Recenzenci

Procedura recenzowania

 1. Kolegium Redakcyjne ocenia artykuł pod względem merytorycznym i formalnym. Artykuły zaakceptowane przez Kolegium Redakcyjne przesyłane są do recenzji.

 2. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych Recenzentów, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Recenzenci otrzymują artykuły, a po wyrażeniu zgody na przyjęcie artykułu do recenzji, dokonują recenzji na obowiązującym formularzu recenzji.

 3. Recenzja odbywa się w systemie double-blind review process, co oznacza, że Autor lub Autorzy publikacji i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

 4. Recenzja ma formę pisemną, jest sporządzana na formularzu recenzji i zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Autor jest informowany o wynikach recenzji i otrzymuje je do wglądu. Autor ma obowiązek odnieść się do uwag zgłoszonych przez Recenzentów i zwrócić poprawiony artykuł do Redakcji w ciągu 7 dni od daty otrzymania recenzji. Jeśli Recenzent wskaże, że praca wymaga powtórnej recenzji, Redakcja wysyła poprawiony przez Autora artykuł ponownie do tego samego Recenzenta.

 5. Do publikacji dopuszczane są artykuły:

  1. zgodne z wymaganiami technicznymi,

  2. zaakceptowane przez Kolegium Redakcyjne,

  3. dopuszczone do druku przez dwóch niezależnych Recenzentów. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej decyzję podejmuje Kolegium Redakcyjne.

 

Recenzenci nr 26 „Wrocławskich Studiów Politologicznych”

 • Dr hab. Adriana Dudek, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Mirosław Dymarski, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Rafał Glajcar, Uniwersytet Śląski

 • Prof. dr hab. Marian Jasiukiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Prof. dr hab. Marek Jeziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Prof. dr hab. Jacek Knopek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Dr hab. Krzysztof Łabędź, Akademia Ignatianum w Krakowie

 • Prof. dr hab. Ewa Maj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Uniwersytet Gdański

 • Prof. dr hab. Zdzisław Puślecki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Dr hab. Marek Rewizorski, Uniwersytet Gdański

 • Dr hab. Barbara Rogowska, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Tomasz Sikorski, Uniwersytet Szczeciński

 • Dr hab. Janusz Tomaszewski, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Łukasz Tomczak, Uniwersytet Szczeciński

 

Recenzenci nr 25 „Wrocławskich Studiów Politologicznych”

 • Prof. dr hab. Walenty Baluk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Dr Krzysztof Chaczko, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 • Prof. dr hab. Zdzisław Cutter, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 • Dr Agnieszka Dudzińska, Polska Akademia Nauk

 • Dr hab. Ewa Giermanowska, Uniwersytet Warszawski

 • Prof. dr hab. Monika Klimowicz, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Ewa Maj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Dr hab. Marta Makuch, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Małgorzata Michalewska-Pawlak, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa

 • Prof. dr hab. Małgorzata Podolak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Dr hab. Krystyna Rogaczewska, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Bartosz Smolik, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk, Uniwersytet Śląski

 • Prof. dr hab. Joanna Szczepaniak-Sienniak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Prof. dr hab. Józef Tymanowski, Uniwersytet Warszawski

 • Płk dr Włodzimierz Wątor, Uniwersytet Śląski

 • Dr hab. Waldemar Wojtasik, Uniwersytet Śląski


Recenzenci nr 24 „Wrocławskich Studiów Politologicznych”:

 • Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr Piotr Bajda, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • Prof. dr hab. Walenty Baluk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Dr Marzena Cichosz, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Rafał Czachor, Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

 • Dr hab. Arkadiusz Domagała, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Adriana Dudek, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr Agnieszka Dudzińska, Polska Akademia Nauk

 • Dr hab. Ewa Giermanowska, Uniwersytet Warszawski

 • Dr Dorota Głogosz, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 • Dr hab. Monika Klimowicz, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Tomasz Kubin, Uniwersytet Śląski

 • Prof. dr hab. Adam Kubów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Dr Anna Kurowska, Uniwersytet Warszawski

