Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Recenzenci

 • Dariusz Brzostek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 • Andrzej Fabianowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Henryk Gradkowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska)
 • Ewa Hoffmann-Piotrowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Irena Jokiel (Uniwersytet Opolski, Polska)
 • Jacek Kolbuszewski
 • Krystyna Kossakowska-Jarosz (Uniwersytet Opolski, Polska)
 • Agnieszka Kuniczuk (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Adam Mazurkiewicz (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Beata Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)
 • Iwona Rusek (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 • Wiesław Rzońca (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Karol Samsel (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Katarzyna Tałuć (Uniwersytet Śląski, Polska)
 • Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 • Leszek Zwierzyński (Uniwersytet Śląski, Polska)

 

Procedura recenzowania

 1. Nadesłane teksty podlegają wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej Redakcji. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma „Prace Literackie” i spełnia wymogi formalne określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury.
 2. Sekretarz redakcji przesyła teksty do oceny dwóm recenzentom.
 3. Redakcja wybiera recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny, z uwzględnieniem propozycji redaktora tematycznego. Recenzentem może być osoba znajdująca się na prowadzonej przez redakcję liście stałych recenzentów lub spoza niej. Wybrani recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).
 4. W wypadku tekstów w języku obcym jednym z recenzentów jest w miarę możliwości osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż kraj zamieszkania/zatrudnienia autora pracy.
 5. Recenzje są sporządzane na zasadzie podwójnej anonimowości: recenzenci i autorzy nie znają wzajemnie swojej tożsamości (procedura double-blind review). Informacje o recenzencie mogą zostać odtajnione wyłącznie w wypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne, na prośbę Autora, w sytuacji gdy na odtajnienie zgodzi się zainteresowany Recenzent.
 6. Recenzent powinien wziąć pod uwagę wartość merytoryczną recenzowanych tekstów, w szczególności ich oryginalność i wartości poznawcze oraz stawianie nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu.
 7. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej. Recenzja powinna zawierać jednoznaczną konkluzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do druku. Recenzja może zawierać wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku po spełnieniu przez autora określonych warunków (po dokonaniu poprawy lub uzupełnieniu). Odpowiedź autora na recenzję artykułu ma formę pisemną.
 8. Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzenie przez obydwu recenzentów wysokiego poziomu merytorycznego tekstu, a w szczególności jego oryginalności.
 9. W wypadku gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. We wskazanym przypadku można także powołać się na opinię superrecenzenta.
 10. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.
 11. Listę stałych recenzentów Redakcja publikuje raz w roku w „Pracach Literackich” oraz na stronie internetowej. Lista układana jest alfabetycznie.
 12. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zawarte w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.