Przesyłanie tekstów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Posiadam prawa autorskie do zgłaszanego tekstu.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie lub wydawnictwie.
 • Tekst został przygotowany zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi oraz wymogami etycznymi stawianymi autorom.
 • Tekst został w pełni zanonimizowany.
 • Jeśli tekst zawiera materiały uzupełniające (ilustracje, tabele i wykresy/dane do wykresów), to zostały one dołączone w osobnych plikach, a w tekście oznaczono ich docelowe umiejscowienie; materiały te spełniają odpowiednie wymogi techniczne zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi; w przypadku materiałów o ograniczonych prawach autorskich przedłożono zgodę na ich publikację.

Wytyczne dla autorów

I. Uwagi ogólne

 1. Teksty i dołączone materiały ilustracyjne należy składać w systemie Open Journal Systems po założeniu konta na stronie internetowej czasopisma.
 2. Redakcja „Roczników Bibliotecznych” przyjmuje wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane.
 3. Czasopismo publikuje teksty w języku polskim i angielskim; teksty w innych językach przyjmowane są po wcześniejszym uzgodnieniu z redakcją.
 4. Wszystkie teksty przeznaczone do działu „Artykuły i Materiały” są recenzowane przez specjalistów. Zob. Tryb recenzowania.
 5. Tekst przesyłany redakcji w dziale „Artykuły i Materiały” powinien zostać zanonimizowany, tj. nie może on zawierać informacji mogących ujawnić recenzentom tożsamość autora (jak zwłaszcza imiona i nazwiska autorów oraz ich dane kontaktowe). Ewentualne informacje mogące ujawnić tożsamość autora (np. podziękowania, informacje o grancie) powinny zostać dopisane po uzgodnieniu z redakcją po pozytywnym przejściu procesu recenzyjnego.
 6. Artykuły, materiały i artykuły recenzyjne nie powinny przekraczać 1,5 arkusza wydawniczego (60 tys. znaków ze spacjami), a recenzje i sprawozdania 0,5 arkusza (20 tys. znaków ze spacjami).
 7. Tekst artykułu powinien mieć jasno skonstruowaną strukturę zgodną z zasadami właściwymi dla publikacji naukowych, z uwzględnieniem informacji wprowadzających w prezentowaną problematykę, celu artykułu i metody badań oraz wniosków końcowych.
 8. Poszczególne części artykułu powinny być wyodrębnione śródtytułami.
 9. Artykuły i materiały należy zaopatrzyć w: spis treści, streszczenie autorskie (o objętości do 300 słów), słowa kluczowe (do 5 słów), bibliografię załącznikową (zawierającą wyłącznie pozycje cytowane w tekście) — szczegółowe wskazówki zob. Sposób cytowania według APA Style.
 10. W streszczeniu należy wyszczególnić przedmiot, cel, zastosowaną metodę badawczą oraz główne wnioski opracowania.
 11. Recenzje powinny (poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami) dotyczyć publikacji wydanych nie dawniej niż w ciągu ostatnich dwóch lat; tytuł recenzji stanowi opis bibliograficzny recenzowanego dzieła, np.: Walter Crane, O zdobnictwie książek dawnych i nowych, pod redakcją naukową i ze wstępem Katarzyny Krzak-Weiss, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2018, 340 s., il.
 12. Artykuły recenzyjne (o objętości minimum 20 tys. znaków, opatrzone licznymi cytowaniami i rozbudowaną bibliografią) należy zaopatrzyć we własny tytuł, np.: Kilka uwag o Katalogu druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum
 13. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian po ich uzgodnieniu z autorem.
 14. Autor jest zobowiązany do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.
 15. W przypadku artykułów napisanych przez więcej niż jednego autora prosimy o wymienienie wszystkich współautorów oraz ich afiliacji, a także określenie wkładu (w odsetkach) poszczególnych osób w powstanie artykułu (zapora ghostwriting oraz guest authorship).
 16. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych ponosi autor. Przesłanie przez autora tekstu do Redakcji jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub w części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Roczniki Biblioteczne” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępnienie jego egzemplarzy w internecie.
 17. Redakcja i wydawnictwo nie pobierają żadnych opłat za publikację tekstów.
 18. Redakcja i wydawnictwo nie płacą honorariów autorskich.

