta Daćków

Strony: 63-79

PDF

Abstrakt

Niniejszy artykuł zawiera rozważania dotyczące możliwości i potrzeby uregulowania sztucznej inteligencji (SI). Na początku autorka przedstawia genezę regulacji dotyczących SI, wskazując na ich zakorzenienie w literaturze fantastycznonaukowej. Przedstawia także typy sztucznej inteligencji w kontekście ewentualnych zagrożeń. W kolejnej części analizuje dotychczasowe działania w ramach Unii Europejskiej określające kierunki mające doprowadzić do ujednolicenia rynku europejskiego, stworzenia ram prawnych co do zasad etycznych i zobowiązań prawnych, których należy przestrzegać przy opracowywaniu, wdrażaniu oraz wykorzystywaniu sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych technologii. Działania te zostały zestawione z aktualnym stanem regulacji prawnych obowiązujących w Chinach i USA. Na tej podstawie autorka wskazuje pożądane działania prawne w zakresie sztucznej inteligencji.