Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 12 (2012)

Wybrane modele finansowania systemu opieki zdrowotnej

  • Paweł Łagowski
Przesłane
5 grudnia 2013
Opublikowane
05-12-2013

Abstrakt

Ochrona zdrowia w krajach rozwiniętych czy w państwach pretendujących do tego grono jest uznawana za jedno z podstawowych zadań państwa wobec swoich obywateli. Kształt i sposób finansowania systemu opieki zdrowotnej jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych państwach. Wynika to przede wszystkim z uwarunkowań historycznych. Ze względu na dużą wrażliwość społeczną zagadnienia, jakim jest system ochrony zdrowia obszar ten nieustannie jest modyfikowany lub reformowany, w zależności od sytuacji politycznej czy gospodarczej. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie teoretycznych modeli finansowania systemu opieki zdrowotnej oraz ich rzeczywistych modyfikacji występujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dostosowanie teoretycznych modeli wiąże się przede wszystkim z ograniczonymi funduszami, jakie są wstanie przeznaczyć państwa oraz osoby prywatne na świadczenia zdrowotne. Zagadnienie to można sprowadzić do jednego z fundamentalnych pytań ekonomicznych: jak gospodarować przy ograniczonych zasobach, aby sprostać nieograniczonym potrzebom. Autor także, postara się udowodnić hipotezę, że najwyższe wydatki na świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej wcale nie zapewniają najwyższych standardów świadczonych usług. To zagadnienie jest o tyle ważne, iż kraje europejskie znajdujące się obecnie w kryzysie gospodarczym i finansowym, zamiast zdecydowanych reform w pierwszej kolejności powinny próbować podnosić efektywność systemu oraz zapewnić właściwą alokację środków finansowych.


Selected health care financing models

Health care in developed countries as well as countries aspiring to this group is recognized as one of the fundamental tasks of the State towards its own citizens. The shape and way of financing the health care system is very diverse in various countries. This is mainly the result of different historical circumstances. Due to the high sensitivity to social issues, health protection system is constantly being modified or reformed, depending on the political or economic instability. This article aims to present the theoretical models of financing health care system and their actual modifications found in the Member States of the European Union. The adaptation of theoretical models is associated mainly with limited funds, which Member States and individuals are able to spend on health benefits. This issue can be boiled down to one of the fundamental economic questions: How do you manage with limited resources available to satisfy unlimited needs. The author will also try to prove the hypothesis that maximum expenditures on the provision of health care do not provide the highest standards of service. This issue is so important that the European countries, currently in the economic and financial crisis, should above all try to raise the efficiency of the system and ensure appropriate allocation of financial resources, rather than try implementing drastic reforms.