Tom 322 (2017)

Opublikowane: 06-07-2017
W 322 numerze czasopisma „Prawo” są prezentowane opracowania o różnorodnym charakterze tematycznym z zakresu problematyki prawa i procedury administracyjnej oraz prawa spółek i prawa pracy, a nawet prawa międzynarodowego. Przedstawiono rozważania w tak istotnych kwestiach, jak elektroniczne doręczenia w postępowaniu administracyjnym, dyrektywy jako podstawy prawne decyzji administracyjnej, zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnoprawnym, konceptualizacja doświadczenia prawnego a konceptualizacja faktów związanych z funkcjonowaniem administracji, charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych na tle problematyki sporów korporacyjnych, a ponadto omówiono ważki problem modelu zatrudnienia terminowego. Historia państwowości Republiki Vanuatu charakteryzuje się różnorakimi statusami prawno-międzynarodowymi. W 2016 r. obchodzona była 36. rocznica uzyskania niepodległości tego wyspiarskiego państwa względem byłych metropolii. Na te fakty zwrócono uwagę w opracowaniu pt. Kondominium brytyjsko-francuskie — fenomen kolonialny na Vanuatu. Poza tym została opublikowana recenzja pracy Asel Sz. Tuleybayevej pt. Usługi publiczne w kontekście reformy administracyjnej w Republice Kazachstanu: doświadczenia, problemy, postulaty (Ałmaty 2012), czyli monografii przedstawiającej oryginalne spojrzenie na problematykę usług publicznych z punktu widzenia nauki prawa administracyjnego. W tym wydaniu zamieszczono także Sprawozdanie z Międzynarodowej Letniej Szkoły Prawa „Prawna regulacja działalności turystycznej — rosyjskie tendencje i zagraniczna specyfika”, Soczi, 31 lipca–11 sierpnia 2016 r.” oraz aprobującą glosę do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2016 r., II OSK 2762/14.

Władza publiczna a problemy współczesnego społeczeństwa