Prace Kulturoznawcze

Pierwszy numer "Prac Kulturoznawczych" ukazał się w roku 1987. Pomysłodawcą utworzenia tego wydawnictwa ciągłego i jego pierwszym redaktorem był profesor Stanisław Pietraszko. W ten sposób w obrębie "Acta Universitatis Wratislaviensis" wydzielona została osobna seria związana instytucjonalnie, merytorycznie i personalnie z Instytutem Kulturoznawstwa tego uniwersytetu. Za jej programowe zadanie uznane zostało przedstawianie dorobku wrocławskiego środowiska kulturoznawczego, jego kierunków badawczych i inicjatyw. Jednak już w drugim tomie Prac Kulturoznawczych pojawiły się tam teksty autorów spoza niego (m. in. M. Czerwińskiego, A. Półtawskiego i A. Sicińskiego), z tym że powstały one jako wynik zaproszenia do dyskusji nad tak istotnym dla koncepcji kulturoznawczej zagadnieniem relacji kultury i wartości. Rezultaty prac nad innymi uprawianymi we wrocławskim Instytucie polami badawczymi wypełniły kolejne tomy – trzeci, dotyczący aksjosemiotyki karty pocztowej, i czwarty, skupiony na kulturach artystycznych. Ich redaktorami byli – odpowiednio – prof. Paweł Banaś i dr Ewa Kofin. Przyjęta od tomu drugiego praktyka opatrywania każdego kolejnego oddzielnym tytułem wskazywała, jakiej dziedziny zagadnień on dotyczy, i stanowiła wyraz dbałości o jego wewnętrzną spójność.

Kilkanaście już lat istnienia pozwoliło "Pracom Kulturoznawczym" uzyskać trwałą i mocną pozycję wśród rodzimych publikacji naukowych poświęconych poznawaniu kultury, o czym świadczą nazwiska najbardziej cenionych i znanych przedstawicieli polskiej myśli kulturoznawczej, którzy zamieścili tam swe teksty. Łamy "Prac Kulturoznawczych", którego to wydawnictwa zadaniem głównym w dalszym ciągu pozostaje prezentowanie osiągnięć poznawczych ośrodka wrocławskiego, stały się dzięki temu miejscem wielogłosowych dyskusji o zasadniczych problemach kultury i o niej refleksji.

"Prace Kulturoznawcze" począwszy od numeru 11, wydanego w 2010 roku, przekształciły się w regularnie ukazujący się rocznik, zaś od numeru 19, będą ukazywać się jako kwartalnik.

Abstrakty artykułów opublikowanych w "Pracach Kulturoznawczych" znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

                                        

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/pkult/

Kwartalnik. Format B5

ISSN: 0860-6668