Recenzenci

Procedura recenzowania

 1. Kolegium Redakcyjne ocenia artykuł pod względem merytorycznym i formalnym. Artykuły zaakceptowane przez Kolegium Redakcyjne przesyłane są do recenzji.

 2. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych Recenzentów, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Recenzenci otrzymują artykuły, a po wyrażeniu zgody na przyjęcie artykułu do recenzji, dokonują recenzji na obowiązującym formularzu recenzji.

 3. Recenzja odbywa się w systemie double-blind review process, co oznacza, że Autor lub Autorzy publikacji i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

 4. Recenzja ma formę pisemną, jest sporządzana na formularzu recenzji i zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Autor jest informowany o wynikach recenzji i otrzymuje je do wglądu. Autor ma obowiązek odnieść się do uwag zgłoszonych przez Recenzentów i zwrócić poprawiony artykuł do Redakcji w ciągu 7 dni od daty otrzymania recenzji. Jeśli Recenzent wskaże, że praca wymaga powtórnej recenzji, Redakcja wysyła poprawiony przez Autora artykuł ponownie do tego samego Recenzenta.

 5. Do publikacji dopuszczane są artykuły:

  1. zgodne z wymaganiami technicznymi,

  2. zaakceptowane przez Kolegium Redakcyjne,

  3. dopuszczone do druku przez dwóch niezależnych Recenzentów. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej decyzję podejmuje Kolegium Redakcyjne.

 

Lista recenezntów:

Numer 29

- Artur Olechno – Uniwersytet w Białymstoku Białystok

- Maciej Cesarz- Uniwersytet Wrocławski Wrocław

- Jerzy Juchnowski- Uniwersytet Wrocławski Wrocław

- Krzysztof Cebul- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa

- Rafał Glajcar – Uniwersytet Śląski Katowice

- Aneta Dawidowicz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin

- Grzegorz Radomski – Uniwersytet Mikołaj Kopernika Toruń

- Tadeusz Panecki – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa

- Barbara Rogowska – Uniwersytet Wrocławski Wrocław

- Mirosław Dymarski – Uniwersytet Wrocławski Wrocław

- Anna Pacześniak- Uniwersytet Wrocławski Wrocław

- Andrzej Polus – Uniwersytet Wrocławski Wrocław

Numer 28

- Ewa Marciniak- Uniwersytet Warszawski Warszawa

- Lucyna Szot – Uniwersytet Wrocławski Wrocław

- Krzysztof Cebul- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa

- Mirosław Karwat – Uniwersytet Warszawski Warszawa

- Paweł Hanczewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń

- Bartosz Smolik – Uniwerystet Wrocławski Wrocław

- Rafał Glajcar – Uniwersytet Śląski Katowice

- Wojciech Sokół – Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej Lublin

- Waldemar Wojtasik – Uniwersytet Śląski Katowice

- Andrzej Stelmach – Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań

- Rafał Juchnowski – Uniwersytet Wrocławski Wrocław

Numer 27

- Tadeusz Panecki – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa

-Rafał Ożarowski – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu Gdynia

- Jerzy Juchnowski – Uniwersytet Wrocławski Wrocław

- Wojciech Sokół – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej Lublin

- Grzegorz Radomski  - Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń 

 - Adriana Dudek- Uniwersytet Wrocławski Wrocław

- Janusz Tomaszewski – Uniwersytet Wrocławski Wrocław

- Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska Wrocław

- Ewa Marciniak – Uniwersytet Warszawski Warszawa

- Dariusz Skrzypiński – Uniwersytet Wrocławski Wrocław

- Zbigniew Machelski – Uniwersytet Opolski Opole

- Mirosław Dymarski – Uniwersytet Wrocławski Wrocław

- Jacek Knopek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń

- Dorota Moroń- Uniwersytet Wrocławski Wrocław

- Piotr Stańczyk – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław

- Izabela Alechnowicz – Skrzypek – Uniwersytet Opolski Opole

- Rafał Glajcar – Uniwersytet Śląski Katowice

Numer 26

- Krzysztof Łabędź – Uniwersytet Pedagogiczny Kraków

- Barbara Rogowska – Uniwersytet Wrocławski Wrocław

- Piotr Mickiewicz – Dolnośląska Szkoła Wyższa Wrocław

- Czesław Dąbrowski – Akademia Wojsk Lądowych Wrocław

- Zdzisław Cutter – Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Częstochowa

- Ewa Maj – Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej Lublin

- Adam Kubów – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław

- Karolina Olszewska – Uniwersytet Wrocławski Wrocław

- Arkadiusz Domagała – Uniwersytet Wrocławski Wrocław

- Adriana Dudek – Uniwersytet Wrocławski Wrocław

- Łukasz Tomczak – Uniwersytet Szczeciński Szczecin

- Rafał Glajcar – Uniwersytet Śląski Katowice

- Tomasz Sikorski – Uniwersytet Szczeciński Szczecin

- Marek Rewizorski – Uniwersytet Gdański Gdańsk

- Mirosław Dymarski – Uniwersytet Wrocławski  Wrocław

- Marek Jeziński – Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń

- Jacek Knopek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń

- Janusz Tomaszewski – Uniwersytet Wrocławski Wrocław

- Maria Marczewska – Rytko – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej Lublin

-  Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań

- Marian  Jasiukiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław

 

 

 

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 1643-0328
10.19195/1643-0328

Kontakt do redakcji

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3, bud. 2/3, 51-149 Wrocław
wsp@uwr.edu.pl

Indeksacja

 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)