Spis wszystkich numerów

Tom 30 (2021)

30 numer „Wrocławskich Studiów Politologicznych” gromadzi artykuły naukowe z obszaru politologii powstałe w różnych ośrodkach akademickich w Polsce i stanowi egzemplifikację ich kierunków badań. Prezentowane teksty dotyczą teorii polityki, systemów politycznych, myśli politycznej oraz stosunków międzynarodowych. Swoiste miejsce w numerze zajmują opracowania poświęcone „toksycznej polityce”, podejmujące bardzo aktualny i ważny problem patologicznych zjawisk, z którymi mamy do czynienia w sferze publicznej, a które stają się normą i zwolna ulegają społecznej akceptacji.

Tom 29 (2020)

Numer 29. „Wrocławskich Studiów Politologicznych” to kolejny tom periodyku wydawanego przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikują w nim swoje artykuły naukowe specjaliści ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Reprezentowane są wszystkie subdyscypliny politologii oraz dyscypliny pokrewne, takie jak nauki o bezpieczeństwie, historia czy socjologia. „Wrocławskie Studia Politologiczne” są miejscem wymiany poglądów oraz analizy aktualnych wydarzeń z obszaru życia społeczno-politycznego. Wszystkie publikowane teksty mają charakter naukowy, spełniają wymagania warsztatowe i metodologiczne w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Redakcja „Wrocławskich Studiów Politologicznych” dba o najwyższą jakość artykułów naukowych, a gwarancją tego jest dwustopniowe recenzowanie. Artykuły zamieszczane w czasopiśmie są oryginalne i wnoszą poważny wkład w rozwój polskiej politologii.

Tom 28 (2020)

„Wrocławskie Studia Politologiczne” są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym publikowane są artykuły i recenzje naukowe pochodzące z reprezentatywnych środowisk akademickich w Polsce. W numerze 28 zamieszczone zostały artykuły z różnych subdyscyplin politologii. Autorzy podejmują najbardziej aktualne problemy systemu politycznego, aktywności obywatelskiej, polityki Unii Europejskiej. Znajdujemy także artykuły o charakterze interdyscyplinarnym, graniczące z historią, literaturoznawstwem, komunikowaniem społecznym, systemem edukacyjnym. Punktem odniesienia są kategorie polityki i państwa w ich wielowymiarowej i niejednoznacznej interpretacji. Wszystkie publikacje prezentują wysoki poziom analizy naukowej, opierają się na materiałach źródłowych oraz współczesnych osiągnięcia polskiej i światowej politologii. 28 numer „Wrocławskich Studiów Politologicznych” stanowi przegląd aktualnych trendów i prac badawczych polskiej politologii.

Tom 27 (2019)

27 numer „Wrocławskich Studiów Politologicznych” zawiera artykuły naukowe z wielu subdyscyplin politologii. Zostały one przygotowane przez pracowników naukowych oraz doktorantów pochodzących z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Prezentowany materiał dotyczy zarówno kwestii teoretycznych, jak i praktyki życia społeczno-politycznego, aktywności społecznej i szeroko pojętego bezpieczeństwa. Zamieszczone zostały także sprawozdania: z międzynarodowej konferencji naukowej „Poland 1989: Negotiations, (Re)Constructions, Interpretations”, Halle, październik 23–25, 2019 r. oraz 13 Konferencji Generalnej European Consortium for Political Research (ECPR), która odbyła się we Wrocławiu w dniach 4–7 września 2019 roku.

Tom 26 (2019)

W 26 tomie „Wrocławskich Studiów Politologicznych” znajdują się artykuły naukowe z obszaru politologii i dyscyplin pokrewnych, napisane przez pracowników naukowych pochodzących z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Prezentowana problematyka dotyczy systemów politycznych, historii politycznej, myśli politycznej, teorii polityki. W tomie znajdują się artykuły o charakterze analitycznym i porównawczym oraz syntetycznym.

Tom 25 (2018)

Numer 25 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczy. Tom przygotowany pod redakcją Doroty Moroń w interesujący sposób przedstawia zagadnienia z zakresu nauk o polityce. W trzynastu artykułach Autorzy podejmują problemy mieszczące się w obszarach polityki wewnętrznej i międzynarodowej, myśli politycznej oraz polityki społecznej i gospodarczej. W numerze znajdziemy omówienia aktualnych problemów politycznych, prawnych i społecznych, będących przedmiotem zainteresowania zarówno naukowców, jak i publicystów. Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z dwoma recenzjami książek naukowych.

