Scientific Articles

Tom 34 (2020)

Wage inequalities in Poland — section approach

Strony: 93-104

PDF

Abstrakt

Celem artykułu było określenie, jak kształtowała się nierówność wynagrodzeń pomiędzy sekcjami PKD w Polsce. Badanie zostało oparte na danych o przeciętnym wynagrodzeniu opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny za lata 2009 i 2018. Do ich porównań wykorzystano statystykę opisową oraz statystyczne testy istotności. Pozytywnie zweryfikowano wszystkie hipotezy. Nierówność wynagrodzeń występowała pomiędzy wszystkimi sekcjami PKD. W 2018 roku była ona niższa niż w 2009. Tym samym jest to zjawisko zmienne. Ponadto, wykorzystując test rang Wilcoxona, ustalono, że nierówność wynagrodzeń w latach 2009 i 2018 kształtowała się podobnie.