Dla autorów

Zasady publikacji

1. Tekst nadesłany do Redakcji powinien być zgodny z wymogami technicznymi i zasadami publikacji.

2. Teksty należy przesyłać po zalogowaniu się na stronę „Wrocławskich Studiów Politologicznych". Czasopismo jest obsługiwane przez Open Journal Systems.

3. Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu i powinien być zapisany w edytorze tekstowym PC Word. Nazwa pliku powinna być nazwiskiem Autora tekstu.

4. Artykuł naukowy powinien mieć objętość minimum 0,5 arkusza wydawniczego, a więc minimum 20 000 znaków typograficznych (ze spacjami), włączając tytuł, streszczenie, zasadniczą treść artykułu (łącznie z przypisami) oraz bibliografię. Prosimy nie przekraczać 30 000 znaków typograficznych.

5. Recenzje oraz sprawozdania powinny liczyć maksymalnie 10 000 znaków typograficznych (ze spacjami).

6. Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstów oraz sporządzania przypisów określają załączone Wymogi techniczne. Artykuły odbiegające od podanych standardów nie będą przyjmowane.

7. Plik artykułu powinien zawierać: 1) stronę tytułową zawierającą: imię i nazwisko Autora (Autorów), afiliację, dane kontaktowe (adres, nr telefonu, adres e-mail), streszczenie w języku angielskim łącznie z tytułem artykułu (do 800 znaków ze spacjami), krótką notkę o Autorze (do 400 znaków ze spacjami) oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (do 6 słów), 2) treść artykułu z powtórzonym tytułem, bez jakichkolwiek danych i informacji, które mogłyby identyfikować Autora (Autorów) - od nowej strony. Całość powinna być przesłana do redakcji w jednym pliku.

8. Autor (Autorzy) tekstu zobowiązani są do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający artykuł. Autor (Autorzy) tekstu zobowiązani są również do ujawnienia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure). Wraz z artykułem należy przesłać Deklarację Autora.

9. Plik recenzji lub sprawozdania powinien zawierać: 1) stronę tytułową zawierającą: imię i nazwisko Autora (Autorów), afiliację, dane kontaktowe (adres, nr telefonu, adres e-mail), 2) tekst recenzji/ sprawozdania - od nowej strony. W przypadku recenzji prosimy o podanie pełnych danych bibliograficznych recenzowanego dzieła (łącznie z liczbą stron).

10. Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji Czasopisma jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Wrocławskie Studia Politologiczne" oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i udostępnianie egzemplarzy w Internecie. Po zaakceptowaniu artykułu do druku Autor podpisuje umowę na wydanie utworu naukowego z Wydawnictwem Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły, recenzje i sprawozdania. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma.

11. Czasopismo oczekuje od Autorów respektowania zasad rzetelności naukowej i sprzeciwia się praktykom ghostwriting (nieujawniania nazwiska Autorów, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie dzieła naukowego) i guest authorship (przypisywania autorstwa / współautorstwa osobie, gdy jej udział w powstaniu dzieła był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca). Ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, wszelkie wykryte przypadki tych praktyk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Prosimy o przesłanie wraz z artykułem wypełnionej Deklaracji Autora.

12. Kolegium Redakcyjne oraz Wydawnictwo zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów. Autor zobowiązany jest do dokonania zasugerowanych przez Kolegium Redakcyjne oraz Recenzentów poprawek i korekt w terminie 10 dni od daty otrzymania uwag.  Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 10 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.

13. O publikacji tekstu w danym numerze czasopisma decyduje Kolegium Redakcyjne.

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 1643-0328
10.19195/1643-0328

Kontakt do redakcji

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3, bud. 2/3, 51-149 Wrocław
wsp@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)