CFP

„Prace Literackie” 62 (2023)

Ballady i romanse w europejskiej tradycji literackiej i kulturowej

 

„Tak mówię do dziewczyny:

Nie wwódź mnie w bór ciemny;

Nie wołaj po imieniu, nie patrz oko w oko.

Bo nigdy nie wiadomo, co za stwór tajemny

Z mroku na świat pod ludzką przychodzi powłoką”.

(B. Leśmian, Powieść o rozumnej dziewczynie)

 

Obchodzony w 2022 roku jubileusz umownego rozpoczęcia romantyzmu polskiego, zainicjowanego przez edycję Ballad i romansów (1822) Adama Mickiewicza, inspiruje do nowych spojrzeń oraz reinterpretacji nurtu balladowego w szerokich, humanistycznych kontekstach.

Ballady romantyczne są gatunkiem rozpoznanym w nawiązaniu do pieśni gminnej oraz tradycji dumy sentymentalnej, prezentują dość szeroką skalę różnorodności poetyckiej. Wpisując się w konwencję literatury popularnej, realizowały romantyczny program demokratyzacji literatury.

Intencją redakcji kolejnego numeru „Prac Literackich” jest refleksja nad recepcją oraz funkcją ballad i romansów – nie tylko Mickiewiczowskich lub związanych z epoką romantyzmu. Proponujemy również rozważania nad kontynuacją i ewolucją ballady, a także zainspirowanych przez romantyzm prozatorskich form „romansowych” w europejskiej tradycji literackiej i kulturowej. Hasło ballad i romansów otwiera różnorakie eksploracje tematu, między innymi zagadnienia obejmujące:

  • Mickiewiczowską świadomością estetyczną na tle ówczesnej twórczości poetyckiej – polskiej i europejskiej;
  • wizję ideową ujawniającą wileński przełom romantyczny w konfrontacji z tradycją sentymentalizmu;
  • organizację epickości, aspekty pieśniowości jako krótkiej relacji epickiej;
  • stylizacje ballady romantycznej;
  • kontynuacje romantycznej „balladomanii” itp.

Zapraszamy Państwa do nadsyłania artykułów poruszających zasygnalizowane zagadnienia do końca lutego 2023 roku. Teksty należy przygotować zgodnie z wytycznymi: https://wuwr.pl/plit/for-authors

Redakcja „Prac Literackich”

Małgorzata Łoboz: malgorzata.loboz@uwr.edu.pl

Olga Taranek-Wolańska: olga.taranek-wolanska@uwr.edu.pl