Etyka

Zasady etyki publikacyjnej


ZESPÓŁ REDAKCYJNY
1. Nadsyłane teksty są ocenianie przez Zespół Redakcyjny (Radę Redakcyjną oraz Recenzentów) wyłącznie pod kątem ich zawartości merytorycznej.
2. Rada Redakcyjna może zdecydować o odrzuceniu tekstu z procesu redakcyjnego w dowolnym momencie postepowania redakcyjnego.
3. Rada Redakcyjna dba o końcowy efekt prac redakcyjnych, a w szczególności o jakość tekstów publikowanych w Dziennikarstwie i Mediach.
4. W obradach dotyczących kwestii merytorycznych udział może brać również Rada Naukowa Dziennikarstwa i Mediów.
5. Rada Redakcyjna dochowuje wszelkich starań w celu zachowania anonimowości Recenzentów w procesie recenzowania zgłaszanych tekstów.

AUTORZY
1. Uznanie autorstwa powinno mieć uzasadnione podstawy. Autorstwo zakłada intelektualny wkład w prace niezbędne do powstania zgłaszanego tekstu. Wszelkie zmiany dotyczące autorstwa wymagają pisemnej zgody wszystkich autorów.
2. Autorzy zaświadczają, że przed zgłoszeniem tekstu zapoznali się z wymogami redakcyjnymi Dziennikarstwa i Mediów.
3. Teksty zgłaszane do Dziennikarstwa i Mediów muszą być oryginalne i nieopublikowane wcześniej w żadnym innym wydawnictwie. Autorzy deklarują również, że tekst nie jest przedmiotem innego postępowania redakcyjnego.
4. Wszystkie źródła i metody użyte do uzyskania i analizy danych powinny być jawne i klarownie opisane przez Autorów w proponowanym tekście.
5. Potencjalne konflikty interesów (personalne, komercyjne, polityczne, akademickie lub finansowe) oraz ich natura powinny być przedstawione Zespołowi Redakcyjnemu w momencie zgłaszania tekstu.
6. Autorzy akceptują to, że ich teksty zostaną zrecenzowane w procesie podwójnej i anonimowej recenzji, a w przypadku pozytywnej decyzji o publikacji są zobligowani do poprawienia tekstu zgodnie z zaleceniami Recenzentów.
7. W przypadku stwierdzenia nieoryginalności tekstu, zostaje on automatycznie odrzucony bez możliwości jego ponownego rozpatrzenia. Wszelkie wykryte przejawy i przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, a informacje o nich będą przekazywane odpowiednim podmiotom (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.).

PROCEDURA RECENZOWANIA
1. Teksty zgłaszane do Dziennikarstwa i Mediów po wstępnym zaakceptowaniu przez Radę Redakcyjną przechodzą proces podwójnej i anonimowej recenzji.
2. W związku z tym, że cały proces recenzowania jest anonimowy, recenzenci są zobowiązani do traktowania powierzonych im tekstów poufnie.
3. Ewentualny kontakt Recenzenta z Autorem/Autorami jest niedozwolony.
4. Artykuły odrzucone w procesie recenzenckim nie mogą być przedmiotem kolejnego postępowania redakcyjnego.