Spis wszystkich numerów

Tom 11 Nr 2 (2016)

W najnowszym numerze „Studia Philosophica Wratislaviensia” omawiane są następujące kwestie: rola intelektualistów we współczesnym świecie, filozoficzne problemy demokracji, muzyka w myśli F. Nietzschego oraz koncepcja estetyki E. Panofskiego. W dziale przekładów znajdziemy tłumaczenie starożytnego krótkiego traktatu psychologicznego Klaudiusza Galena. Całość zamyka seria recenzji najnowszych książek na rynku księgarskim.

Tom 11 Nr 1 (2016)

Najnowszy numer kwartalnika „Studia Philosophica Wratislaviensia” poświęcony jest w dużej mierze problematyce z zakresu filozofii polityki. Autorzy poszczególnych artykułów koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniu liberalizmu, analizując go zarówno pod kątem jego wewnętrznej sprzeczności, jak i uwikłania w rzeczywistość polityczną i gospodarczą.

Tom 10 Nr 4 (2015)

Najnowszy numer kwartalnika „Studia Philosophica Wratislaviensia” poświęcony jest w całości problematyce z zakresu etyki. Autorzy poszczególnych artykułów koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniu dobra, badając je w różnych kontekstach — etyki fundamentalnej, scholastycznej metafizyki własności moralnych, wzorów osobowych, filozofii polityki, prakseologii oraz antropologii filozoficznej.

Tom 10 Nr 3 (2015)

Na najnowszy numer „Studia Philosophica Wratislaviensia” składają się trzy studia systematyczne — poświęcone ogólnej refleksji nad statusem filozofa, relacją między doświadczeniem a metafizyką i kwestii sumienia — oraz cztery studia historyczne, w których omówione zostają poglądy K. Twardowskiego na relatywizm, zagadnienie odpowiedzialności w filozofii A. Nowickiego, koncepcje estetyczne dwóch wiedeńskich krytyków muzycznych M. Kalbecka i E. Hanslicka i porównanie pewnych aspektów metodologii R. Boyle'a i I. Hackinga. Studia te uzupełnione są przedstawieniem dyskusji nad rozciągłością, toczonej w formie wymiany listownej, przekładem tekstu czeskiego filozofa-pedagoga F. Drtiny (wraz ze wstępem) oraz recenzją.

Tom 10 Nr 2 (2015)

Najnowszy numer czasopisma w przeważającej mierze poświęcony jest zagadnieniom sporu między stanowiskiem realistycznym a idealistycznym w kontekście książki Marka Rosiaka Studia z problematyki realizmu–idealizmu. Ponadto podejmowane są kwestie związane z zagadnieniem wojny i pokoju oraz rozważania z zakresu bioetyki. W dziale „Przekłady” zawarty jest poprzedzony wstępem przekład niepublikowanego tekstu Seyli Benhabib.

Tom 10 Nr 1 (2015)

W najnowszym numerze kwartalnika „Studia Philosopica Wratislaviensia” czytelnik znajdzie artykuły poświęcone debacie relatywizm-absolutyzm, biopolityce oraz definicji życia rozważanej w kontekście filozofii biologii, a także studia na temat filozofii Immanuela Kanta, Martina Heideggera, Francisa Bacona oraz Alberta Schweitzera. Tom uzupełniają przekłady wczesnych pism teoretycznych Friedricha Hölderlina oraz fragmentów korespondencji Ernsta Cassirera z Edmundem Husserlem.

Tom 9 Nr 4 (2014)

Najnowszy numer czasopisma w przeważającej mierze poświęcony jest zagadnieniom logiki, jej obszarów zarówno bardziej, jak i mniej sformalizowanych. Ponadto podejmowane są w nim kwestie związane z filozofią starożytną, fenomenologią i filozofią polityki. W dziale „Przekłady” zawarty jest poprzedzony wstępem przekład niepublikowanego tekstu I. Newtona, a całość zamyka kilka recenzji.

