• Different concepts of “accident” in the meaning of the Montreal Convention and air carrier liability in EU law

Different concepts of “accident” in the meaning of the Montreal Convention and air carrier liability in EU law

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.34.6
Anna Barańska
Google Scholar Anna Barańska
Publikacja:

Abstrakt

Tematem artykułu jest odpowiedzialność przewoźników lotniczych za szkody osobowe będące wynikiem zaistnienia „wypadku” w rozumieniu art. 17 ust. 1 konwencji montrealskiej z 1999 roku. Choć pojęcie to było przedmiotem licznych kontrowersji jeszcze na gruncie konwencji warszawskiej, w nowym akcie prawnym nadal nie zdecydowano się na wprowadzenie jego legalnej definicji. W bezprecedensowym wyroku z dnia 19 grudnia 2019 roku (sygn. akt C 532/18) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej musiał się więc zmierzyć z wykładnią tego pojęcia oraz określić przesłanki kwalifikujące dane zdarzenie jako „wypadek”. W odpowiedzi na zadane mu pytanie prejudycjalne Trybunał zajął stanowisko, że nie ma konieczności ustalania, czy zdarzenie kwalifikowane jako „wypadek” wykazuje związek z ryzykiem charakterystycznym dla przewozu lotniczego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.