 • Prof. dr hab. Paweł Laidler, Uniwersytet Jagielloński

 • Prof. dr hab. Robert Łoś, Uniwersytet Łódzki

 • Dr hab. Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Marta Makuch, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr inż. Joanna Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Dr Małgorzata Michalewska-Pawlak, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Dariusz Skrzypiński, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr Maria Theiss, Uniwersytet Warszawski

 • Dr hab. Łukasz Tomczak, Uniwersytet Szczeciński

 • Prof. dr hab. Paweł Turczyński, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Agata Zagórowska, Uniwersytet Opolski

 • Prof. dr hab. Cezary Żołędowski, Uniwersytet Warszawski


Recenzenci nr 23 „Wrocławskich Studiów Politologicznych”:

 • Prof. dr hab. Walenty Baluk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Prof. dr hab. Andrzej Czajowski, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Kazimierz Dziubka, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Michał Jacuński, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz, Uniwersytet Warszawski

 • Dr Katarzyna Kobielska, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr Michał Kubiak, Uniwersytet Gdański

 • Prof. dr hab. Ewa Maj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Dr hab. Marta Makuch, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Eugeniusz Młyniec, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Mateusz Nieć, Akademia Ignatianum w Krakowie

 • Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, Szkoła Główna Handlowa

 • Prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • Dr hab. Danuta Plecka, Uniwersytet Zielonogórski

 • Dr hab. Krystyna Rogaczewska, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Barbara Rogowska, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa, Uniwersytet Jagielloński

 • Dr Beata Springer, Uniwersytet Zielonogórski

 • Dr hab. Elżbieta Szyszlak, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Łukasz Tomczak, Uniwersytet Szczeciński

 • Prof. dr hab. Paweł Turczyński, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Waldemar Wojtasik, Uniwersytet Śląski

 • Dr hab. Jacek Ziółkowski, Uniwersytet Warszawski


Recenzenci nr 22 „Wrocławskich Studiów Politologicznych”:

 • Prof. dr hab. Zbigniew Blok, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Dr hab. Piotr Borowiec, Uniwersytet Jagielloński

 • Prof. dr hab. Mirosław Karwat, Uniwersytet Warszawski

 • Prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz, Uniwersytet Warszawski

 • Dr hab. Eugeniusz Młyniec, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Jarosław Nocoń, Uniwersytet Gdański

 • Prof. dr hab. Sylwester Wróbel, Uniwersytet Śląski

 • Dr hab. Jacek Ziółkowski, Uniwersytet Warszawski

 

Recenzenci nr 21 „Wrocławskich Studiów Politologicznych”:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Dziubka, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr Andrzej Ferens, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Piotr Grabowiec, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Ludwik Habuda

 • Prof. dr hab. Adam Habuda, Polska Akademia Nauk

 • Prof. dr hab. Marian Jasiukiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Dr Katarzyna Kobielska, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Ewa Maj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Dr hab. Marta Makuch, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Krzysztof Przybyszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Dr hab. Jerzy Rotko, Polska Akademia Nauk

 • Prof. dr hab. Józef Soroka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Dr hab. Jacek Surzyn, Uniwersytet Śląski

 • Dr Joanna Szczepaniak-Sienniak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Recenzenci nr 20 „Wrocławskich Studiów Politologicznych”:

 • Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Andrzej Czajowski, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr Katarzyna Czornik, Uniwersytet Śląski

 • Dr hab. Paweł Laidler, Uniwersytet Jagielloński

 • Dr Katarzyna Kobielska, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Uniwersytet Szczeciński

 • Prof. dr hab. Stanisław Koziej, Akademia Obrony Narodowej

 • Prof. dr hab. Roman Kuźniar, Uniwersytet Warszawski

 • Dr Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Marta Makuch, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr Małgorzata Michalewska-Pawlak, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Dariusz Skrzypiński, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Józef Soroka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Dr Beata Springer, Uniwersytet Zielonogórski

 • Dr Joanna Szczepaniak-Sienniak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Dr hab. Barbara Rogowska, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Łukasz Tomczak, Uniwersytet Szczeciński