Tom 9 Nr 3 (2014)

Najnowszy numer czasopisma „Studia Philosophica Wratislaviensia” poświęcony jest przede wszystkim postaci jednego z ojców anarchizmu, Michaiłowi Bakuninowi. Znajdujemy tu rozprawy dotyczące postaci XIX-wiecznego rewolucjonisty, krytyki koncepcji bakuninowskich, Isaiaha Berlina, a także recepcji filozofii heglowskiej przez Bakunina. Uzupełnieniem bloku bakuninowskiego jest przekład tekstu Paula McLaughlina Bakunin i Comte. W dziale tłumaczeń znajduje się ponadto przekład zatytułowany: Jana z Aleksandrii wskazówki co do lektury Arystotelesowego O duszy, oparte na wykładach Ammoniosa, syna Hermeiasa, i spostrzeżeniach własnych. W dziale „Recenzje” jak zwykle znajdują się omówienia nowych publikacji z zakresu filozofii.

Tom 9 Nr 2 (2014)

Najnowszy numer czasopisma „Studia Philosophica Wratislaviensia” poświęcony jest przede wszystkim współczesnej filozofii anglosaskiej. Znajdujemy w nim rozprawy dotyczące filozofii R. Rorty’ego, W.V. Quine’a, P. Wincha, a także L. Wittgensteina, których uzupełnieniem jest przekład klasycznego teksty A. Ayera wraz z komentarzem. Dział artykułów dopełniają studia na temat genezy konstruktywizmu oraz estetyki Heinricha Wölfflina. W dziale „Polemiki i recenzje” jak zwykle znajdują się omówienia nowych publikacji z zakresu filozofii (m.in. F. Fukuyamy) oraz dyskusje na temat książek i artykułów.

Tom 9 Nr 1 (2014)

W najnowszym numerze znajdzie czytelnik rozważania dotyczące zarówno historii filozofii (Plotyn, Cioran, Bierdiajew), jak i filozofii w aspekcie systematycznym (filozofia nauki oraz antropologia). W dziale przekładów znajduje się niezmiernie ciekawy tekst poświęcony antycznej refleksji nad filozoficznym statusem medycyny (Galen), a całość zamyka kilka recenzji z prac opublikowanych w ostatnich kilku latach.

Tom 8 Nr 4 (2013)

W ostatnim numerze „Studia Philosophica Wratislaviensia” z 2013 roku znaleźć można m.in. artykuły poświęcone filozofii Immanuela Kanta, Feliksa Konecznego, Rodericka Chisholma, Jeana-Paula Sartre'a i George Eliot. Dział „Przekłady” zawiera tłumaczenie wykładu inauguracyjnego Ernsta Cassirera z 1935 roku na temat jego wizji filozofii, dział „Sympozjum” poświęcony jest zaś dyskusji nad książką Krzysztofa Szlachcica Filozofia nauk empirycznych Pierre'a Duhema (w dyskusji udział biorą Anna Jedynak, Michał Tempczyk, Ryszard Wójcicki, Adam Chmielewski, Damian Leszczyński).

Tom 8 Nr 3 (2013)

W kolejnym numerze „Studia Philosophica Wratislaviensia” znajdują się artykuły dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu epistemologii (na temat relacji danych zmysłowych i przedmiotów), jak i metafizyki (na temat światów możliwych oraz teorii inteligentnego projektu). Część tomu poświęcona została tekstom z zakresu etyki (na temat kategorii bezbronności oraz postawy buntu) oraz polemice dotyczącej statusu ekonomii jako nauki. W numerze zamieszczono również tłumaczenie fragmentu kanonicznego utworu z XVII wieku A. Arnaulda oraz tekst przybliżający problematykę. W tomie znajdują się recenzje nowych publikacji filozoficznych polskich autorów.