II. Wymagane informacje i dokumenty

 1. Skierowany do redakcji artykuł musi być uzupełniony o następujące informacje o autorze (autorach): imię i nazwisko, afiliacja, nr ORCID, adres do korespondencji, adres e-mail. Wymagane są również informacje o ewentualnych źródłach finansowania publikacji (np. podanie numeru grantu i nazwy instytucji go przyznającej).
 2. Autor jest ponadto zobowiązany do podpisania i odesłania w postaci skanu oświadczenia o autorstwie i oryginalności zgłaszanej do publikacji pracy, a w przypadku tekstu wieloautorskiego — o wkładzie poszczególnych autorów w jego powstanie.

III. Formatowanie tekstu

 1. Teksty nadsyłane do redakcji powinny być zapisane w formacie doc lub docx.
 2. Sposób formatowania: Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, tekst wyjustowany, marginesy 2,5 cm.
 3. Tekst powinien być podany standardowo, tj. bez automatycznego formatowania.
 4. Nie należy stosować podkreśleń i pogrubień.
 5. Zwroty obcojęzyczne (np. non-fiction) oraz tytuły wydawnictw zwartych prosimy wyróżniać kursywą.
 6. Tytuły wystaw, konferencji, sesji naukowych, programów telewizyjnych itp. należy podawać tekstem prostym w cudzysłowie.
 7. Cytaty należy podawać pismem prostym w cudzysłowach; cytat w cytacie należy zaznaczać cudzysłowem ostrokątnym skierowanym ostrzem do wewnątrz »...«;
 8. Cytaty dłuższe niż jedno zdanie powinny być graficznie wyróżnione w tekście za pomocą jednowierszowego odstępu przed i po cytacie oraz mniejszej o 2 stopnie wielkości pisma.

IV. Materiały ilustracyjne

 1. Materiały ilustracyjne (tabele, wykresy, rysunki, zdjęcia) powinny być przesłane w osobnych plikach. Dodatkowo należy dołączyć ich spis, a w tekście zaznaczyć miejsca, w których mają być umieszczone.
 2. Materiały powinny być opatrzone tytułami rozpoczynającymi się od określenia ich rodzaju (np. Tabela, Wykres, Fot., Rys.), numeracją oraz wskazaniem źródła pochodzenia, np. Opracowanie własne, Pobrane z…
 3. W odnośnikach do materiału ilustracyjnego (tabeli, wykresu itp.) w tekście należy podać nazwę materiału i jego numer, np. (zob. tabela 1).
 4. Należy podać informację o źródle pochodzenia ilustracji. Jeżeli ilustracje chronione są prawami autorskimi, należy dostarczyć zgodę autora lub właściciela na ich reprodukcję.
 5. Należy dochować jak największej staranności przy doborze materiału ilustracyjnego, który powinien być dobrej jakości, tj. mieć wyraźne barwy i dobrą rozdzielczość (czytelność). Szczegółowe wskazówki techniczne zob. https://wuwr.eu/wskazowki-dla-autorow.

