Artykuły

Tom 12 (2012)

Wydatki na edukację jako czynnik konkurencyjności gospodarek rynkowych

Paweł Dobrzański

Strony: 51 - 64

PDF

Abstrakt

W literaturze światowej często podejmowany jest temat konkurencyjności międzynarodowej. Obecnie zwraca się również uwagę na efektywność funkcjonowania gospodarek jako uzupełnienie analizy porównawczej gospodarek. Artykuł prezentuje różne definicje konkurencyjności i efektywności gospodarek oraz ich miary. W pracy została przeprowadzona analiza jednego z głównych czynników konkurencyjności gospodarek — edukacji. Obliczenia przeprowadzone zostały za pomocą metody DEA.Spending on education as a factor of competitiveness of market economies


International competitiveness is a frequent topic in the world’s economic literature. Nowadays, attention is also drawn to the efficiency of the economy as an addition to a comparative analysis of economies. The paper presents different approaches to competitiveness and effi ciency of the economy and their measurement. The study includes an analysis of one of the major factors of competitiveness of economies — education. Calculations were performed using the DEA method.