Tom 8 Nr 2 (2013)

Najnowszy numer czasopisma „Studia Philosophica Wratislaviensia” poświęcony jest przede wszystkim zagadnieniom z zakresu filozofii społecznej i politycznej. Otwiera go tekst Jakuba Nalichowskiego, w którym autor stawia pytanie o naturę demokracji ze szczególnym uwzględnieniem jej komunikacyjnych warunków. Podobną problematykę obejmuje artykuł Adama Nowaka poświęcony ontologicznym i komunikacyjnym podstawom demokracji. W kolejnym tekście Łukasz Nysler bada możliwość dokonania syntezy pragmatyzmu i konserwatyzmu. Artykuł Karola Morawskiego otwiera blok rozważań dotyczących liberalizmu, którego specyfikę w kontekście zakładanych koncepcji podmiotu analizują Monika Bobako i Mariusz Turowski. Następnie Iwona Jakubowska i Katarzyna Liszka podejmują problematykę uniwersalizmu, odnosząc ją do zagadnień, odpowiednio, globalizacji i multikulturalizmu. Wątek uniwersalizmu pojawia się także w artykule Macieja Kropiwnickiego, który osadza go w ramach współczesnych projektów neopaulińskich. Artykuł Łukasza Andrzejewskiego wprowadza perspektywę estetyki politycznej rozpatrywaną na przykładzie filozofii Jacques’a Rancière’a. Tę problematykę dopełnia tekst Romana Konika poświęcony historii estetycznej kategorii disengo. Tom zamykają recenzje prezentujące literaturę z odmiennych obszarów refleksji filozoficznej. Przedstawiają one wydawnictwa z zakresu historii filozofii i filozofii przyrody.

Tom 8 Nr 1 (2013)

W numerze znajdują się teksty poświęcone zarówno podstawowym kwestiom metafizycznym, takim jak zasada racji dostatecznej i natura przedmiotów trwających w czasie, jak też problemom z zakresu etyki – relacji między prawem stanowionym a moralnością, etyce Lévinasa, Kotarbińskiego i Bańki oraz filozofii religii Nietzschego. W dziale „Przekłady” czytelnik znajdzie tłumaczenie fragmentu klasycznego dzieła E. Voegelina Order and History, w dziale „Recenzje” zaś omówienie najnowszych polskich przekładów prac tego autora. Część tomu poświęcona jest dyskusji nad książką D. Leszczyńskiego Struktura poznawcza i obraz świata, w której biorą udział m.in. A. Chmielewski, A. Grobler i T. Szubka.

Tom 7 Nr 4 (2012)

Pismo „Studia Philosophica Wratislaviensia” zostało utworzone decyzją Rady Naukowej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2005 roku. Założyciele pisma – pracownicy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego: Adam Chmielewski, Roman Konik, Damian Leszczyński i Artur Pacewicz – podejmując decyzję o powołaniu do życia nowego pisma filozoficznego w Polsce, kierowali się przeświadczeniem, że stworzy to sposobność do ożywienia dyskusji o tradycyjnych zagadnieniach filozoficznych, jak również o problemach filozofii najnowszej.

Tom 7 Nr 3 (2012)

Kolejny numer serii „Studia Philosophica Wratislaviensia” zawiera rozprawy poświęcone między innymi koncepcji wyobraźni w myśli filozoficznej. Znajdujemy wśród nich teksty dotyczące Kantowskiej koncepcji wyobraźni (Beaty Trochimskiej-Kubackiej) czy Bachelarda badań nad wyobraźnią (Kamili Dolaty, Ilony Błocian). W dziale Przekłady zamieszczono rozdział z pracy J.-J. Wunenburgera Philosophie des images w tłumaczeniu Ilony Błocian. Całość uzupełnia recenzja książki Janusza Grygieńcia Thomas Hill Green. Od epistemologii do filozofii politycznej.

Tom 7 Nr 2 (2012)

Drugi numer Studia Philosophica Wratislaviensia” z 2012 roku wypełniają przede wszystkim artykuły poświęcone filozofii nowożytnej. Autorzy numeru analizuję koncepcje między innymi Derridy, Wittgensteina, Trendeleburga, ale także Lucjusza Anneusza Kornutusa czy Gotfryda z Fontaines. Numer uzupełniają recenzje najnowszych książek filozoficznych autorów polskich i obcych.

