Zasady etyczne

Zasady etyki przyjęte przez redakcję „Roczników Bibliotecznych” według wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics)

 

Zasady obowiązujące redakcję oraz wydawcę

 

Monitorowanie standardów etycznych

 • Redakcja czasopisma Roczniki Biblioteczne przestrzega aktualnych przepisów prawa, zwłaszcza dotyczących praw autorskich, ochrony danych osobowych, zniesławienia i plagiatu.
 • Redakcja przeciwdziała wszelkim przypadkom nierzetelności i nieuczciwości naukowej, w szczególności dąży do wyeliminowania:
  • plagiatów i autoplagiatów;
  • wielokrotnej publikacji oraz nieuprawnionego cytowania;
  • zjawisk ghostwriting (brak ujawnienia jako autora osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji) oraz guest publishing (wskazanie jako autora lub współautora publikacji osoby, której udział w przygotowaniu publikacji był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca);
  • fałszowania danych.
 • Od 2023 r. wszystkie zgłoszenia przesyłane do czasopisma Roczniki Biblioteczne są weryfikowane pod kątem oryginalności za pomocą oprogramowania antyplagiatowego iThenticate.

Zasada fair play

 • Zgłoszone materiały oceniane są wyłącznie ze względu na ich zawartość merytoryczną, oryginalność i zgodność z profilem czasopisma. Na ocenę nie mają wpływu obywatelstwo, pochodzenie etniczne, rasa, płeć oraz przekonania religijne i polityczne autorów.
 • Członkowie redakcji Roczników Bibliotecznych zgłaszający własne teksty do publikacji w czasopiśmie poddawani są procedurze recenzowania (opisanej w zakładce Tryb recenzowania).

Zasada poufności

 • Wszelkie informacje o autorze będące w posiadaniu redakcji, a także wszystkie działania redakcji objęte są zasadą poufności. Informacje o nadesłanej pracy mogą zostać ujawnione przez redakcję wyłącznie autorowi/autorom tekstu, recenzentom oraz wydawcy tomu, w którym praca ma zostać opublikowana. Osoby, które otrzymały informacje o pracy, nie mogą wykorzystać zawartych w niej danych (wyników, opinii, analiz itp.) do czasu jej publikacji.
 • Recenzje nadesłanych prac udostępniane są wyłącznie autorowi/om oraz wydawcy tomu.

Zasada rzetelności naukowej

 • Członkowie redakcji Roczników Bibliotecznych dokładają wszelkich starań dla zachowania rzetelności naukowej publikowanych tekstów. W czasopiśmie publikowane są jedynie artykuły naukowe o oryginalnym charakterze, sporządzone zgodnie z zasadami dobrych obyczajów naukowych, z rzetelnym powoływaniem się na literaturę naukową i materiały źródłowe.
 • W przypadku podejrzenia naruszenia zasad etyki redakcja informuje pisemnie autor/autorów tekstu przedłożonego do publikacji w Rocznikach Bibliotecznych o zarzutach z prośbą o ustosunkowanie się do nich. Brak odpowiedzi lub odpowiedź budząca uzasadnione wątpliwości skutkuje odrzuceniem pracy.
 • W przypadku stwierdzonej nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etycznych, redakcja Roczników Bibliotecznych poinformuje odpowiednie podmioty (w tym przede wszystkim instytucję/e, z którą/ymi współpracuje i/lub w której/ych afiliowany jest autor).
 • Redakcja, w razie potrzeby, gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Dostęp do zawartości czasopisma

 • Wydawca zapewnia stały, wolny dostęp do opublikowanych artykułów na stronie: https://wuwr.pl/rbibl.

 

Zasady obowiązujące Autorów

 

Zasada rzetelności naukowej

 • Przedłożenie przez Autora/Autorów tekstu do publikacji w Rocznikach Bibliotecznych jest równoznaczne z oświadczeniem że :
  • przesłany tekst został przygotowany zgodnie z zasadami rzetelności naukowej,
  • autorowi/autorom przysługują autorskie prawa majątkowe do tego tekstu,
  • tekst jest wolny od wad prawnych,
  • tekst nie był wcześniej publikowany w całości lub części, a także nie jest przeznaczony do publikacji w innym czasopiśmie lub w jakikolwiek inny sposób.
 • Nadesłanie tekstu jest równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w Rocznikach Bibliotecznych oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy bieżących i archiwalnych w Internecie.
 • Przyjęte artykuły nie mogą ukazywać się w innych miejscach bez pisemnej zgody redaktora naczelnego i/lub Wydawcy.
 • Podstawowym kryterium oceny zgłoszonego tekstu i decyzji o przyjęciu go do druku jest niebudzące wątpliwości i możliwe do zweryfikowania przez innych przedstawienie problemu badawczego. Nieprawdziwe twierdzenia, fałszowanie wyników badań, manipulacja danymi uważane są za nieetyczne i nie są akceptowane.

Zasada rzetelności źródeł

 • Tekst powinien zostać przygotowany w oparciu o odpowiednią literaturę przedmiotu, istotną dla omówienia danego problemu badawczego Wszystkie przywoływane w tekście wyniki badań lub dane opracowane przez innych autorów muszą być opatrzone przypisem. Nieetyczne jest kopiowanie z innych publikacji odesłań do prac, których Autor nie zna.

Zasada oryginalności pracy i przeciwdziałania konfliktom interesów autorów

 • W czasopiśmie Roczniki Biblioteczne publikowane są jedynie artykuły naukowe o oryginalnym charakterze, które nie zostały wcześniej opublikowane w całości lub części; nie zostały złożone w redakcji innego czasopisma lub nie są przeznaczone do publikacji w inny sposób. Zgłaszanie tego samego tekstu do publikacji w kilku miejscach jest nieetyczne i nie jest akceptowane.

