Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Etyka

Zasady etyki publikacyjnej


ZESPÓŁ REDAKCYJNY
1. Nadsyłane teksty są ocenianie przez Zespół Redakcyjny (Radę Redakcyjną oraz Recenzentów) wyłącznie pod kątem ich zawartości merytorycznej.
2. Rada Redakcyjna może zdecydować o odrzuceniu tekstu z procesu redakcyjnego w dowolnym momencie postepowania redakcyjnego.
3. Rada Redakcyjna dba o końcowy efekt prac redakcyjnych, a w szczególności o jakość tekstów publikowanych w Dziennikarstwie i Mediach.
4. W obradach dotyczących kwestii merytorycznych udział może brać również Rada Naukowa Dziennikarstwa i Mediów.
5. Rada Redakcyjna dochowuje wszelkich starań w celu zachowania anonimowości Recenzentów w procesie recenzowania zgłaszanych tekstów.

AUTORZY
1. Uznanie autorstwa powinno mieć uzasadnione podstawy. Autorstwo zakłada intelektualny wkład w prace niezbędne do powstania zgłaszanego tekstu. Wszelkie zmiany dotyczące autorstwa wymagają pisemnej zgody wszystkich autorów.
2. Autorzy zaświadczają, że przed zgłoszeniem tekstu zapoznali się z wymogami redakcyjnymi Dziennikarstwa i Mediów.
3. Teksty zgłaszane do Dziennikarstwa i Mediów muszą być oryginalne i nieopublikowane wcześniej w żadnym innym wydawnictwie. Autorzy deklarują również, że tekst nie jest przedmiotem innego postępowania redakcyjnego.
4. Wszystkie źródła i metody użyte do uzyskania i analizy danych powinny być jawne i klarownie opisane przez Autorów w proponowanym tekście.
5. Potencjalne konflikty interesów (personalne, komercyjne, polityczne, akademickie lub finansowe) oraz ich natura powinny być przedstawione Zespołowi Redakcyjnemu w momencie zgłaszania tekstu.
6. Autorzy akceptują to, że ich teksty zostaną zrecenzowane w procesie podwójnej i anonimowej recenzji, a w przypadku pozytywnej decyzji o publikacji są zobligowani do poprawienia tekstu zgodnie z zaleceniami Recenzentów.
7. W przypadku stwierdzenia nieoryginalności tekstu, zostaje on automatycznie odrzucony bez możliwości jego ponownego rozpatrzenia. Wszelkie wykryte przejawy i przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, a informacje o nich będą przekazywane odpowiednim podmiotom (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.).

PROCEDURA RECENZOWANIA
1. Teksty zgłaszane do Dziennikarstwa i Mediów po wstępnym zaakceptowaniu przez Radę Redakcyjną przechodzą proces podwójnej i anonimowej recenzji.
2. W związku z tym, że cały proces recenzowania jest anonimowy, recenzenci są zobowiązani do traktowania powierzonych im tekstów poufnie.
3. Ewentualny kontakt Recenzenta z Autorem/Autorami jest niedozwolony.
4. Artykuły odrzucone w procesie recenzenckim nie mogą być przedmiotem kolejnego postępowania redakcyjnego.