Tom 7 Nr 1 (2012)

Pierwszy numer „Studia Philosophica Wratislaviensia” z 2012 roku wypełniają przede wszystkim artykuły poświęcone filozofii średniowiecznej. Autorzy numeru analizują koncepcje takich między innymi postaci, jak św. Tomasz, Bartłomiej Mastri, Bonawentura Belluto, Johannes Petrizi oraz Hildegarda z Bingen. Wśród przekładów znaleźć można pierwsze polskie tłumaczenia Traktatu kosmologicznego Pseudo-Dionizego Areopagity, O duszy Alberta Wielkiego oraz krótkich rozpraw Kajetana i Jana od św. Tomasza. Numer uzupełniają recenzje najnowszych książek filozoficznych autorów polskich i obcych.

Tom 6 Nr 4 (2011)

Ostatni numer „Studia Philosophica Wratislaviensia” z 2011 otwierają rozprawy poświęcone zagadnieniom umysłu i świadomości m.in. w ujęciu Paula Natorpa i Colina McGinna (którego klasyczny test o problemie psychofizycznym znajduje się w dziale „Przekłady”). W numerze znajdują się także artykuły poświęcone zagadnieniom z zakresu filozofii nauki (o religijnych aspektach teorii inteligentnego projektu, ewolucyjnej wizji nauki Stephena Hackinga oraz zagadnieniu reprezentacji poznawczej we współczesnej filozofii nauki), filozofii polskiej (Witkiewicz, Chwistek), refleksji Martina Heideggera oraz politycznemu ujęciu teologii św. Pawła. Numer uzupełniają recenzje nowych polskich publikacji filozoficznych.

Tom 6 Nr 3 (2011)

Numer zawiera przede wszystkim rozprawy poświęcone filozofii anglosaskiej. Znajdujemy w nim obszerne studium Tadeusza Szubki Filozofia analityczna a pragmatyzm, rozprawy poświęcone filozofii pragmatycznej C.S. Peirce’a i R. Rorty’ego, a także myśli B. Russella. W dziale przekłady zamieszczono pierwsze polskie tłumaczenie fragmentów Zasad filozofii przyrody J. Locke’a wraz z wprowadzeniem tłumacza. Numer uzupełnia zapis wykładu Jacka Hołówki Status ludzkiego ciała, człowieka i osoby.

Tom 6 Nr 2 (2011)

Numer poświęcony sylwetce i twórczości Ludwika Flecka (1896–1961), polskiego mikrobiologa i filozofa, którego koncepcja stylów myślowych, zaprezentowana w wydanej w 1935 roku książce Powstanie i rozwój faktu naukowego miała istotny wpływ na dwudziestowieczną filozofię nauki (m.in. Thomasa S. Kuhna). W numerze zawarte są przekłady rzadkich prac poświęconych Fleckowi, przedwojenne recenzje książki Flecka, a także omówienia prac o nim. Całość uzupełniają rozprawy poświęcone zagadnieniu kryteriów naukowości (autorstwa m.in. W. Sadego, K. Szlachcica, B. Balickiego).

Tom 6 Nr 1 (2011)

„Studia Philosophica Wratislaviensia” publikuje teksty z zakresu epistemologii, metafizyki, filozofii moralności i estetyki, w ujęciu zarówno systematycznym, jak i historycznym. Oryginalne teksty filozoficzne, poddawane procedurze "double-blind review", muszą charakteryzować się nowatorskim ujęciem podejmowanych zagadnień filozoficznych. Kwartalnik publikuje także artykuły dotyczące kontrowersyjnych zagadnień filozofii współczesnej, takie zwłaszcza, które przekraczają i łączą rozmaite tradycje filozoficzne. „Studia Philosophica Wratislaviensia” są również otwarte na publikację tekstów dotyczących idei ukształtowanych w kręgu polskiej i słowiańskiej kultury filozoficznej. We współpracy z zagranicznymi ośrodkami filozoficznymi kwartalnik publikuje również wydania anglojęzyczne, mające na celu promocję międzykulturowego dialogu filozoficznego. Czasopismo publikuje również recenzje interesujących monografii ze wszystkich dyscyplin filozoficznych. Współpracując z najlepszymi specjalistami w Polsce i za granicą, Zespół Redakcyjny i Rada Naukowa kwartalnika dokładają wszelkich starań, aby zachować jak najwyższy standard redakcyjny publikowanych materiałów. Adam Chmielewski Redaktor Naczelny