Tom 320 (2016)

[71]

Strony redakcyjne i spis treści
Strony 1 - 6
Pobierz artykuł PDF
Samorządność gminna i jej gwarancje w Rzeczypospolitej Polskiej i w kraju związkowym Brandenburgia
Strony 9 - 26
Pobierz artykuł PDF
Samokontrola sądowa w ramach skargi kasacyjnej — wybrane zagadnienia
Strony 27 - 39
Pobierz artykuł PDF
Sprawiedliwość kary z perspektywy ustawowych wskazań jej wymiaru. Rozważania na tle kodeksu karnego
Strony 41 - 56
Pobierz artykuł PDF
Uwagi w sprawie publicznoprawnej determinacji ram przedmiotowych publicznego prawa gospodarczego
Strony 57 - 70
Pobierz artykuł PDF
Dostosowanie prawa wewnętrznego w Republice Czeskiej do unijnych wymogów antydyskryminacyjnych na przykładzie prawa pracy
Strony 71 - 89
Pobierz artykuł PDF
Pojęcie prawa administracyjnego i nauki prawa administracyjnego w koncepcji V.E. Orlando
Strony 91 - 106
Pobierz artykuł PDF
Umowa o ponoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w orzecznictwie sądów administracyjnych
Strony 107 - 119
Pobierz artykuł PDF
Rola sądów administracyjnych w nowozelandzkim systemie prawnym
Strony 121 - 129
Pobierz artykuł PDF
Dopuszczalność udzielania ulg w zapłacie kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
Strony 131 - 150
Pobierz artykuł PDF
Artykuł 145a § 1 ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jako podstawa do wydania wyroku przesądzającego merytorycznie o sposobie rozstrzygnięcia lub załatwienia sprawy administracyjnej
Strony 151 - 164
Pobierz artykuł PDF
Aktualność operatywnego modelu wykładni prawa w obliczu postmodernizmu
Strony 165 - 176
Pobierz artykuł PDF
Sposób zachowania się pacjenta jako przyczyna uzasadniająca realizację prawa lekarza do odmowy leczenia
Strony 177 - 188
Pobierz artykuł PDF