Rada Naukowa

Prof. dr Andrzej Baranow (Wileński Uniwersytet Edukologiczny, Republika Litewska)

Prof. dr hab. Janusz Degler (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Prof. dr Mirja Lecke (Ruhr-Universität Bochum, RUB, Niemcy)

Prof. dr hab. Jacek Łukasiewicz (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Prof. UWr dr hab. Przemysława Matuszewska (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Prof. dr hab. Wiesław Rzońca (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Prof. UŚ dr hab. Leszek Zwierzyński (Uniwersytet Śląski, Polska)

Rada Naukowa zbiera się raz do roku na posiedzeniu w celu omówienia bieżących spraw redakcyjnych i wydawniczych oraz strategii rozwoju rocznika. W ciągu roku członkowie Rady korespondencyjnie wydają opinie w sprawie zespołu tekstów przyjętych do druku i służą radą w rozstrzyganiu spornych kwestii merytorycznych.