Tom 24 (2018)

Numer 24. „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczy. Tom, przygotowany pod redakcją Doroty Moroń i Joanny Kozierskiej, w interesujący sposób przedstawia zagadnienia z zakresu nauk o polityce. W dwunastu artykułach Autorzy podejmują problemy mieszczące się w obszarach systemów politycznych, polityki społecznej oraz kwestii międzynarodowych. W numerze znajdziemy omówienia aktualnych problemów politycznych, prawnych i społecznych będących przedmiotem zainteresowania zarówno naukowców, jak i publicystów. Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z dwoma recenzjami książek naukowych.

Tom 23 (2017)

Numer 23 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczy. Tom, przygotowany pod redakcją Doroty Moroń, w interesujący sposób przedstawia zagadnienia z zakresu nauk o polityce. W trzynastu artykułach autorzy podejmują problemy mieszczące się w obszarach teorii i filozofii politycznej, polityki społecznej oraz innych zagadnień politologicznych. W numerze znajdziemy omówienia aktualnych problemów, będących przedmiotem zainteresowania zarówno naukowców, jak i publicystów, a także naukowe rozważania dotyczące aspektów metodologicznych i teoriopoznawczych. Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z dwoma recenzjami książek naukowych.

Tom 22 (2017)

Numer 22 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” poświęcony jest problematyce konfliktów społecznych w refleksji teoretycznej, głównie zagadnieniu konfliktów politycznych i konfliktów obecnych w polityce. Tom, przygotowany pod redakcją Andrzeja Czajowskiego i Leszka Sobkowiaka, zawiera trzynaście artykułów pogrupowanych w czterech częściach tematycznych. Pierwsza obejmuje teoretyczne ustalenia na temat zjawiska konfliktu politycznego, druga przedstawia kwestię konfliktu politycznego w wybranych interpretacjach z obszaru myśli politycznej, trzecia dotyczy wrogości i przemocy jako zjawisk wyrażających konflikt, a czwarta odnosi się do występowania konfliktu politycznego w praktyce. Autorami artykułów są pracownicy naukowi zakładów teorii polityki polskich uniwersytetów. Dodatkowo czytelnik może zaznajomić się z trzema recenzjami — dwoma recenzjami monografii naukowych oraz recenzją pierwszego numeru czasopisma naukowego poświęconego zagadnieniom teorii polityki.

Tom 21 (2016)

Numer 21 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczny. Tom, przygotowany pod redakcją Iwony Macek i Doroty Moroń, w interesujący sposób przedstawia zagadnienia z zakresu nauk o polityce. W jedenastu artykułach Autorzy podejmują problemy mieszczące się w obszarach myśli politycznej, polityki społecznej oraz polityki publicznej. W numerze znajdziemy omówienia aktualnych problemów, będących przedmiotem zainteresowania zarówno naukowców, jak i publicystów, lecz także naukowe rozważania dotyczące aspektów metodologicznych i historycznych. Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z trzema recenzjami książek naukowych.

Tom 20 (2016)

Numer 20 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczy. Tom, przygotowany pod redakcją Doroty Moroń, w interesujący sposób przedstawia zagadnienia z zakresu nauk o polityce. W dwunastu artykułach, w tym dwóch w języku angielskim i dziesięciu w języku polskim, Autorzy podejmują problemy mieszczące się w obszarach polityki publicznej, partii politycznych i wyborów oraz polskiego systemu politycznego. W numerze znajdziemy omówienia aktualnych problemów, będących przedmiotem zainteresowania zarówno naukowców, jak i publicystów. Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z czterema recenzjami książek naukowych.

Tom 19 (2015)

Numer 19. „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczy. Tom, przygotowany pod redakcją Joanny Kozierskiej i Doroty Moroń, w interesujący sposób przedstawia zagadnienia z zakresu nauk o polityce. W trzynastu artykułach Autorzy podejmują problemy mieszczące się w czterech głównych obszarach: systemy polityczne, myśl polityczna, stosunki międzynarodowe oraz polityka społeczna. W artykułach znajdziemy omówienia aktualnych problemów będących przedmiotem zainteresowania zarówno naukowców, jak i publicystów. Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z trzema recenzjami książek naukowych.