V. Sposób cytowania według APA Style — zasady ogólne

 1. W APA Style nie stosuje się dolnych przypisów bibliograficznych odsyłających do wykorzystanej literatury przedmiotu. Przypisy dolne można stosować wyłącznie w celu wprowadzenia do tekstu dodatkowych objaśnień o charakterze informacyjnym, rzeczowym lub słownikowym, w tym wskazania dodatkowej literatury przedmiotu oraz wykorzystanych źródeł.
 2. Odnośniki bibliograficzne do wykorzystanej literatury przedmiotu należy umieszczać w tekście głównym. Na końcu tekstu należy umieścić bibliografię załącznikową uszeregowaną w układzie alfabetycznym, zawierającą opisy wykorzystanych w tekście publikacji (zob. Wzór opisu w bibliografii załącznikowej).
 3. Odnośniki umieszcza się w nawiasie okrągłym, wpisując nazwisko autora oraz rok ukazania się publikacji, np. (Głowacka, 2015). W przypadku odwoływania się do konkretnego fragmentu tekstu lub cytowania w nawiasie należy również umieścić numery stron, np. (Głowacka, 2015, s. 25). Nazwisko, rok publikacji oraz numery stron należy rozdzielić przecinkami.
 4. W przypadku odwoływania się do kilku pozycji bibliograficznych należy umieścić odniesienia w jednym nawiasie, oddzielając poszczególne cytowania średnikami. Pozycje w nawiasie powinny być uszeregowane w porządku alfabetycznym, np. (Choptiany, 2014; Korczyńska-Derkacz, 2010).
 5. W przypadku cytowania więcej niż jednej publikacji tego samego autora po nazwisku należy podawać rok publikacji, np. (Migoń, 1984, 2004). Jeżeli dwie lub więcej publikacji jednego autora zostało wydanych w tym samym roku, do daty należy dodać litery alfabetu, zgodnie z ich zapisem w bibliografii załącznikowej, w której prace jednego autora wydane w tym samym roku szeregujemy zgodnie z kolejnością alfabetyczną tytułów.
 6. Jeżeli w tekście publikacji wymieniamy nazwisko autora, w nawiasie podajemy jedynie rok publikacji (oraz ewentualnie strony), np. Głowacka (2015) stwierdziła…
 7. Jeżeli publikacja ma dwóch autorów, za każdym razem należy podawać nazwiska obydwu, rozdzielając je przecinkiem, np. (Bieńkowska, Chamerska, 1987).
 8. Jeżeli publikacja ma od trzech do pięciu autorów, w przypadku pierwszego cytowania w tekście należy podawać nazwiska wszystkich autorów, rozdzielając je przecinkami, np. (Biernacka--Licznar, Jamróz-Stolarska, Paprocka, 2018). W kolejnych cytowaniach przypis jest skracany do nazwiska pierwszego autora i skrótu „i in.”, np. (Biernacka-Licznar i in., 2018).
 9. Jeżeli publikacja ma sześciu lub więcej autorów, w przypadku pierwszego cytowania i kolejnych przypis jest skracany do nazwiska pierwszego autora i skrótu „i in.”. W bibliografii załącznikowej należy wymienić nazwiska wszystkich autorów, w kolejności, w której występują w cytowanej pracy.
 10. Jeśli w pracy cytuje się publikacje różnych autorów noszących to samo nazwisko, należy w nawiasie wpisać inicjał imienia, nawet w przypadku różnych dat publikacji.
 11. W przypadku publikacji anonimowych w odnośniku umieszcza się kilka pierwszych słów tytułu oraz rok publikacji.
 12. Nazwy baz danych i katalogów online podajemy bezpośrednio w tekście i nie włączamy do bibliografii (w uzasadnionych przypadkach można je umieścić w spisie pn. Źródła).

 

VI. Wzór opisu w bibliografii załącznikowej — przykłady

 • Podawane w bibliografii skróty powinny być stosowane w języku publikacji, która jest cytowana, np. red., ed., dir., W, In., Dans.
 • Opis publikacji opracowanej alfabetem niełacińskim należy podać w transliteracji zgodnej z aktualną normą ISO.
 • W opisie dokumentów z domeny internetowej należy podać identyfikator DOI, a w przypadku jego braku — adres URL.

