Scientific Articles

Tom 34 (2020)

Different concepts of “accident” in the meaning of the Montreal Convention and air carrier liability in EU law

Strony: 81-92

PDF

Abstrakt

Tematem artykułu jest odpowiedzialność przewoźników lotniczych za szkody osobowe będące wynikiem zaistnienia „wypadku” w rozumieniu art. 17 ust. 1 konwencji montrealskiej z 1999 roku. Choć pojęcie to było przedmiotem licznych kontrowersji jeszcze na gruncie konwencji warszawskiej, w nowym akcie prawnym nadal nie zdecydowano się na wprowadzenie jego legalnej definicji. W bezprecedensowym wyroku z dnia 19 grudnia 2019 roku (sygn. akt C 532/18) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej musiał się więc zmierzyć z wykładnią tego pojęcia oraz określić przesłanki kwalifikujące dane zdarzenie jako „wypadek”. W odpowiedzi na zadane mu pytanie prejudycjalne Trybunał zajął stanowisko, że nie ma konieczności ustalania, czy zdarzenie kwalifikowane jako „wypadek” wykazuje związek z ryzykiem charakterystycznym dla przewozu lotniczego.