Profil czasopisma

 Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej są ogólnopolskim czasopismem naukowym z zakresu nauki o książce (bibliologii) i bibliotekoznawstwa. Czasopismo publikuje opracowania dotyczące:

– teorii i metodologii bibliologii, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych,

– szeroko rozumianej historii kultury książki, w tym historii ruchu wydawniczego, drukarstwa i księgarstwa, historii bibliotek i bibliotekarstwa, czytelnictwa i recepcji książki, bibliofilstwa, w Polsce i w świecie,

– współczesnego bibliotekarstwa, zwłaszcza w odniesieniu do bibliotek naukowych,

– kształcenia pracowników książki i bibliotek.

 

Oprócz oryginalnych prac naukowych zamieszczane są krytyczne edycje materiałów źródłowych, recenzje polskich i zagranicznych publikacji specjalistycznych, kronika życia naukowego.