• Ewolucja wykładni przepisów o uldze meldunkowej a stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej — analiza problemu oraz uwagi na tle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2020 roku, sygn. akt II FSK 2730/19

Ewolucja wykładni przepisów o uldze meldunkowej a stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej — analiza problemu oraz uwagi na tle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2020 roku, sygn. akt II FSK 2730/19

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.7
Konrad Zając
Google Scholar Konrad Zając
Publikacja:

Abstrakt

Niniejsza praca porusza zagadnienie tak zwanej ulgi meldunkowej jako zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kluczową problematyką przeprowadzanej analizy jest ocena, w jaki sposób zmiana wykładni kryteriów warunkujących możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego może wpływać na stwierdzenie nieważności wymiarowej decyzji ostatecznej, jeżeli decyzja ta została wydana w oparciu o zawężającą, w późniejszym czasie jednoznaczne zanegowaną wykładnię przepisów. Autor polemizuje ze stanowiskiem NSA, że naruszenie prawa o charakterze rażącym ma miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy między treścią przepisu a opartego na nim rozstrzygnięcia zachodzi oczywista sprzeczność.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.