Zasady etyczne

W czasopiśmie „Roczniki Biblioteczne” wydawane są jedynie artykuły naukowe o oryginalnym charakterze, które nie zostały opublikowane ani zgłoszone do druku gdziekolwiek indziej. Wszystkie teksty powinny być sporządzone zgodnie z zasadami dobrych obyczajów naukowych, z rzetelnym powoływaniem się na literaturę naukową i materiały źródłowe. Autorzy mają ponadto obowiązek ujawnienia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów, szczególnie w przypadku, gdy tekst jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego. Przesłanie przez autora tekstu do redakcji uznawane jest za zaakceptowanie przez niego zasad etycznych obowiązujących autorów.

Redakcja i Komitet Redakcyjny czuwają nad zachowaniem rzetelności naukowej oraz wysokiego poziomu publikowanych prac. Przy przyjmowaniu tekstu do druku kierują się wyłącznie wartością naukową tekstu i jego zgodnością z profilem czasopisma oraz respektowaniem przez autorów wymogów etycznych. W pracach Redakcji i Komitetu Redakcyjnego obowiązuje zasada poufności. Wszelkie informacje dotyczące zgłoszonych artykułów i procesu redakcyjnego nie są ujawniane poza krąg osób bezpośrednio zaangażowanych w proces redakcyjny, tj. członków redakcji i Komitetu Redakcyjnego, autorów, właściwych recenzentów i wydawcy. Recenzenci zobowiązani są do zachowania naukowego obiektywizmu w formułowaniu recenzji i terminowości w ich dostarczeniu Redakcji oraz nieujawnienia ich treści osobom postronnym.

Redakcja postępuje zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) i przeciwdziała wszelkim przypadkom nierzetelności i nieuczciwości naukowej. Niedopuszczalne i nieakceptowane są przede wszystkim:

  • dokonywanie plagiatów i  autoplagiatów;
  • wielokrotna publikacja oraz nieuprawnione cytowanie;
  • ghostwriting (brak ujawnienia jako autora osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji);
  • guest publishing (wskazanie jako autora lub współautora publikacji osoby, której udział w przygotowaniu publikacji był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca);
  • fałszowanie danych.

Konsekwencje prawne nieuczciwości i nierzetelności naukowej ponosi Autor zgłaszający tekst do publikacji, a odkrycie ww. przypadków przez Redakcję skutkuje automatycznie niedopuszczeniem tekstu do publikacji oraz ujawnieniem tych zdarzeń, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, wydawnictw naukowych itp.). Przypadki takie są również przez Redakcję dokumentowane.

Szczegółowe zasady postępowania przyjęte przez redakcję w razie podejrzeń naruszenia zasad uczciwości naukowej zostały opisane w diagramach COPE.