Scientific Articles

Tom 34 (2020)

The European Social Fund on the labor market in Poland — the example of the Lower Silesian Voivodeship

Strony: 105-129

PDF

Abstrakt

Polityka strukturalna, zwana także regionalną polityką strukturalną, ma na celu zachowanie spójności społecznej i gospodarczej w rozwoju krajów członkowskich UE, których głównym celem jest zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny. Celem prezentowanej pracy jest analiza wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na rynku pracy na przykładzie Polski, zwłaszcza województwa dolnośląskiego. Niewątpliwie poziom wykorzystania środków EFS w Polsce pozwala na rozpoczęcie badań, których celem jest udzielenie odpowiedzi na istotne pytania niepokojące niemal wszystkie instytucje i osoby bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w dystrybucję środków unijnych. Jaki jest zakres interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego? Jaki jest wpływ EFS na lokalne i regionalne rynki pracy? Jak mierzy się efektywność wydatków funduszy? Autorka artykułu próbuje odpowiedzieć na niektóre z tych pytań. Wydaje się, że odpowiedzi powinny stać się podstawą i punktem wyjścia szerszej analizy, która umożliwiłaby zastosowanie odpowiednich rozwiązań kontrolujących proces wdrażania pomocy UE w nadchodzącym okresie programowania, czyli po 2020 roku.