 

Książki (autorskie i pod redakcją)

Głowacka, E. (2015). Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, modele i metody badań jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Repucho, E., Bierkowski, T. (2018). Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania edycji naukowych. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Zybert, E. B., Grabowska, D., (Red.). (2008). Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

 

Rozdziały w pracach zbiorowych

Korczyńska-Derkacz, M. (2010). Książki szkodliwe politycznie, czyli akcja „oczyszczania” księgozbiorów bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych w latach 1947–1956. W: D. Degen, J. Gzella (Red.), Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (ss. 333–356). Toruń: Wydawnictwo UMK.

Debray, R. (1996). The book as symbolic object. In: G. Nunberg (Ed.), The Future of the Book (pp. 139–152). Berkeley, Los Angeles: University of California Press.

Perrot, J. (1998). L’édition pour la jeunesse de l’écrit aux écrans. Dans: P. Fouché (Dir.), Histoire de l’édition française, Vol. 4, L’Edition française depuis 1945 (pp. 227–249). Paris: Cercle de la Librairie.

 

Artykuły w czasopismach

Choptiany, M. (2014). „Orator futurus”. Fabiana Birkowskiego lektura Ciceronianusa Pierre’a de la Ramée. Roczniki Biblioteczne, 58, 3–26.

Rane-Szostak, D., Herth, K. A. (1995). Pleasure reading, other activities, and loneliness in later life. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 30(2), 100–108.

Sordylowa, B., (1989). Wzajemne relacje pomiędzy dyscyplinami: informacja naukowa, bibliologia, bibliotekoznawstwo. Przegląd Biblioteczny, 57(4), 309–315.

 

Dokumenty elektroniczne o dostępie lokalnym

Senatorski, P. (Red.). (1996). Encyklopedia multimedialna PWN [CD-ROM], edycja 1996, wersja 1.01. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kopaliński, W. (1998). Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych [CD-ROM], Wersja 1.3. Warszawa: PRO-media CD.

 

Dokumenty z domeny internetowej — książki i artykuły

Żółkiewska, S. (2016). Appetyt na applikacje. Praktyczny przewodnik. Warszawa: Fundacja Orange. https://e.org.pl/appetyt-na-applikacje/.

Jemielniak, D. (2020). Thick Big Data: Doing Digital Social Sciences. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198839705.001.0001.

Nahotko, M. (2015). Czytanie z perspektywy teorii gatunków tekstu, Biuletyn EBIB, (159). http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/263.

Matysek, A., Tomaszczyk, J. (2020). Digital Wisdom in Research Work. Zagadnienia Infor-macji Naukowej, 58(2), 98–113. https://doi.org/10.36702/zin.705.

Tahkokallio, J. (2019). Counting Scribes: Quantifying the Secularization of Medieval Book Production. Book History, 22, 1–42. https://doi.org/10.1353/bh.2019.0000.

 

Dokumenty z domeny internetowej — notatki na blogach, portalach, w mediach społecznościowych, na stronach internetowych itp.

Kulczycki, E. (2015). Ranking czasopism, redakcje, które odegrały kluczową rolę w kate-goryzacji jednostek, Warsztat Badacza. http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ranking-czasopism--redakcje-ktore-odegraly-kluczowa-role-w-kategoryzacji-jednostek/.

Zieliński, M. (2013, 29 grudnia). Digitalizacja a cyfryzacja, Archiwistyka. http://www. archiwistyka.pl/artykuly/artykuly_i_felietony/528.

Brantley, P. (2015). E-books: Product or Service? Digital Spotlight 2015, Publishers Weekly. https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/international/london-book-fair/article/66115-e--books-product-or-service-digital-spotlight-2015.html.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. (2020, 23 września). Język migowy umożliwia lu-dziom wyrażanie siebie, porozumiewanie się z innymi osobami oraz uczestniczenie we wszystkich aspektach życia ekonomicznego, społecznego, kulturalnego. Facebook. https://www.facebook.com/StowarzyszenieBibliotekarzyPolskich/posts/10157453229717681.

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.