• Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej

Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej

Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej są ogólnopolskim czasopismem naukowym z zakresu nauki o książce (bibliologii) i bibliotekoznawstwa. Czasopismo publikuje opracowania dotyczące:

– teorii i metodologii bibliologii, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych,

– szeroko rozumianej historii kultury książki, w tym historii ruchu wydawniczego, drukarstwa i księgarstwa, historii bibliotek i bibliotekarstwa, czytelnictwa i recepcji książki, bibliofilstwa, w Polsce i w świecie,

– współczesnego bibliotekarstwa, zwłaszcza w odniesieniu do bibliotek naukowych,

– kształcenia pracowników książki i bibliotek.

Oprócz oryginalnych prac naukowych zamieszczane są krytyczne edycje materiałów źródłowych, recenzje polskich i zagranicznych publikacji specjalistycznych, kronika życia naukowego.

Zgodnie z aktualnym Wykazem czasopism punktowanych (z dn. 18.02.2021) za publikację w „Rocznikach Bibliotecznych” przysługuje 40 punktów.

Abstrakty artykułów opublikowanych w "Rocznikach Bibliotecznych" od roku 2006 znajdują się w bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, a od roku 2009 - w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

                                        

Adres redakcji:
50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 9/13
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego
e-mail: roczniki.biblioteczne@uwr.edu.pl
http://rocznikibiblioteczne.ibi.uni.wroc.pl/

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/rbibl

Rocznik. Format B5

E-ISSN: 2720-1023

ISSN: 0080-3626