Tom 18 Nr 2 (2023)

Opublikowane: 22-09-2023

Redakcja „Studia Philosophica Wratislaviensia” zachęca do lektury najnowszego zeszytu naszego pisma.

Artykuł Pete’a A.Y. Guntera to obszerne studium antyredukcjonizmu filozoficznego, w którym autor podkreśla ewolucję tego stanowiska oraz wskazuje na jego znaczenie dla współczesnej filozofii. Jego zdaniem wiąże się ono z tendencją do odchodzenia od mechanistycznych perspektyw na rzecz holistycznych.

Ireneusz Ziemiński dokonuje reinterpretacji historii nawrócenia apostoła Pawła; argumentuje, że ta kluczowa dla chrześcijaństwa postać jest moralnie i religijnie dwuznaczna: przykład Pawła może być źródłem nadziei dla grzeszników, że zawrócą z drogi zła i zyskają przebaczenie u Boga, ale także sugeruje, że wszyscy ludzie są w oczach Boga równie źli, niezależnie od tego, jakich zbrodni się dopuścili.

Agnieszka Bandura pisze o znaczeniu, jakie ma dla współczesnego rozumienia podmiotowości ludzkiej idea mobilności. Znajduje ona wyraz w licznych wzorcach podróżnego, pielgrzyma, migranta i nomady i podobnych. Jej artykuł omawia ten topos w dziełach osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych pisarzy filozoficznych, kładąc nacisk na odchodzeniu od pojęcia podmiotu osadzonego, ufundowanego i stabilnego na rzecz podmiotu w drodze, in motu.

Filip Stawski ocenia próbę pokonania kryzys teoretycznego w psychologii przez Paula Hoyningena-Huene za pomocą nowatorskiej koncepcji systematyczności nauki.

Bartosz Kośny zainspirował się dziełem Jana Łukasiewicza, jednego z największych polskich logików i prekursora logik wielowartościowych. Posłużyło mu ono do analizy zalet idei wielowartościowości w logice. Argumentuje on, że mimo uprzywilejowanej roli dwuwartościowości w logice, istnieje ważne miejsce dla rozumowań nieklasycznych, zakładających dodatkowe wartości logiczne.

Adriana Wierzba pisze o myśli Avishaia Margalita, jednej z najważniejszych postaci współczesnej filozofii izraelskiej. Pretekstem do jej rozważań jej polskie wydanie jego książki Etyka pamięci (Warszawa 2023, w przekładzie Katarzyny Liszki, Urszuli Lisowskiej i Zofii Rosińskiej).

Pełny numer

PDF