Zasada udostępnienia danych

 • Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, powinni zapewnić dostęp do tych danych i zachować je po opublikowaniu artykułu.

Zapora ghost writing i guestautorship

 • Autorzy tekstów wieloautorskich proszeni są o wskazanie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem imion, nazwisk i afiliacji oraz ze wskazaniem autorstwa koncepcji, założeń i metod wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji); odpowiedzialność za umieszczenie informacji o podmiotach, które przyczyniły się do powstania pracy, ponosi autor zgłaszający pracę do publikacji, a w przypadku zgłoszenia zbiorowego – autor wymieniony na pierwszym miejscu.
 • Wymagane są informacje o ewentualnych źródłach finansowania publikacji (np. podanie numeru grantu i nazwy instytucji go przyznającej) i wkładzie instytucji naukowo-badawczych (wskazanie jednoznacznej afiliacji).
 • Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza dotyczącej łamania i naruszania zasad etycznych obowiązujących w nauce, będą ujawniane; redakcja Roczników Bibliotecznych poinformuje o nich odpowiednie podmioty (w tym przede wszystkim instytucję/instytucje, z którymi współpracuje/ą i/lub w której afiliowany/i jest/są autor/rzy).

 

Zasady obowiązujące recenzentów

 • Recenzent artykułu przedłożonego do publikacji w Rocznikach Bibliotecznych zobowiązuje się do:
  • dokonania rzetelnej, obiektywnej, bezstronnej i właściwie uzasadnionej oceny we wskazanym czasie,
  • zachowania zasady poufności w odniesieniu do procesu oceniania, treści pracy oraz samej oceny,
  • zgłoszenia Redakcji ewentualnego konfliktu interesów, a także poinformowania o podejrzeniu ghostwritingguest authorship, plagiatu albo autoplagiatu ze wskazaniem budzących wątpliwości fragmentów tekstu.

Zasady podejmowania decyzji o publikacji artykułu

 • Wszystkie przesłane artykuły są kierowane do dwóch niezależnych recenzentów (z których żaden nie jest afiliowany w jednostce, w której zatrudniony jest autor artykułu).
 • Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process).
 • Recenzje (w formie pisemnej) służą redakcji jako podstawa decyzji o publikacji; służą również autorowi w podniesieniu jakości przedłożonego do publikacji tekstu.

Zasada zachowania standardów obiektywności oceny

 • Ocena dotyczy: wagi i sposobu sformułowania problemu badawczego, doboru metody i źródeł, jasności wywodu, poprawności języka (recenzent jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego formularza i uzasadnienia oceny).
 • Ocena powinna być rzetelna, obiektywna, bezstronna i właściwie uzasadniona; może dotyczyć wyłącznie ocenianej pracy, a nie osoby autora.
 • Recenzje kończą się jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji (ewentualnie po dokonaniu poprawek) bądź jego odrzucenia.
 • W przypadku ocen rozbieżnych tekst jest kierowany do trzeciego recenzenta, afiliowanego poza Uniwersytetem Wrocławskim oraz jednostką, w której zatrudniony jest autor.
 • Recenzenci nie mają wiedzy o pozostałych ocenach.

Zasada rzetelności źródeł

 • Recenzent powinien zgłaszać redakcji podejrzenie wykorzystania w recenzowanym tekście prac innych autorów lub innych prac autora bez informacji o źródłach. Fragment/fragmenty tekstu budzące wątpliwości powinny być jednoznacznie wskazane.

Zasada poufności

 • Recenzent zachowuje zasadę poufności w odniesieniu do procesu oceniania, treści ocenianej pracy oraz samej oceny.
 • Wyniki badań zawarte w artykule zgłoszonym do publikacji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji artykułu.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów

 • Recenzent nie powinien oceniać artykułów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami lub instytucjami zaangażowanymi w jego powstanie. Ewentualny konflikt interesów powinien zostać zgłoszony redakcji.

Zasada terminowości

 • Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. O wszelkich problemach z dochowaniu terminowości, powinni niezwłocznie informować zespół redakcyjny.

 

Postępowanie w przypadkach podejrzenia o plagiat, autoplagiat, guest authorship i ghostwriting

 • W przypadku podejrzenia o plagiat Redakcja czasopisma Roczniki Biblioteczne stosuje procedurę sprawdzającą (m.in. za pomocą oprogramowania antyplagiatowego iThenticate) z udziałem recenzentów i osoby zgłaszającej tekst. W razie potwierdzenia bezprawnego użycia cudzego tekstu lub cudzych wyników badań, Redakcja informuje autora zgłoszonego artykułu o jego odrzuceniu. W przypadku stwierdzenia zasadności podejrzeń o plagiat zawiadamiana jest instytucja, w której afiliowany jest autor.
 • W przypadku stwierdzenia autoplagiatu redakcja informuje autora/autorów pisemnie o odmowie publikacji artykułu z uwagi na brak oryginalnego charakteru analiz.
 • Przypadki guest authorshipghostwriting  autor zgłoszonego do publikacji artykułu jest informowany na piśmie o odrzuceniu tekstu z powodu istniejących wad prawnych. O sprawie zawiadamiana jest instytucja/instytucje, z którymi współpracuje i/lub w której afiliowany jest autor.
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0080-3626
e-ISSN: 2720-1023
10.19195/0080-3626
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego
50-137 Wrocław
pl. Uniwersytecki 9/13
e-mail: roczniki.biblioteczne@uwr.edu.pl

Indeksacja

 • DOAJ
 • EBSCO
 • Erih Plus
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • Book History Online