Scientific Articles

Tom 34 (2020)

The standards of tortious liability in the West Galician Code and its influence on ABGB in light of modern Polish tort law

Strony: 171-183

PDF

Abstrakt

Artykuł ma na celu przedstawienie zarysu regulacji zachodniogalicyjskiego kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności deliktowej. W tym celu autorzy przedstawiają genezę tej kodyfikacji i jej znaczenie dla rozwoju prawa cywilnego w Europie Środkowej. Stanowi to podstawę szczegółowej analizy wybranych, szczególnie interesujących regulacji rozdziału XIII części trzeciej kodeksu i zestawienia ich z odpowiadającymi im normami zawartymi w austriackim ABGB i aktualnym polskim kodeksie cywilnym. Zastosowanie zróżnicowanej metodologii badawczej (metody komparatystycznej, historycznoprawnej i dogmatycznej) pozwala na ukazanie ewolucji opisywanych aspektów prawa cywilnego w ciągu ubiegłych dwóch stuleci, a zarazem aktualności opisywanych problemów dla współczesnej nauki i praktyki prawa.