Tom 18 (2015)

Numer 18 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczy. Tom, przygotowany pod redakcją Doroty Moroń, poświęcony został ważnym zagadnieniom teorii i praktyki nauk o polityce oraz nauk o polityce publicznej. Szczególną uwagę warto zwrócić na sześć artykułów naukowych dotyczących zagadnień z zakresu nowej dyscypliny naukowej – nauk o polityce publicznej – przygotowanych przez znanych i cenionych ekspertów. W numerze zaprezentowano również dwa interesujące artykuły z zakresu marketingu politycznego oraz trzy dotyczące sfery społecznej. Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z dwoma recenzjami książek naukowych i dwoma sprawozdaniami z konferencji naukowych, które odbyły się na Uniwersytecie Wrocławskim.

Tom 17 (2014)

Temat systemów rządów to problematyka, która nurtuje zarówno badaczy współczesnych systemów politycznych, jak i przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego. Granice między tymi subdyscyplinami nie były nigdy jasno określone; co więcej, prace politologów stosujących podejście instytucjonalne w niewielkim stopniu różnią się od prac konstytucjonalistów. Ponadto, w dydaktyce politologii korzysta się często z podręczników przygotowanych przez tych ostatnich, co powoduje, że nauka o systemach politycznych jest postrzegana jako bardziej normatywna niż empiryczna. W maju 2013 r. w Trzebnicy rozpoczął się kolejny etap dyskusji na temat celów, metod i efektów badawczych nauki o systemach politycznych, aby wydobyć to, co odróżnia ją od nauki o prawie konstytucyjnym, i to, co ją z nią łączy. Mając świadomość, że normy prawa stanowią punkt wyjścia w analizie zachowań politycznych, nie można się ograniczać do ich egzegezy wzbogaconej jedynie o komentarz właściwy nauce prawa. Normatywny aspekt systemów politycznych nie oddaje złożoności życia politycznego, w którym istotną rolę odgrywają takie czynniki, jak: tradycja, uwarunkowania historyczne, sytuacja gospodarcza, struktura konfliktów społecznych czy też osobowość polityków. Rozwiązania prawne są dla przedstawiciela nauki o polityce ramami ograniczającymi swobodę rzeczywistych zachowań, a nie opisem rzeczywistości. Oznacza to, że pytania, jakie stawia politolog, muszą się różnić od pytań konstytucjonalisty. Chcielibyśmy zwrócić baczniejszą niż dotąd uwagę na te odmienności, ale również na wzajemne powiązania obu dyscyplin.

Tom 16 (2014)

Numer 16 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczy. Tom, przygotowany pod redakcją Doroty Moroń, poświęcony został ważnym zagadnieniom teorii i praktyki nauk politycznych. W numerze zaprezentowano 16 artykułów naukowych, omawiających szczegółowe problemy mieszczące się w pięciu głównych obszarach: systemy polityczne i administracja, myśl polityczna, stosunki międzynarodowe, kwestie władzy i polityki oraz polityka społeczno-gospodarcza. Ich autorzy — specjaliści z dziedziny nauk społecznych — w interesujący sposób przedstawiają naukowe zagadnienia, czyniąc je atrakcyjnymi nie tylko dla politologów. Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z trzema recenzjami książek naukowych.

Tom 15 (2013)

Numer 15 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” to pierwszy w historii czasopisma numer specjalny o charakterze tematycznym. Tom pod redakcją Marty Makuch i Doroty Moroń został poświęcony zagadnieniom związanym z współczesną polityką społeczną. W numerze zaprezentowano 17 artykułów naukowych, omawiających szczegółowe problemy mieszczące się w pięciu głównych obszarach: wymiary polityki społecznej, międzynarodowe aspekty polityki społecznej, państwowa i samorządowa polityka społeczna, zarządzanie strategiczne w polityce społecznej oraz ekonomia społeczna. Ich autorzy – specjaliści w zakresie teorii i praktyki polityki społecznej – w interesujący sposób przedstawiają aktualne problemy społeczne i próby ich rozwiązania oraz funkcjonowanie instytucji sfery społecznej. Dodatkowo czytelnik będzie mógł zapoznać się z trzema recenzjami książek naukowych z zakresu polityki społecznej oraz sprawozdaniami z dwóch ogólnopolskich konferencji naukowych zorganizowanych przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tom 14 (2013)

