Recenzenci

Lista recenzentów stałych współpracujących z Czasopismem:

Prof. Adam Bosiacki (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Prof. UWR dr hab. Przemysław Dąbrowski (Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Polska)

Prof. Lech Dubel (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Polska)

Prof. Maciej Chmieliński (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Prof. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Dr hab. Anna Machnikowska (Uniwersytet Gdański, Polska)

Prof. Mykola Jakymczuk (Państwowa Akademia Prokuratury w Kijowie, Ukraina)

Prof. dr Karol Kiczka (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Prof. Mykola Kobylec’kyj (Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina)

Prof. Dmytro Lykianec’ (Ukraińska Akademia Bankowości w Sumach, Ukraina)

Prof. Petro Rabinovych (Uniwersytet im. Iwana Franki, Ukraina)

Prof. Zoreslawa Romovska (Akademia Adwokatury Ukrainy w Kijowie, Ukraina)

Dr hab. Anna Stawarska-Rippel (Uniwersytet Śląski, Polska)

Prof. Iryna Zaverukha (Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina)

Prof. Grzegorz Ławnikowicz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

Prof. Małgorzata Łuszczyńska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

Prof. Grzegorz Smyk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

Prof. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Prof. Oleksji Gumin (Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Instytut Prawa Psychologii, Ukraina)

Prof. Oksana Kwasza (Instytut Państwa i Prawa imieniu W.M Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Ukraina)

Prof. Wołodymyr Ortynskyj (Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Instytut Prawa i Psychologii, Ukraina)

Prof. dr Dariusz Szpoper (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska)

Prof. Tetiana Podorożna (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fed’kowycza w Czerniowcach, Ukraina)

Prof. Ilia Szutak (Iwano-Frankowski Uniwersytet Prawa im, Korola Danyla Halickiego, Ukraina)

 

 

 

Recenzowanie

Redakcja przeciwdziała wypadkom "ghostwriting", "guest authorship" poprzez wprowadzenie deklaracji o rzetelności naukowej.

Recenzowanie w czasopiśmie „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” przebiega w trybie double-blind review process.

Formularz recenzencki

Redakcja wybierając Recenzentów (z listy lub z poza niej) dba o to, aby artykuły nie były recenzowane przez osoby pozostające w konflikcie interesów, w zależności służbowej czy też w bliskich stosunkach osobistych z autorami publikacji. Treść i konkluzje recenzji pozostaną niejawne do czasu opublikowania pracy. Każdy artykuł oznaczony będzie odpowiednim numerem redakcyjnym, identyfikującym go w całym procesie wydawniczym. Autorzy będą mogli zapoznać się z recenzją i odnieść do jej treści tylko za pośrednictwem Redakcji. Lista recenzentów publikowana będzie w każdym kolejnym numerze czasopisma.

Szczegółowa procedura recenzowania:

  1. Członek Redakcji Czasopisma zawiadamia autora o otrzymaniu tekstu.

  2. Członek Redakcji obowiązany jest dokonać wstępnego sprawdzenia tekstu, które polega na analizie:

  1. czy tekst nie został wcześniej opublikowany w innym czasopiśmie, zbiorze artykułów lub monografii;

  2. czy tekst nie stanowi plagiatu;

  3. czy tekst spełnia wszystkie niezbędne wymogi wskazane w zakładce ,,Dla Autorów”;

  4. czy autor dołączył wymagane dokumenty (podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą ghostwriting; o tym, że tekst nie stanowi plagiatu (w tym antyplagiatu) oraz, że tekst nie był wcześniej publikowany).

3. Potwierdzenie otrzymania tekstu nie jest równoznaczne z przyjęciem do druku.

4. Teksty kierowane są do recenzji dokonywanej przez dwóch niezależnych recenzentów.

5. Procedura recenzowania podporządkowana jest zasadom double-blind review process. Recenzje są anonimowe, autorzy i recenzenci nie znają swych tożsamości.

6. Wybrani recenzenci afiliowani są przy innej jednostce, niż autor tekstu.

7. Recenzja dokonywana jest na formularzu recenzyjnym, w formie pisemnej lub elektronicznej. Z recenzji wynikać musi jednoznaczny wniosek o dopuszczeniu tekstu do druku bądź jego odrzuceniu.

8. Recenzent powinien wziąć pod uwagę wartość merytoryczną recenzowanych tekstów, w szczególności ich oryginalność i wartości poznawcze oraz stawianie nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu.

9. Do druku kierowane są teksty, które otrzymały dwie recenzje pozytywne.

10. Recenzja może zawierać wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku po spełnieniu przez Autora określonych warunków (po dokonaniu poprawy lub uzupełnieniu). Odpowiedź Autora na recenzję artykułu ma formę pisemną lub elektroniczną.

11. W przypadku wydania recenzji pozytywnej i negatywnej, ostateczną decyzję o skierowaniu tekstu do druku lub jego odrzuceniu podejmuje Redakcja tomu w porozumieniu z Redaktorem naczelnym.

12. Redakcja bierze pod uwagę treść recenzji, odpowiedzi autora na recenzje oraz treść i tematykę artykułu.

13. Po zakończeniu procedury recenzowania członek redakcji powiadamia autora tekstu o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu drogą elektroniczną.

 

 

 

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz” sp. z o.o.
ISSN: 2082-4939
10.19195/2082-4939
Licencja

Kontakt do redakcji

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław, Polska
wlzp@onet.pl

Indeksacja

  • Erih Plus
  • CEEOL
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)