 • Prof. dr hab. Józef Tymanowski, Uniwersytet Warszawski

 • Prof. dr hab. Robert Wiszniowski, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Waldemar Wojtasik, Uniwersytet Śląski

 • Dr Łukasz Zamęcki, Uniwersytet Warszawski

 • Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Recenzenci nr 19 „Wrocławskich Studiów Politologicznych”:

 • Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Walenty Baluk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Prof. dr hab. Andrzej Czajowski, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Andrzej Jabłoński, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr Marta Gębska, Akademia Obrony Narodowej

 • Dr hab. Paweł Laidler, Uniwersytet Jagielloński

 • Prof. dr hab. Halina Lisicka, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Uniwersytet Szczeciński

 • Prof. dr hab. Ewa Maj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Dr Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • Dr hab. Danuta Plecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Prof. dr hab. Anna Potyrała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Dr hab. Dariusz Skrzypiński, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Józef Soroka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Dr hab. Krystyna Rogaczewska, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr Joanna Szczepaniak-Sienniak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Dr hab. Łukasz Tomczak, Uniwersytet Szczeciński

 • Prof. dr hab. Józef Tymanowski, Uniwersytet Warszawski

 • Dr hab. Waldemar Wojtasik, Uniwersytet Śląski

 • Dr hab. Katarzyna Zamorska, Uniwersytet Wrocławski

 

Recenzenci nr 18 „Wrocławskich Studiów Politologicznych”:

 • Prof. Algis Krupavicius, Kauno Technologijos Universitetas

 • Prof. dr hab. Marian Broda, Uniwersytet Łódzki

 • Dr Barbara Brodzińska-Mirowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Prof. dr hab. Andrzej Czajowski, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Janina Fras, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr Michał Jacuński, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • Dr hab. Krzysztof Kociubiński, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr Joanna Kozierska, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Leszek Kwieciński, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • Dr hab. Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski

 • Dr Joanna Szczepaniak-Sienniak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Dr hab. Janusz Tomaszewski, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Robert Wiszniowski, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Dr hab. Katarzyna Zamorska, Uniwersytet Wrocławski

 

Recenzenci nr 17 „Wrocławskich Studiów Politologicznych”:

 • Prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Dr hab. Danuta Plecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Prof. dr hab. Andrzej Papuziński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • Dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Uniwersytet Szczeciński

 • Dr hab. Wojciech Sokół, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Dr hab. Waldemar Wojtasik, Uniwersytet Śląski

 • Dr hab. Paweł Laidler, Uniwersytet Jagielloński

 • Dr hab. Łukasz Tomczak, Uniwersytet Szczeciński

 

Recenzenci nr 16 „Wrocławskich Studiów Politologicznych”:

 • Prof. dr hab. Walenty Baluk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Prof. dr hab. Andrzej Czajowski, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Adriana Dudek, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Prof. dr hab. Marian Gierula, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Prof. zw. dr hab. Ryszard Herbut, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Jabłoński, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Wiesława Jednaka, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • Prof. dr hab. Jacek Knopek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Uniwersytet Szczeciński

 • Prof. Algis Krupavicius, Kauno Technologijos Universitetas

 • Prof. dr hab. Adam Kubów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Dr hab. Paweł Laidler, Uniwersytet Jagielloński

 • Prof. dr hab. Robert Łoś, Uniwersytet Łódzki

 • Prof. zw. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Ewa Maj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Dr Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • Prof. dr hab. Izabela Malinowska, Uniwersytet Warszawski

 • Prof. dr hab. Maciej Mrozowski, Uniwersytet Warszawski

 • Dr hab. Bartłomiej Nowotarski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Prof. dr hab. Joachim Osiński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Prof. dr hab. Anna Potyrała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Dr hab. Krystyna Rogaczewska, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Tomasz Sikorski, Uniwersytet Szczeciński

 • Dr hab. Dariusz Skrzypiński, Uniwersytet Wrocławski

 • Dr hab. Wojciech Sokół, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Prof. dr hab. Józef Soroka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. dr hab. Jacek Wojnicki, Uniwersytet Warszawski

 • Dr hab. Waldemar Wojtasik, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Dr hab. Katarzyna Zamorska, Uniwersytet Wrocławski