Tom 13 "Wrocławskich Studiów Politologicznych" składa się z szesnastu artykułów o różnorodnej tematyce, mieszczącej się jednak w zakresie nauk politycznych. Znajduje się w nim zarówno krytyczna analiza wybranych aspektów teorii polityki międzynarodowej Kennetha Walhza, jak i przegląd interwencji wojskowych i cywilnych UE w Afryce, przedstawiony na przykładzie Demokratycznej Republiki Konga. W tomie zaprezentowano też ciekawe recenzje, a wśród nich książki Michała Fiszera Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych operacji militarnych.

Tom 13 (2012)

Tom 13 "Wrocławskich Studiów Politologicznych" składa się z szesnastu artykułów o różnorodnej tematyce, mieszczącej się jednak w zakresie nauk politycznych. Znajduje się w nim zarówno krytyczna analiza wybranych aspektów teorii polityki międzynarodowej Kennetha Walhza, jak i przegląd interwencji wojskowych i cywilnych UE w Afryce, przedstawiony na przykładzie Demokratycznej Republiki Konga. W tomie zaprezentowano też ciekawe recenzje, a wśród nich książki Michała Fiszera Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych operacji militarnych.

Tom 12 (2011)

Zeszyt 12 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” zawiera artykuły z zakresu teorii polityki i metodologii (np. dotyczące metatypologii zjawiska polityki, systemu politycznego Stanów Zjednoczonych z punktu widzenia wzorca poliarchii przyjętego przez Dahla, sytuacji małych partii we współczesnych demokracjach, instytucjonalizacji systemu partyjnego czy mediacji w administracji); stosunków międzynarodowych (np. na temat teorii elementów semistrukturalnych, atrybutów mocarstwowości na przykładzie USA i Federacji Rosyjskiej, polityki współczesnej Brazylii, a także afrykańskich elit politycznych); integracji europejskiej (np. odnoszące się do praktycznego wymiaru deliberacji w UE czy integracji społecznej i kwalifikowalności w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki) oraz inne, dotyczące np. ścigania i karania sprawców gwałtu i przemocy seksualnej podczas konfliktów zbrojnych i po zakończeniu zimnej wojny, kulturowych uwarunkowań przywództwa politycznego w Chinach czy powojennych losów Żydów mieszkających na Dolnym Śląsku. Zeszyt zamykają recenzje opublikowanych ostatnio książek z dziedziny politologii.

Tom 11 (2010)

Kolejny tom Wrocławskich Studiów Politologicznych to zbiór artykułów z zakresu teorii i myśli politycznej, problematyki europejskiej i komunikacji społecznej. Autorzy przeprowadzają wnikliwą analizę otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej. Zastanawiają się między innymi nad przyczyną konfliktów społecznych, oddziaływaniem mediów na politykę, a nawet nad wpływem nieświadomych procesów psychicznych na aktywność społeczną człowieka. Pozycja ta z pewnością ucieszy czytelników zainteresowanych zjawiskami politycznymi i społecznymi zachodzącymi we współczesnym świecie.

Tom 10 (2009)

„Wrocławskie Studia Politologiczne” to czasopismo ukazujące się od 2001 roku. Numer 10/2009 podejmuje m.in. zagadnienia związane z członkostwem w Unii Europejskiej i Traktatem Konstytucyjnym (analizowane z różnych perspektyw: przez pryzmat poglądów J. Habermasa czy problemów akcesyjnych na Bałkanach), analizuje izraelski i czeski system wyborczy, omawia nowy typ lidera politycznego, jakim jest Silvio Berlusconi. Tom jak zwykle zamykają recenzje najciekawszych publikacji z dziedziny politologii.

Tom 9 (2008)

Wrocławskie Studia Politologiczne to czasopismo naukowe o profilu politologicznym, redagowane w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytecie Wrocławskiego. Czasopismo tworzy forum wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań naukowych, prowadzonych przez środowisko politologów w Polsce i za granicą, umożliwia przepływ informacji naukowej między poszczególnymi ośrodkami politologicznymi.