Artykuły

Tom 44 (2023)

Analiza poziomu innowacyjności Polski na tle państw Unii Europejskiej

Strony: 107-121

PDF

Abstrakt

Innowacyjność jest zagadnieniem szczególnie istotnym w przypadku gospodarek rozwijających się. Ma znaczący wpływ na konkurencyjność oraz poziom rozwoju gospodarczego. W artykule zaprezentowano wyniki analizy porównawczej poziomu innowacyjności państw członkowskich Unii Europejskiej w roku akcesji Polski do Unii oraz w roku 2019. Badanie przeprowadzono przy użyciu metody TOPSIS ze wspólnym wzorcem rozwoju. Uzyskane wyniki pozwoliły ocenić pozycję polskiej gospodarki na tle pozostałych badanych krajów w kontekście innowacyjności.